Öppen utlysning

31 januari - 05 mars 2024

Internationell postdok inom konstnärlig forskning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

Område:  Konstnärlig forskning

Stödform: Karriärstöd

Bidragsform: Internationell postdok

Inriktning: Konstnärlig forskning

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för högst 2 år sedan eller som kommer att ha avlagt examen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 31 december 2024.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 18-36 månader.

Bidragsbelopp: 1 300 000 kronor/år, totalt ytterligare 50 000 kronor per år kan sökas för en eller flera medföljande familjemedlemmar.

Bidragsperioden startar: Januari 2025.

Ansökningsperiod: 31 januari 2024 (kl. 14.00) – 5 mars 2024 (kl. 14.00).

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av oktober 2024.

Att notera:

Digitalt informationsmöte

Tid: 8 februari 2024
kl. 13.00-14.30

Vi presenterar denna och två andra bidragsformer och ger dig som söker möjlighet att ställa frågor om utlysningarna och om att ansöka.

Mer information och anmälan

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 fram tills utlysningen stänger.

Utlysningar inom konstnärlig forskning

konstnarligforskning@vr.se

08-546 123 32

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Krav för att ansöka

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Inriktning

Konstnärlig forskning omfattar forskning på konstnärlig grund inom alla konstnärliga områden, till exempel

 • arkitektur
 • bildkonst (fri konst), inklusive audiovisuella medier
 • cirkus
 • dans och koreografi
 • design
 • film, fotografi och rörlig bild
 • konsthantverk
 • kuratoriella praktiker
 • litteratur
 • musik
 • opera
 • performance
 • teater
 • konstnärligt gränsöverskridande verksamhet.

Sökande

Bidraget Internationell postdok söks av dig som enskild forskare tillsammans med din organisation (svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller våra krav för att få vara medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag).Vi måste ha godkänt din organisation som medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka. Medelsförvaltaren ska signera din ansökan i Prisma, inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Du ska ha avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller högskola, eller European University Institute i Florens, Italien (EUI) Länk till annan webbplats.högst 2 år innan den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Om du ännu inte avlagt din doktorsexamen kan du ändå söka, förutsatt att du kommer att ha avlagt din doktorsexamen innan bidragsperiodens start, det vill säga senast den 31 december 2024.

Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Medelsförvaltaren beslutar om anställningsform, lön och anställningsvillkor. Du förutsätts dock vara anställd på heltid under bidragsperioden, vilket innebär att du är anställd och betalar skatt i Sverige under din utlandsvistelse.

Vetenskapsrådet medger som huvudregel inte undantag från anställningskravet på grund av omständigheter som medför att medelsförvaltaren inte kan anställa dig med stationering utomlands, till exempel om du redan är bosatt eller är medborgare i värdlandet vid anställningstillfället. Om nationella regelverk i värdlandet kräver anställning hos arbetsgivare i det aktuella landet, kan vi dock komma att medge undantag från anställningskravet.

Vänligen notera att innan du skickar in din ansökan till Vetenskapsrådet behöver du kontrollera med din medelsförvaltare, till exempel HR-funktion, om det finns förutsättningar för dig att anställas med stationering utomlands.

Läs mer om regelverket kring myndigheters personal i tjänstgöring utanför Sverige på Arbetsgivarverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Observera: Om du beviljas bidrag kommer du att behöva styrka din doktorsexamen innan bidraget kan betalas ut. Du som har en svensk doktorsexamen kan enkelt styrka den redan innan du skickar in din ansökan genom att importera en validerad doktorsexamen till ditt cv från Ladok. Läs mer i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats.om hur du går tillväga.

Karriärålder

För att kunna söka bidraget Internationell postdok ska din doktorsexamen vara högst 2 år, det vill säga avlagd tidigast den 5 mars 2022. För dig med svensk doktorsexamen gäller det datum för utfärdande av examen som finns registrerat i Ladok. Du kommer inte att kunna slutföra din ansökan om din doktorsexamen är äldre än 2 år. Undantaget är om du har avstått från förvärvsarbete under längre period(er) efter din doktorsexamen, och detta har påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare (så kallad avräkningsbar tid).

Vetenskapsrådets godkända anledningar till avräkningsbar tid är minst en månads sammanhängande frånvaro av någon av följande anledningar:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom (sjukskrivning eller vård av barn/närstående)
 • allmän/bastjänstgöring (AT/BT; upp till max 24 månaders heltidstjänstgöring), samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (upp till max 24 månaders heltidsutbildning/tjänstgöring).

