Samarbete inom ERA

Vetenskapsrådet arbetar för att förverkliga visionen om det europeiska forskningsområdet (ERA), bland annat genom organisationen Science Europe.

European Research Area, ERA – på svenska kallat det europeiska forskningsområdet – är en vision inom EU om ett starkt forskningseuropa som är öppet för omvärlden och där forskare, vetenskaplig kunskap och teknologi kan röra sig fritt. ERA innehåller inte i sig några pengar men ramprogrammet för forskning och innovation har utlysningar till stöd för vissa åtgärder inom ERA.

Visionen om det europeiska forskningsområdet förverkligas genom treåriga handlingsprogram, så kallade politiska agendor för ERA.

Samlad information om forskningsområdet på ERAs webbplats Länk till annan webbplats.

Så stödjer Vetenskapsrådet implementeringen av ERA

Öppen vetenskap

EU-kommissionen rekommenderar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – så kallad open access – och öppen tillgång till forskningsdata. Vi har rollen som National Point of Reference (NPR) när det gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och öppen tillgång till forskningsdata. Det innebär att vi fungerar som kommissionens kontakt i Sverige. Vetenskapsrådet koordinerar det nationella arbetet med det öppna europeiska vetenskapsmolnet.

Gemensamma riktlinjer och principer för bedömning av forskning

Vetenskapsrådet har anslutit sig till koalitionen för reformering av bedömningsssystemet, CoARA. Överenskommelsen innehåller åtaganden som pekar ut en gemensam riktning för utveckling av kriterier och processer för sakkunniggranskning av forskning, med respekt för varje organisations autonomi. Det övergripande syftet är att maximera forskningens kvalitet. Vetenskapsrådet har aktivt deltagit i det inledande arbetet på europeisk nivå med att formulera de övergripande principer och åtaganden, relaterade till bedömning av forskning, som finns med i överenskommelsen.

Karriär, kompetens och rörlighet

Vetenskapsrådet utlyser bidrag för olika typer av karriärstöd, vilket inkluderar rörlighet. Vi genomför också analyser av karriär, kompetens och rörlighet inom det svenska forskningssystemet.

Jämställdhet och delaktighet

När det gäller frågor om jämställdhet deltar vi bland annat i det stora nätverket GENDER-NET, som finansieras av EU-kommissionen. Vi deltar också i en arbetsgrupp som ger kommissionen råd i jämställdhetsfrågor och bidrar med statistik till kommissionens rapport She Figures, om jämställdhetsstatistik i Europa. Medarbetare från Vetenskapsrådet som har arbetat med jämställdhetsobservationer i samband med bedömningen av ansökningar om forskningsbidrag har dessutom varit rådgivare för andra europeiska forskningsråd.

Mer information på GENDER-NETs webbplats Länk till annan webbplats.

Forskningsinfrastruktur

Genom medverkan i Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, Esfri, bidrar Vetenskapsrådet till en gemensam utveckling av europeiska forskningsinfrastrukturer.

Internationellt samarbete

Vetenskapsrådet har internationella samarbeten, såväl bilateralt som multilateralt, bland annat till stöd för regeringens internationella avtal genom så kallad vetenskapsdiplomati. Samordning med andra svenska aktörer sker också genom Plattformen för internationalisering, Plint, och genom finansiärernas samordningsorgan för internationalisering, Intsam.

Forsknings- och innovationsuppdrag samt partnerskap

Vetenskapsrådet deltar i flera partnerskap. De europeiska partnerskapen förekommer i olika format, men generellt sett är de kopplade till samhällsutmaningar eller viktiga industritekniska områden.
Inom Horisont Europa finns också ett nytt instrument, ”uppdrag för forskning och innovation” (missions), som ett delvis nytt sätt att ta sig an samhällsutmaningar med konkreta mål och genom att engagera allmänheten. Vetenskapsrådet har ansvar för uppdragen om cancer och klimatanpassning.

Vetenskapen och medborgarna

Vetenskapsrådet ansvarar för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat i Sverige. Som ett led i det arbetet utvecklar vi bland annat en nationell plattform för att öka tillgången till forskning och forskningsresultat. Plattformen ska erbjuda de funktioner som i dag finns på forskning.se och Expertsvar, tillsammans med ytterligare innehåll och nya tjänster. Att göra kunskap om forskning mer tillgänglig för allmänheten är en del i den globala utvecklingen mot öppen vetenskap, bidrar till att främja faktatillit och motverka kunskapsresistens, stärker människors vetenskapliga kapital och stödjer medier som rapporterar om forskning. Vi samarbetar både nationellt och internationellt med aktörer inom området forskningskommunikation.

Science Europe

Science Europe består av cirka 40 forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer från 30 europeiska länder. Från Sverige deltar förutom Vetenskapsrådet, som står för nationell samordning, även forskningsråden Formas och Forte.
Syftet med Science Europe är att bidra till att förverkliga det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA). Science Europe bevakar och driver forskningspolitiska frågor som är viktiga för medlemsorganisationerna. Det kan exempelvis handla om utformningen av EU:s ramprogram eller rekommendationer i frågor som rör forskningsetik, jämställdhet och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – så kallad open access – och öppen tillgång till forskningsdata.

Mer information på Science Europe webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Två forskare i Sverige får medel från EU:s nätverksprogram COST

    COST (European Cooperation in Science and Technology) finansierar 60 nätverksprojekt som ska främja samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Två av projekten som får medel koordineras av forskare vid svenska läro...

  2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  3. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.