Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2024

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial, och för att utforska möjligheter att skriva ansökningar och söka internationella medel, med mera.

Område:  Utbildningsvetenskap

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform: Exploratory workshops

Inriktning: Fritt inom Utbildningsvetenskap

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 200 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt 800 000 kronor per år i 2 år, vilket innebär att minst 4 bidrag kan beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 6 mars 2024 (kl. 14.00) – 9 april 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2024

Att notera:

 • Den tidigare publikationslistan heter nu Publikationer och andra forskingsoutputs och har ändrat struktur.
 • Det finns nu ett särskilt fält i ansökan där du ska beskriva hur dina angivna meriter styrker din kompetens att genomföra den föreslagna forskningen.
 • För att kunna bedöma genomförande och meriter bör den kompetens eventuella doktorander ska bidra med i projektet anges i samverkansplanen.
 • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Krav för att ansöka

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Sökande

Bidrag till exploratory workshops söks av dig som enskild forskare tillsammans med din organisation (svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller våra krav för att få vara medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag). Vi måste ha godkänt din organisation som medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka. Medelsförvaltaren ska signera din ansökan i Prisma, inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. För dig med svensk doktorsexamen gäller det datum för utfärdande av examen som finns registrerat i Ladok.

Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för den beskrivna forskningsverksamheten. Tiden du avsätter (din aktivitetsgrad, det vill säga procent av heltidsarbete) ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet under hela bidragsperioden.

Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Kraven som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare.

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka ditt beviljade bidragsbelopp eller vara ett skäl för oss att avslå din ansökan.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du kan bara lämna in en ansökan om detta bidrag i denna utlysning. På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vilka bidrag du kan söka under samma år. Notera att du inte kan söka bidrag för exploratory workshops och samtidigt söka andra bidrag för samma projektidé.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett pågående bidrag, det vill säga ett bidrag med en bidragsperiod som överlappar perioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden då du har rätt att använda ditt bidrag, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt bidrag hittar du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

Du kan inte söka detta bidrag om du är projektledare för ett pågående bidrag till exploratory workshops inom utbildningsvetenskap. På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vad du kan söka om du redan har ett pågående bidrag.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Du ska inkludera minst 1 och högst 6 medverkande forskare i din ansökan. Medverkande forskare är andra forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens (ej doktorander) vars vetenskapliga kompetens kommer att vara avgörande för att genomföra den planerade forskningen. Dessa behöver inte vara anställda vid ett svenskt lärosäte.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella doktorander och övriga samarbetspartners och deras roller beskriver du i samverkansplanen (se anvisningar under ”Samverkansplan” nedan).

Om ansökan omfattar deltagare från mer än ett lärosäte ska en kontaktperson från varje lärosäte bjudas in som medverkande forskare.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidraget får användas till workshop-relaterade kostnader, till exempel för möten och resor. Bidraget får inte användas till löner, forskningsomkostnader eller stipendier.

Det högsta belopp du kan söka är 200 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för minst 1 år och som mest för 2 år med start januari 2025. De planerade aktiviteterna ska utföras under bidragstiden. Bidragsbeloppet kommer att betalas ut i årliga utbetalningar.

Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

I den vetenskapliga återrapporteringen efter bidragsperiodens slut ska du redogöra för hur forskningsidén kan utvecklas vidare.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Vi vill helst att du utformar din ansökan på engelska, men du kan även använda svenska. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock alltid skrivas på svenska.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

I sammanfattningen av samverkansplanen ska du kort beskriva följande:

 • Vad som ska göras: syfte och mål för workshopen
 • Hur workshopen ska genomföras/utföras: organisation, tidsplan för de planerade workshopaktiviteterna.
 • Vad som är viktigt med den planerade workshopen.

Texten ska ge en översiktlig bild av workshopens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Övriga ansökningar eller bidrag

Redogör kort för de olika projekten och deras relation om

 • du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet
 • du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlapparperioden för det bidrag du söker
 • det finns ansökningar eller bidrag om samma projektidé/ändamål hos Vetenskapsrådet eller andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivera också i samtliga fall varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Om det inte finns några andra ansökningar eller bidrag anger du istället detta.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Tematisk klassificiering

Utbildningsvetenskap indelas tematiskt i huvudområden. Här anger du vilket tema som bäst beskriver projektets inriktning. Observera att den tematiska indelningen endast används i uppföljningssyfte. En översikt över alla områden och teman finns i följande dokument:

Tematisk indelning av området utbildningsvetenskap Excel, 13.6 kB.

Forskningsbeskrivning

Köns- och genusperspektiv

Ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning och motivera ditt ställningstagande. Observera att vi inte efterfrågar information om forskargruppens sammansättning (kvinnor/män). Läs mer om köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.

Följande gäller:

 • Om du anger Ja: Motivera ditt svar och beskriv även hur du tar hänsyn till köns- och genusperspektiv i forskningsplanen. Om du angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, men ändå väljer att inte inkludera det i din forskningsplan, behöver du motivera detta här.
 • Om du anger Nej: Motivera ditt svar.

Motiveringen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Samverkansplan

Samverkansplanen ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av workshopen. Den får omfatta högst 4 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Planen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

Syfte och mål (Purpose and aims)

Redogör övergripande för syfte och specifika mål med workshopen.

