Stängd utlysning

17 januari - 20 februari 2024

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Område:  Humaniora och samhällsvetenskap

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform: Gästforskare

Inriktning: Forskaren som nomineras till gästprofessuren ska vara en internationellt framstående forskare inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området. Den nominerade ska vara en kvinna.

Söks av: Organisation (svenska universitet eller högskolor med institutioner inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi eller juridik). En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 145 000 kr per månad för vistelsen, totalt max 1 740 000 kr.

Bidragsperioden startar: Januari 2026.

Ansökningsperiod: 17 januari 2024 (kl. 14.00) – 20 februari 2024 (kl. 14.00).

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av september 2024.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Ansökningsförfarande

För att kunna nå utlysningen och påbörja ansökan krävs att personen har behörighet på organisationens Prisma-konto att skapa organisationsansökningar. Om denne inte är samma person som ska vara projektledare och ansvarig för att fylla i ansökans innehåll måste projektledaren bli inbjuden till ansökan efter att den påbörjats (se under rubriken ”Sökande” nedan och under fliken ”Medverkande” i ansökningsformuläret).

Krav för att ansöka

Nedanstående krav måste uppfyllas för att organisationen ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Inriktning och nominerad kandidat

Innehavaren av Kerstin Hesselgren-professuren ska vara en internationellt framstående forskare inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området. Innehavaren ska vara en kvinna.

Forskaren som föreslås för gästprofessuren får inte redan vara verksam i Sverige. Forskaren måste vara införstådd med att hon blir nominerad och även med vad det innebär att acceptera professuren. Om den nominerade forskaren avstår att acceptera professuren kan lärosätet inte föreslå en ersättare.

Gästprofessorn förväntas medverka i institutionens forskning, och även besöka andra institutioner i landet inom sitt forskningsområde.

Den beviljade gästprofessorn ska vara anställd av medelsförvaltaren under hela vistelsen.

Sökande

Bidraget söks av ett svenskt universitet eller högskola som vi har godkänt som medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag.

Ansökan med nominerad kandidat till gästprofessuren ska inkludera en namngiven forskare (projektledare) som företräder den institution som vill agera värd för gästprofessuren. Projektledaren ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid.

När ansökan registreras och signeras i Prisma (se nedan) förbinder sig lärosätet och den nominerande institutionen att svara för det lokala värdskapet och praktiska arrangemang i samband med den gästande forskarens vistelse i Sverige, om gästprofessuren beviljas.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka det beviljade bidragsbeloppet eller vara ett skäl för oss att avslå ansökan.

Det finns inga begränsningar i antal ansökningar som ett lärosäte kan lämna in eller medverka i, men en och samma forskare kan bara nomineras i en ansökan.

Medverkande forskare

Denna ansökan kan inte inkludera medverkande forskare.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för finansiering av lönekostnader i Sverige inklusive sociala avgifter och försäkringar, hyra av bostad i Sverige samt resor mellan Sverige och hemlandet. Bidraget kan även inkludera resekostnader för medföljande familjemedlemmar.

Ansökan kan göras för maximalt 145 000 kr per månad för 6 till 12 månaders vistelse, totalt maximalt 1 740 000 kr, inklusive indirekta kostnader.

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av medelsförvaltaren. Bidraget får inte användas till stipendier.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Vistelsen i Sverige ska vara minst 6 månader, dock högst 1 år, och ska påbörjas under 2026. Vistelsen kan delas upp på mer än en period och då ska detta liksom motivering tydligt framgå i ansökan. Den får dock inte delas upp så att vistelsen inte kan slutföras inom bidragets dispositionstid, vilken är 12 månader utöver sökt bidragstid.

Hela bidragsbeloppet kommer att utbetalas under 2026 oavsett när under året tillträde sker. Första utbetalning sker tidigast i januari 2026.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber sökande att orientera sig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att läsa nedanstående instruktioner, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om praktiskt tillvägagångssätt finns i vår Ansökningsguide.

Vi vill helst att ansökan utformas på engelska, men svenska kan också användas.

Nedan beskrivs vilken information som vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Under denna flik anges förutom nedanstående även den nominerade forskarens namn, nuvarande säte och land som projekttitel (exempelvis ”Anna Smith, University of xx, USA)”, och projekttid (gästprofessurens längd i antal månader).

