Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Stängd utlysning

07 juni - 28 augusti 2018

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning

Klinisk behandlingsforskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst en och upp till tio forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Maximalt belopp är totalt 20 miljoner kronor. Det lägsta belopp som kan sökas är 400 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Hela utlysningstexten

Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år. Öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Den fullständiga ansökan ska, i jämförelse med skissansökan, innehålla:

  • en mer omfattande projektplan inklusive specifika delmål som ska återrapporteras och utvärderas löpande
  • utförligare beskrivningar av de utlysningsspecifika delarna
  • en fullständig budgetbeskrivning
  • en komplett publikationslista
  • medverkande forskares cv-­uppgifter och publikationer

Den fullständiga ansökan ska också, till skillnad från skissansökan, signeras av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Se vidare instruktioner nedan.

Större avvikelser mellan skissansökan och fullständig ansökan avseende forskningsplan eller budget får endast finnas om behov av sådana påtalats av granskningspanelen och kommunicerats i det individuella yttrandet.

Här hittar du utlysningstexten för skissansökan. Öppnas i nytt fönster.

Här hittar du beredningshandboken som innehåller instruktioner till granskare för bedömning av din ansökan. Öppnas i nytt fönster.

Läs gärna vägledande frågor (guiding questions) som granskarna använder för bedömning av din ansökan i beredningshandboken.

Till toppen