Observera att vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester som avräkningsbar tid.

Om du vill åberopa avräkningsbar tid måste du specificera godkänd anledning och omfattning i din ansökan (se instruktioner under ”Beskrivande information” nedan).

Vi utför stickprovskontroller. Det innebär att vi kan begära in intyg som styrker dina skäl till avräkningsbar tid.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka ditt beviljade bidragsbelopp eller vara ett skäl för oss att avslå din ansökan.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du kan bara lämna in en ansökan om detta bidrag i denna utlysning. Du kan inte samtidigt söka internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap, medicin och hälsa eller humaniora och samhällsvetenskap. På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vilka bidrag du kan söka under samma år.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett pågående bidrag, det vill säga ett bidrag med en bidragsperiod som överlappar perioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden då du har rätt att använda ditt bidrag, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt bidrag hittar du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vad du kan söka om du redan har ett pågående bidrag.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Till denna ansökan kan du inte bjuda in medverkande forskare. Eventuella samarbetspartners och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under ”Forskningsplan” nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Bidragsbeloppet är en schablon på 1 300 000 SEK per år. Bidraget får användas till din lön, boende under utlandsvistelsen samt merkostnadstillägg enligt URAs regler eller motsvarande omkostnader för dig och dina medföljande familjemedlemmar. Max 150 000 SEK av bidraget får användas till omkostnader som rör din forskning (exempelvis utrustning, förbrukningsmaterial och publiceringskostnader). Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader och inkluderar även sociala avgifter. Bidraget får inte användas till stipendier.

Ytterligare 50 000 SEK per år kan sökas för medföljande familj (partner samt ej myndiga barn). Medföljandeschablonen gäller oavsett antal medföljande och inte per person. Medföljandeschablonen kan användas för merkostnadstillägg enligt URAs regler för medföljande familjemedlemmar som inte är självförsörjande, eller motsvarande omkostnader.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren, såsom ansvarig arbetsgivare, täcker eventuella kostnader utöver schablonbidraget.

Bidragstid

Bidragstiden är 18-36 månader med start 1 januari 2025. Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Mobilitet

För detta bidrag gäller att du ska tillbringa minst två tredjedelar av bidragstiden vid värdinstitutionen utomlands. Du kan dock dela upp tiden i flera kortare perioder.

Du ska styrka att du uppfyller mobilitetskravet genom att bifoga ett inbjudningsbrev från den utländska värdhögskolan eller motsvarande forskningsinstitution, liksom en beskrivning och motivering av ditt val. Båda dokumenten ska gälla den period som ansökan avser.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Vi vill helst att du utformar din ansökan på engelska, men du kan även använda svenska.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Värdinstitution

Ange i vilket land och vid vilken utländsk värdorganisation och institution du kommer att tillbringa utlandsvistelsen. Ange även antal månader du avser tillbringa vid värdinstitutionen. Du kan ange mer än ett värdland/värdinstitution och börja i sådana fall med den där du ska tillbringa längst tid och så vidare.

Handledare/Representant

Ange namn på dina handledare/representanter hos medelsförvaltare och utländsk värdinstitution. Om ditt projekt är förlagt vid flera värdinstitutioner så ange namn i samma ordning som du angivit dina värdinstitutioner.

Abstract

I sammanfattningen av forskningsplanen ska du kort beskriva följande:

 • Vad som ska göras: syfte och mål
 • Hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidsplan och metoder
 • Vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig bild av forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv den planerade forskningen så att även den som inte är forskare kan förstå. Gör det genom att svara på följande frågor:

 • Vad handlar forskningen om?
 • Varför är det viktigt att forska om detta?
 • På vilket sätt kan den nya kunskapen vara betydelsefull?

Den populärvetenskapliga beskrivningen är viktig när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar.

Texten ska vara på svenska och kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Övriga ansökningar eller bidrag

Redogör kort för de olika projekten och deras relation om

 • du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet
 • du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlappar perioden för det bidrag du söker
 • det finns ansökningar eller bidrag om samma projektidé/ändamål hos Vetenskapsrådet eller andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivera också i samtliga fall varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Om det inte finns några andra ansökningar eller bidrag anger du istället detta.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Avräkningsbar tid

Ange de eventuella längre uppehåll du haft i din aktiva forskningstid efter doktorsexamen som orsakats av någon av de anledningar som Vetenskapsrådet godkänner. Du ska ange uppehållet beräknat som heltid och avrundat uppåt till hela kalendermånader. Se godkända anledningar till avräkningsbar tid under rubriken ”Karriärålder” ovan.

