EU:s ramprogram Horisont Europa

EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av ramprogram. Nuvarande ramprogram Horisont Europa löper under perioden 2021–2027. Vetenskapsrådet arbetar med forskningsfrågor som är relaterade till ramprogrammet på flera sätt.

Horisont Europa ska bidra till att uppfylla visioner om ett välmående, rättvist och hållbart samhälle. Programmet ska bidra till grön tillväxt och konkurrenskraft och har tydliga globala målsättningar att bekämpa klimatförändringen och verka för hållbar utveckling.

Programmet har tre huvudinriktningar (pelare) inom vilka projekt kan få finansiering. De tre pelarna är:

 1. Vetenskaplig spetskompetens
 2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
 3. Innovativa Europa

EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur programmet är uppbyggt.

Regeringskansliet har fördelat ansvaret för Sveriges deltagande i ramprogrammet mellan olika myndigheter. Vinnova är utsedd till svensk kontaktmyndighet och har utförlig information om Horisont Europa på sin webbplats. Länk till annan webbplats.

Nationella kontaktpersoner stöttar forskare i Sverige

På Vetenskapsrådet finns nationella kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) för arbetsprogrammen inom pelare 1, Vetenskaplig spetskompetens. De ansvarar för att informera om utlysningar och evenemang och svarar på frågor. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om finansieringsmöjligheterna inom respektive arbetsprogram.

Europeiska forskningsrådet, ERC

Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, MSCA Länk till annan webbplats.

Forskningsinfrastruktur

Hos oss finns även experter som stöttar Regeringskansliets arbete i de programkommittéer som finns för Horisont Europas olika delprogram. Både experter och nationella kontaktpersoner har kollegor med motsvarande uppdrag på andra myndigheter.


Europeiska partnerskap och missions

Vetenskapsrådet arbetar även med de europeiska partnerskapen inom ramprogrammet. Vi är också involverade i arbetet med de utmaningsdrivna delarna av ramprogrammet, så kallade missions (uppdrag), och då främst med uppdragen inom cancer och klimatförändringar.

Mål för Sveriges deltagande i Horisont Europa

Regeringen har antagit en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027. Den innehåller regeringens övergripande mål och åtta mer specifika mål för deltagandet. Strategin lyfter även hur forskningsfinansiärer, universitet och högskolor och projektdeltagare kan bidra till att målen uppnås.

Nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027. Länk till annan webbplats.

Den nationella strategin bygger bland annat på ett förslag till strategi som Vetenskapsrådet har tagit fram tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte och Rymdstyrelsen. Läs hela förslaget till strategi i rapporten Kraftsamling för Europa.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel

Från kontoret i Bryssel följer vi policyutvecklingen inom EU och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innovation. Kontoret drivs av Vetenskapsrådet och Vinnova. Läs mer om kontoret.

Har du frågor om det tidigare ramprogrammet Horisont 2020? Kontakta Vetenskapsrådets internationella kansli.

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Sök till RÅC2022 sommarskola

  Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

 2. Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

  Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

 3. Nordisk satsning på forskning om hur covid-19-pandemin påverkat barn och unga

  Hur har barns och ungas hälsa och utbildning påverkats av covid-19-pandemin? Den frågan är utgångpunkten för ett nordiskt forskningsprogram i NordForsks regi. Utlysningen öppnar i september.