Forskningsidé (Resarch concept)

Gör en sammanfattning av forskningsidén och de forskningsfrågor som planeras vara i fokus för workshopen, hur genusaspekter kommer att ingå i projektidén (där det är tillämpligt), samt redovisa kortfattat din egen och andras tidigare forskning inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.

Betydelse och vetenskapligt nytänkande (Significance and scientific novelty)

Beskriv kortfattat hur workshopens forskningsidé utgörs av nytänkande i relation till tidigare forskning inom området, och dess betydelse för utbildningsvetenskaplig forskning på kort och lång sikt.

Arbetsbeskrivning (Work plan)

Sammanfatta det planerade arbetet där följande delar ingår:

 • Genomförande och tidsplan: Ge en kort beskrivning av planerade workshopaktiviteter samt en tidsplan. Beskrivningen av genomförandet ska omfatta workshopaktiviteterna och hur de anknyter till den övergripande forskningsidén. Ange också en tidsplan med en översikt över arbetet med planering, tänkta datum och platser för de olika workshopaktiviteterna, eventuella resor samt för hur resultaten från workshopaktiviteterna är tänkta att användas vidare (som t ex förberedelser/planering av gemensamma forskningsansökningar, informationsspridning, etc.)
 • Organisation: Förtydliga din egen och medverkande forskares bidrag till workshopens genomförande. Beskriv och motivera de medverkande forskarnas kompetens och roller i workshopen/-arna, och även eventuella andra forskare eller motsvarande som är viktiga för workshopens genomförande.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna du anger i ditt cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Sökandes publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga din lista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan får omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Sortera outputs under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senast publicerade verket hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Du kan inte komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

1. Urval av forskningsoutputs (Selection of research outputs)

Lista de 10 publikationer eller andra outputs som är viktigast för att styrka din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. Redogör för hur du har bidragit till varje output och vilken relevans den har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per output). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan/motsvarande.

2. Relevanta sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande under rubriker (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Originalartiklar (Original articles)
 • Konferensbidrag (Conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer
 • Samlingsverk (Edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.
3. Relevanta icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant non peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande, under respektive rubrik (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Publications including popular science books/presentations)
 • Preprints (Preprints)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.

Medverkande forskares publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga samtliga medverkande forskares listor sammanfogade till en fil.

Listan för respektive forskare ska inkludera de 10 publikationer eller annan forskningsoutput som är mest relevanta för genomförandet av den beskrivna verksamheten och omfatta högst 1 A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Den aktuella forskarens namn ska vara markerat i fetstil och även angivet i sidhuvudet i respektive lista.

Outputs kan vara av nedanstående typer och ska vara publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Det går inte att komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

Sakkunnigbedömda forskningsoutputs (Peer-reviewed research outputs)

 • originalartiklar
 • konferensbidrag
 • samlingsverk
 • forskningsöversiktsartiklar
 • böcker och bokkapitel,
 • konstnärliga arbeten
 • andra outputs

samt

Icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs (Non peer-reviewed research outputs)

Budget och forskningsresurser

Kostnader

Beskriv de olika kostnader för workshopen som du avser täcka med bidraget. Ange årsbelopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Total kostnad för workshopen

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella andra kostnader som projektet medför (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

Indirekta kostnader följer den modell som din medelsförvaltare tillämpar. Kontakta därför denne om du har frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader.

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet utöver vad som söks i denna ansökan. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Medverkande

Här bjuder du in medverkande forskare och eventuella medverkande administratörer till din ansökan.

Cv

Här hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. Medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter (där sådana finns) ska alltid ingå i respektive cv:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt),
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (postdoktorer och doktorander; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10 st.)
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10 st.)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10 st.)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan, så som inbjudna föredrag, ledaruppdrag, förtroendeuppdrag, medlemskap i vetenskapliga organisationer och liknande.

Immaterialrätt

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan om exploratory workshop inom utbildningsvetenskap bedöms av en beredningsgrupp där ledamöterna är nordiska forskare.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Om det finns behov av ytterligare kompetens kan din ansökan också komma att bedömas av en extra, extern, granskare. Hela beredningsgruppen (exklusive eventuella externa granskare) träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna. Lottning tillämpas vid de tillfällen då avsatt budget inte räcker för att bevilja samtliga ansökningar som ligger inom samma betygsnivå.

Beredningsgrupp

Efter bidragsbeslut får din ansökan ett individuellt yttrande som innehåller betyg samt en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Din ansökan bedöms utifrån kriterierna Projektets vetenskapliga kvalitet samt Relevans for utlysningen. Kriterierna bedöms på en tregradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Projektets vetenskapliga kvalitet (1–3)

Vägledande frågor:

 • Är syfte och mål med workshopen tydliggjort och välmotiverat?
 • Är forskningsidén för workshopen tydliggjord och välmotiverad?
 • Beskrivs det explorativa inslaget på ett tydligt vis?
 • Hur motiveras och hanteras frågor avseende köns- och genusperspektiv i forskningsplanen?

Relevans för utlysningen (1–3)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad kan ansökan anses omfatta exploratory workshop inom utbildningsvetenskap?
 • I vilken grad är ansökan i övrigt relevant för utlysningen?