Forskningsbeskrivning

Etiska aspekter

Lagliga och formella krav

Ange om forskningen omfattar hantering av personuppgifter, djurförsök och/eller studier på människa.

Om forskningen omfattar något av ovanstående ska du också beskriva/ange vilka godkännanden och tillstånd som ditt forskningsprojekt kräver och hur du planerar att inhämta dessa. Redogör för eventuella andra tillstånd som berör din ansökan, exempelvis om delar av forskningen ska ske i annat land än Sverige. Om inga godkännanden eller tillstånd krävs anger du det.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Mer information finns på sidan Forska etiskt.

Etiska överväganden

Reflektera över vilka etiska frågor som kan vara aktuella för ditt projekt och beskriv dessa. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. Motivera varför forskningen bör genomföras mot bakgrund av de etiska frågor som du har identifierat. Exempel på frågor att beröra:

 • Hur förhåller sig dina frågeställningar och förväntade resultat till de etiska frågor som du identifierat?
 • Vilka (direkta) risker (fysiska, psykiska eller integritetsrisker) utsätts forskningspersoner eller försöksdjur för?
 • Vilka långsiktiga risker kan finnas med forskningen? Finns det en risk att forskningen kan komma att användas på ett sätt som är skadligt för djur, naturen/miljön, eller samhället (hela eller delar av det) i övrigt?
 • Förväntas forskningen bidra till andra värden utöver kunskapsvinsten? I sådana fall, för vem?
 • Hur väger du riskerna (särskilt de kortsiktiga) mot värdet (som ofta är mer långsiktigt) av forskningen?

Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera detta. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Köns- och genusperspektiv

Ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning och motivera ditt ställningstagande. Observera att vi inte efterfrågar information om forskargruppens sammansättning (kvinnor/män). Läs mer om köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.

Följande gäller:

 • Om du anger Ja: Motivera ditt svar och beskriv även hur du tar hänsyn till köns- och genusperspektiv i forskningsplanen. Om du angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, men ändå väljer att inte inkludera det i din forskningsplan, behöver du motivera detta här.
 • Om du anger Nej: Motivera ditt svar.

Motiveringen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsplan

Forskningsplanen ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Den får omfatta högst 8 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

Syfte och mål (Purpose and aims)

Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsprojektet.

Aktuell forskningsfront (State-of-the art)

Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält eller område projektet tillhör. Ange nyckelreferenser.

Betydelse och nytänkande (Significance and novelty)

Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och vilken betydelse projektet kan få på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.

Preliminära och tidigare resultat (Preliminary and previous results)

Beskriv kortfattat din egen tidigare forskning och förstudier inom forskningsområdet som gör troligt att projektet går att genomföra. Om det inte finns några preliminära resultat ska du ange det.

Projektbeskrivning (Project description)

Beskriv projektets design med följande delar:

 • Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.
 • Tidsplan och genomförande. Beskriv översiktligt tidsplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras. Beskriv också eventuella avgörande risker eller hinder som kan påverka genomförandet och din plan för att hantera dem.
 • Projektorganisation. Förtydliga ditt eget och eventuella andra forskares och/eller nyckelpersoners (inklusive eventuella doktorander) bidrag till att genomföra projektet, inkluderande beskrivning av kompetens och roller i projektet.
Självständig forskningslinje (Independent line of research)

Du som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller sig till de övriga projekten inom gruppen. Om du är (fortsatt) verksam i samma grupp som din doktorand- eller postdokhandledare, eller om du fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under din doktorand- eller postdoktortid, behöver du också beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares forskning.

Redogör även för nedanstående information. Om en rubrik inte är relevant för din ansökan ska du ange det under rubriken.

Utrustning (Equipment)

Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet.

Behov av forskningsinfrastruktur (Need for research infrastructure)

Specificera projektets behov av internationell och nationell forskningsinfrastruktur. Om du väljer att använda andra infrastrukturer än de som Vetenskapsrådet stödjeroch som därmed är öppna för alla, ska du motivera detta (gäller även lokal forskningsinfrastruktur).

Relevans

Redogör för på vilket sätt ditt projekt är relevant för inriktningen konstnärlig forskning (se definition i utlysningstextens inledning) och hur projektet främjar utvecklingen av detta område.

