Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar. Notera att ytterligare villkor/krav kan tillkomma då.

Kommande utlysning

10 mars - 13 april 2021

Forskarskolor inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att stötta uppbyggnaden av breda, tvärsektoriella forskarskolor med innovativa ansatser inom utvecklingsforskning, med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Forskarskolorna ska byggas upp i samverkan mellan svenska lärosäten och lärosäten från låginkomst- eller lägre medelinkomstland.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Utvecklingsforskning

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola med rätt att utbilda och examinera doktorander). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan av den som är ansvarig för organisationens ansökningar.

Medverkande forskare: Minst två ytterligare svenska lärosäten ska ingå i ansökan, samt minst ett lärosäte från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: Max 4 år

Bidragsbelopp: Max 2 miljoner kronor per år i 4 år

Budgetram för utlysningen: 6 miljoner kronor i 4 år 

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 mars 2021 (kl. 14.00) – 13 april 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Ramar för forskarskolan

Forskarskolan ska

  • vara knuten till ett lärosäte som har huvud- och samordningsansvar
  • drivas i samverkan mellan minst tre svenska universitet/högskolor och minst ett lärosäte i ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland
  • vara tvär/multi-sektoriella och breda, och stimulera till lärande och samverkan mellan olika discipliner
  • ha sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Budgetfördelningen bör avspegla att forskarskolan drivs i samverkan mellan flera aktörer. Lön till koordinator för forskarskolan/director of studies kan täckas upp till 30 procent av heltidstjänst. Lön till administration kan täckas upp till 40 procent av heltidstjänst. Doktorandlöner kan inte finansieras inom forskarskolans budget.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.