Stängd utlysning

19 januari - 22 februari 2022

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - skissansökan

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning: Klinisk behandlingsforskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i skissansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: Minst 1 000 000 kr per år, max 20 000 000 kr för hela perioden på 4 år.

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod:

Skissansökan: 19 januari 2022 (kl. 14.00) – 22 februari 2022 (kl. 14.00)

Fullständig ansökan: 8 juni 2022 (kl 14.00) – 23 augusti 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:


  • I denna utlysning är det krav på nationell samverkan mellan minst 4 regioner, om det inte finns särskilda skäl, liksom att ansökan ska innefatta brukarmedverkan.
  • Bidrag kan inte sökas för fortsättning av forskning/studie som redan har finansierats av Vetenskapsrådet.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Även om skissansökan inte signeras av medelsförvaltaren behöver du säkerställa att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Från 2022 finns det riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar. Det innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information om studieregistrering finns på Vetenskapsrådets webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.