Stängd utlysning

17 januari - 20 februari 2024

Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Vetenskapsrådets bidrag till gästforskare syftar till att ge lärosäten och andra forskningsorganisationer möjlighet att utveckla och stärka ett forskningsområde genom att rekrytera en internationellt framstående forskare under en kortare period.


Område:  Humaniora och samhällsvetenskap

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform: Gästforskare

Inriktning: Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism

Söks av: Organisation. En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan

Medverkande forskare: Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 3-12 månader

Bidragsbelopp: Max 160 000 kr per månad för vistelsen

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 17 januari 2024 (kl. 14.00) – 20 februari 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av september 2024

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Ansökningsförfarande

För att kunna nå utlysningen och påbörja ansökan krävs att personen har behörighet på organisationens Prisma-konto att skapa organisationsansökningar. Om denne inte är samma person som ska vara projektledare och ansvarig för att fylla i ansökans innehåll måste projektledaren bli inbjuden till ansökan efter att den påbörjats (se under rubriken ”Sökande” nedan och under fliken ”Medverkande” i ansökningsformuläret).

Krav för att ansöka

Nedanstående krav måste uppfyllas för att organisationen ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Inriktning och föreslagen gästforskare

Den forskare som föreslås för gästforskarbidraget ska vara en internationellt framstående forskare inom området Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism.

Forskaren som föreslås får inte redan vara verksam i Sverige. Forskaren måste vara införstådd med att hen blir föreslagen och även med vad det innebär att acceptera förslaget. Om den föreslagna forskaren avstår kan lärosätet inte föreslå en ersättare.

Gästforskaren förväntas medverka i institutionens forskning och bidra till att stärka den befintliga forskningsmiljön.

Den beviljade gästforskaren ska vara anställd av medelsförvaltaren under hela vistelsen.

Sökande

Bidraget söks av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som vi har godkänt som medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag.

Ansökan med föreslagen gästforskare ska inkludera en namngiven företrädare (projektledare) för den institution som vill agera värd för gästforskaren. Projektledaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid.

När ansökan registreras och signeras i Prisma (se nedan) förbinder sig lärosätet och den nominerande institutionen att svara för det lokala värdskapet och praktiska arrangemang i samband med den gästande forskarens vistelse i Sverige, om ansökan beviljas.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka det beviljade bidragsbeloppet eller vara ett skäl för oss att avslå ansökan.

Det finns inga begränsningar i antal ansökningar som ett lärosäte kan lämna in eller medverka i, men en och samma forskare kan bara föreslås i en ansökan.

Medverkande forskare

Denna ansökan kan inte inkludera medverkande forskare.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för finansiering av lönekostnader i Sverige inklusive sociala avgifter och försäkringar, hyra av bostad i Sverige samt resor mellan Sverige och hemlandet. Bidraget kan även inkludera resekostnader för medföljande familjemedlemmar. Ansökan kan göras för maximalt 160 000 kr per månad för 3 till 12 månaders vistelse, totalt maximalt 1 920 000 kr, inklusive indirekta kostnader.

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av medelsförvaltaren. Bidraget får inte användas till stipendier.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Bidrag kan sökas för minst 3 och som mest 12 månader med start i januari 2025. Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Vistelsen kan delas upp på mer än en period men då ska detta liksom motivering tydligt framgå i ansökan. Vistelsen får dock inte delas upp så att den inte kan slutföras inom bidragets dispositionstid, vilken är 12 månader utöver sökt bidragstid.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber sökande att orientera sig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att läsa nedanstående instruktioner, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om praktiskt tillvägagångssätt finns i vår Ansökningsguide.

Vi vill helst att ansökan utformas på engelska, men svenska kan också användas.

Nedan beskrivs vilken information som vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Under denna flik anges förutom nedanstående även den föreslagna gästforskarens namn, nuvarande lärosäte och land som projekttitel (exempelvis ”Anna Smith, University of xx, USA)”, och projekttid (vistelsens längd i antal månader).

Abstract

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av följande:

 • den föreslagna gästforskarens namn, universitet och land
 • tid (datum) för vistelsen
 • kort motivering för vistelsen
 • planerat forskningsprogram.

