EU:s ramprogram Horisont Europa

EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av ramprogram. Nuvarande ramprogram Horisont Europa löper under perioden 2021–2027. Vetenskapsrådet arbetar med forskningsfrågor som är relaterade till ramprogrammet på flera sätt.

Horisont Europa ska bidra till att uppfylla visioner om ett välmående, rättvist och hållbart samhälle. Programmet ska bidra till grön tillväxt och konkurrenskraft och har tydliga globala målsättningar att bekämpa klimatförändringen och verka för hållbar utveckling.

Programmet har tre huvudinriktningar (pelare) inom vilka projekt kan få finansiering. De tre pelarna är:

 1. Vetenskaplig spetskompetens
 2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
 3. Innovativa Europa

EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur programmet är uppbyggt.

Regeringskansliet har fördelat ansvaret för Sveriges deltagande i ramprogrammet mellan olika myndigheter. Vinnova är utsedd till svensk kontaktmyndighet och har utförlig information om Horisont Europa på sin webbplats. Länk till annan webbplats.

Nationella kontaktpersoner stöttar forskare i Sverige

På Vetenskapsrådet finns nationella kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) för arbetsprogrammen inom pelare 1, Vetenskaplig spetskompetens. De ansvarar för att informera om utlysningar och evenemang och svarar på frågor. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om finansieringsmöjligheterna inom respektive arbetsprogram.

Europeiska forskningsrådet, ERC

Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, MSCA Länk till annan webbplats.

Forskningsinfrastruktur

Hos oss finns även experter som stöttar Regeringskansliets arbete i de programkommittéer som finns för Horisont Europas olika delprogram. Både experter och nationella kontaktpersoner har kollegor med motsvarande uppdrag på andra myndigheter.


Europeiska partnerskap och missions

Vetenskapsrådet arbetar även med de europeiska partnerskapen inom ramprogrammet. Vi är också involverade i arbetet med de utmaningsdrivna delarna av ramprogrammet, så kallade missions (uppdrag), och då främst med uppdragen inom cancer och klimatförändringar.

Mål för Sveriges deltagande i Horisont Europa

Regeringen har antagit en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027. Den innehåller regeringens övergripande mål och åtta mer specifika mål för deltagandet. Strategin lyfter även hur forskningsfinansiärer, universitet och högskolor och projektdeltagare kan bidra till att målen uppnås.

Nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027 Länk till annan webbplats.

Den nationella strategin bygger bland annat på ett förslag till strategi som Vetenskapsrådet har tagit fram tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte och Rymdstyrelsen. Läs hela förslaget till strategi i rapporten Kraftsamling för Europa.

Jämställdhetsplan för Vetenskapsrådets medverkande

De organisationer som beviljas medel inom ramprogrammet behöver ha en jämställdhetsplan, Gender Equality Plan (GEP). I Vetenskapsrådets jämställdhetsplan redogörs för både Vetenskapsrådets arbete med jämställdhet internt, som arbetsgivare, och externt, som forskningsfinansiär.

Vetenskapsrådets jämställdhetsplan (Gender Equality Plan) för medverkan i EU:s ramprogram Pdf, 122 kB.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel

Från kontoret i Bryssel följer vi policyutvecklingen inom EU och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innovation. Kontoret drivs av Vetenskapsrådet och Vinnova. Läs mer om kontoret.

Horisont 2020

Har du frågor om det tidigare ramprogrammet Horisont 2020? Kontakta Vetenskapsrådets internationella kansli.

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. COST Joint-Nordic Information Day

  Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.

 2. Vetenskapsrådet finansierar reserver från Marie Sklodowska Curie Post Doctoral European Fellowship

  Forskare som har blivit högt rankade som reserver och fått ett Seal of Excellence i EU:s utlysning Post Doctoral European Fellowship 2023 kan få medel från Vetenskapsrådet. Det gäller forskare som har en svensk medelsförvaltare.

 3. High Level Conference on Science Communication

  12-13 mars samlas europeiska beslutsfattare och andra intressenter på en konferens i Bryssel för att diskutera forskningskommunikation. Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om vikten av forskningskommunikation och diskutera hur det kan int...

Till toppen