Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar. Notera att ytterligare villkor/krav kan tillkomma då.

Kommande utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Forskarskolor inom allmänmedicin

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningskompetensen inom primärvården i Sverige. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: Allmänmedicin

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst ytterligare två lärosäten ska medverka i ansökan (max 10 organisationer). En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 4-5 år

Bidragsbelopp: Max 3 000 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt ca 34 miljoner kronor. Upp till tre forskarskolor kan komma att beviljas. 

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl. 14.00) – 20 september 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.

Ramar för forskarskolan

Forskarskolan ska

  • vara knuten till ett svenskt lärosäte som har huvud- och samordningsansvar
  • drivas av minst tre svenska universitet/högskolor i samverkan
  • ha tillgång till väl fungerande forskningsmiljö/er med internationell anknytning
  • utgöra ett strukturerat sammanhållet utbildningsprogram med gemensamma kurser och seminarier av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet som ska vara nationellt och med fördel internationellt tillgängligt
  • ha en tydlig organisation och ledning, inkluderande en styrelse eller styrgrupp med överordnat ansvar för kvalitetssäkring av forskarskolans verksamhet i samverkan mellan deltagande institutioner
  • ska omfatta minst 10 forskarstuderande vid svenska lärosäten. De forskarstuderande ska vara verksamma inom svensk primärvård, med allmänmedicinsk inriktning.
  • ha en plan för internationalisering av forskarutbildningen.

Forskarskolan kan erbjuda forskarstudier på deltid om doktoranderna på resterande tid är verksamma inom primärvården.

Kostnader

Bidraget kan endast användas för gemensamma samordnande aktiviteter för forskarskolan inklusive lönekostnader till koordinatorn. Bidraget kan inte användas för att finansiera doktorandtjänster eller stipendier, och inte användas till projektmedel för forskning.