Texten ska ge en översiktlig bild av gästforskarens vistelse. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska bestå av en kortfattad men komplett information om nomineringen. Den får omfatta högst 8 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsprogrammet ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

 • Forskaren och hens forskning (The researcher and their research). Presentera den föreslagna gästforskaren och hens forskning.
 • Motivering (Justification). Motivera gästforskarens vistelse.
 • Bidrag till forskningen (Contribution to research). Beskriv hur gästforskaren kan bidra till svensk forskning inom det aktuella området.
 • Plan för institutionsmedverkan (Plan for department participation). Specificera planeringen för gästforskarens medverkan vid värdinstitutionen samt övriga institutioner i Sverige.

Föreslagen gästforskare

Ange följande:

 • namn, titel, nuvarande befattning och arbetsplats för den föreslagna gästforskaren
 • vilken kompetens som forskaren förväntas tillföra värdinstitutionen
 • uppgifter om vistelsens längd och om vistelsen är uppdelad och i så fall på vilket sätt
 • vilken eller vilka institution(er) eller motsvarande som gästforskaren ska tillhöra, samt namn på företrädare (prefekt eller motsvarande) för denna/dessa.
Föreslagen gästforskares cv och publikationslista

Bifoga ett kortfattat cv med fullständiga adressuppgifter (inklusive e-postadress) och aktuell tjänstetitel för den föreslagna gästforskaren. Bifoga även en publikationslista, uppdelad under rubrikerna Sakkunniggranskade artiklar, Övriga artiklar samt Böcker.

Observera att inga cv-uppgifter eller publikationer ska hämtas in på annan plats i ansökan.

Budget och forskningsresurser

Löner

Ange sökt lön för den föreslagna gästforskaren (välj rollen ”Medverkande forskare” i tabellen), både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Driftkostnader

Beskriv kostnader för den föreslagna gästforskarens hyra av bostad, försäkring eller resor mellan Sverige och hemlandet på separata rader. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Total kostnad för gästforskaren

Ansökningssystemet summerar automatiskt de angivna budgetposterna i en tabell. Det totala belopp som ansöks om ska även inkludera indirekta kostnader. Dessa lägger sökande (projektledaren) själv till i tabellen. Här lägger sökande (projektledaren) även till eventuella andra kostnader som gästforskaren medför (och som finansiering inte söks för i denna ansökan).

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som angivits. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Medelsförvaltare

Ange hemvist för gästforskarens vistelse.

Medverkande

Här kan den som bjudits in som projektledare för ansökan bjuda in medverkande administratörer. Observera att medverkande forskare inte kan bjudas in till denna ansökan.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan inom Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism bedöms av en beredningsgrupp där ledamöterna är svenska forskare.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Om det finns behov av ytterligare kompetens kan din ansökan också komma att bedömas av en extra, extern, granskare. Hela beredningsgruppen (exklusive externa granskare) träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.

Beredningsgrupp

Efter bidragsbeslut får din ansökan ett individuellt yttrande som innehåller betyg samt en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av ansökningar till Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism beaktar den föreslagna gästforskarens vetenskapliga meriter och internationella ställning samt relevansen för utlysningen syfte när det gäller hur väl gästforskaren kan bidra till att utveckla både värdinstitutionens verksamhet och svensk forskning generellt inom det aktuella området.

Bedömningen av gästforskarens vetenskapliga meriter och internationella ställning, samt relevans för utlysningen görs på en sjugradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Vetenskapliga meriter och gästforskarens ställning internationellt (1–7)

Vägledande frågor:
 • Hur starka är den nominerades vetenskapliga meriter?
 • Hur stark är den nominerades ställning internationellt?

Relevans för utlysningen (1-7)

Motivering av vistelsen, särskilt hur väl forskaren kan bidra till utvecklingen av värdinstitutionens verksamhet och svensk forskning generellt inom det aktuella området.

Vägledande frågor:
 • I vilken grad främjar projektet utvecklingen av forskning inom utlysningens område?
 • Hur välmotiverad är den nominerades vistelse?
 • Hur välutarbetad är planen för den nominerades medverkan vid värdinstitutionen och övriga institutioner i landet? I vilken grad kan den nominerade bidra till utvecklingen av värdinstitutionens verksamhet?
 • I vilken grad kan den nominerade bidra till utvecklingen av svensk forskning generellt inom det aktuella området?