Abstract

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av följande:

 • den nominerade forskarens namn, universitet och land
 • tid (datum) för vistelsen
 • kort motivering för vistelsen
 • planerat program.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsbeskrivning

Forskningsprogram

Forskningsprogrammet ska bestå av en kortfattad men komplett information om nomineringen. Den får omfatta högst 8 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsprogrammet ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

 • Forskaren och hennes forskning (The researcher and her research). Presentera den nominerade forskaren och hennes forskning.
 • Motivering (Justification). Motivera gästforskarens vistelse.
 • Bidrag till forskningen (Contribution to research). Beskriv hur gästforskaren kan bidra till svensk forskning inom det aktuella området.
 • Plan för institutionsmedverkan (Plan for department participation). Specificera planeringen för gästforskarens medverkan vid värdinstitutionen samt övriga institutioner i Sverige.

Nominerad gästprofessor

Ange följande:

 • namn, titel, nuvarande befattning och arbetsplats för den nominerade forskaren
 • vilken kompetens som forskaren förväntas tillföra värdinstitutionen
 • uppgifter om vistelsens längd och om vistelsen är uppdelad och i så fall på vilket sätt
 • vid vilken eller vilka institution(er) eller motsvarande som professuren ska förläggas, samt namn på företrädare (prefekt eller motsvarande) för denna/dessa.

Nominerad forskares cv och publikationslista

Bifoga ett kortfattat cv med fullständiga adressuppgifter (inklusive e-postadress) och aktuell tjänstetitel för den nominerade forskaren. Bifoga även en publikationslista, uppdelad under rubrikerna Sakkunniggranskade artiklar, Övriga artiklar samt Böcker.

Observera att inga cv-uppgifter eller publikationer ska hämtas in på annan plats i ansökan.

Budget och forskningsresurser

Löner

Ange sökt lön för den nominerade forskaren (välj rollen ”Medverkande forskare” i tabellen), både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental

Driftkostnader

Beskriv kostnader för den nominerade gästprofessorns hyra av bostad, försäkring, eller resor mellan Sverige och hemlandet på separata rader. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Total kostnad för gästprofessuren

Ansökningssystemet summerar automatiskt de angivna budgetposterna i en tabell. Det totala beloppet som ansöks om ska även inkludera indirekta kostnader. Dessa lägger sökande (projektledaren) själv till i tabellen. Här lägger sökande (projektledaren) även till eventuella andra kostnader som gästprofessuren medför (och som finansiering inte söks för i denna ansökan).

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som angivits. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Medelsförvaltare

Ange hemvist för gästprofessuren.

Medverkande

Här kan den som bjudits in som projektledare för ansökan bjuda in medverkande administratörer. Observera att medverkande forskare inte kan bjudas in till denna ansökan.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan inom Kerstin Hesselgrens gästprofessur bedöms av en beredningsgrupp där ledamöterna är svenska forskare.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Om det finns behov av ytterligare kompetens kan din ansökan också komma att bedömas av en extra, extern, granskare. Hela beredningsgruppen (exklusive eventuella externa granskare) träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.

Beredningsgrupp

Efter bidragsbeslut får din ansökan ett individuellt yttrande som innehåller betyg samt en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av ansökningar inom Kerstin Hesselgrens gästprofessur beaktar den föreslagna gästforskarens vetenskapliga meriter och internationella ställning samt relevansen för utlysningen syfte när det gäller hur väl gästforskaren kan bidra till att utveckla både värdinstitutionens verksamhet och svensk forskning generellt inom det aktuella området.

Bedömningen av gästforskarens vetenskapliga meriter och internationella ställning, samt relevans för utlysningen görs på en sjugradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Vetenskapliga meriter och gästforskarens ställning internationellt (1-7)

Vägledande frågor:
 • Hur starka är den nominerades vetenskapliga meriter?
 • Hur stark är den nominerades ställning internationellt?

Relevans för utlysningen (1-7)

Motivering av vistelsen, särskilt hur väl forskaren kan bidra till utvecklingen av värdinstitutionens verksamhet och svensk forskning generellt inom det aktuella området.

Vägledande frågor:
 • I vilken grad är projektet relevant för inriktningen och hur främjar projektet utvecklingen av humaniora och samhällsvetenskap i vid bemärkelse?
 • Hur väl motiverad är den nominerades vistelse?
 • Hur välutarbetad är planen för den nominerades medverkan vid värdinstitutionen och övriga institutioner i landet? I vilken grad kan den nominerade bidra till utvecklingen av värdinstitutionens verksamhet?
 • I vilken grad kan den nominerade bidra till utvecklingen av svensk forskning generellt inom det aktuella området?