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, med teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna du anger i din cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga din lista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan får omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Sortera outputs under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senaste publicerade verket hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket och ditt namn ska vara markerat i fetstil. Du kan inte komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

Urval av forskningsoutputs (Selection of research outputs)

Lista de 5 publikationer eller andra outputs som är viktigast för att styrka din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Redogör för hur du har bidragit till varje output och vilken relevans den har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per publikation). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan. Skriv ”Part of PhD thesis” i fet stil inom parentes för de publikationer som ingått i din doktorsavhandling.

Samtliga sakkunnigbedömda forskningsoutputs (All peer-reviewed research outputs)

Lista outputs, med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande under rubriker (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Originalartiklar (Original articles)
 • Konferensbidrag (Conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer
 • Samlingsverk (Edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.
Alla icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs (All non peer-reviewed research outputs)

Lista outputs med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande, under respektive rubrik (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Publications including popular science books/presentations)
 • Preprints (Preprints)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.

Bilagor

Inbjudan från medelsförvaltaren

Inbjudan från den svenska institution där du kommer att vara anställd ska visa att du är välkommen att bedriva din planerade forskning där. Genom signeringen av ansökan i Prisma bekräftar medelsförvaltaren detta åtagande.

Inbjudan ska vara ställd till dig som sökande, gälla perioden som avses i denna utlysning och innehålla följande två delar:

1) Sökandes profil (Applicant’s profile)

En beskrivning av

 • hur den sökandes föreslagna forskning relaterar till den forskning som sker på den berörda institutionen eller i forskargruppen.
 • den sökandes vetenskapliga självständighet i förhållande till den berörda institutionen eller forskargruppen.
 • hur resultatet från forskningsprogrammet kommer bidra till institutionens framtida verksamhet.
2) Medelsförvaltarens åtagande (Commitment of the administrating organisation)

Uppgifter om/Beskrivning av

 • datum för när anställningen hos den svenska institutionen planerar att börja och sluta. Information om den sökandes anställningsform och eventuell ytterligare finansiering eller stöd som krävs för att genomföra den planerade forskningen.
 • hur lärosätet/institutionen kommer att uppfylla eventuella behov av lokaler, utrustning och övrig infrastruktur som behövs för projektet.
 • institutionens plan för hur den sökande ska kunna fortsätta utveckla sin vetenskapliga meritering och kompetens under och efter bidragsperioden.

Dokumentet får omfatta högst 2 A4-sidor och ska skrivas på engelska.

Ladda ner mallen för inbjudan från medelsförvaltaren här Word, 41.1 kB.

Inbjudan från värdinstitution i utlandet

Bilagan ska innehålla en formell inbjudan från värdinstitutionen i utlandet som visar att du är välkommen att bedriva din planerade forskning där. Inbjudan ska vara ställd till dig som sökande från prefekt eller motsvarande för värdinstitutionen i utlandet där forskningen kommer att bedrivas. Namn och kontaktuppgifter för den som upprättat dokumentet ska framgå. Inbjudan ska gälla för perioden som avses i denna utlysning och innehålla en beskrivning av

 • motivet till att bjuda in och vara värd åt den sökande
 • hur den sökandes föreslagna forskning passar in i den berörda institutionen eller forskargruppens forskning och expertis
 • den sökandes tänkta roll i forskargruppen och/eller på institutionen.

Förutom detta ska inbjudan också beskriva värdinstitutionens åtaganden i form av en beskrivning av

 • vilket stöd som krävs för att genomföra den föreslagna forskningen och hur detta ska tillhandahållas den sökande
 • hur institutionen kommer att uppfylla den sökandes behov av lokaler, utrustning och övrig infrastruktur
 • hur forskningsmiljön kommer att stödja utvecklingen av den sökandes vetenskapliga meritering, nätverk och kompetens.

I inbjudan ska finnas uppgifter om värdinstitutionen, vilket inkluderar tidsperioden/-perioderna för din vistelse samt kontaktperson vid värdinstitutionen i utlandet (förnamn, efternamn, telefonnummer samt e-postadress). Även värdinstitutionens fakultet samt postadress ska anges.

Dokumentet får omfatta högst 2 A4-sidor per inbjudan. I det fall du kommer att vistas vid fler än en värdinstitution ska inbjudningarna sammanfogas till ett dokument.

Ladda ner mallen för inbjudan från värdinstitutionen i utlandet här Word, 39.7 kB.

Beskrivning och motivering av vald värdinstitution

Redogörelsen får vara högst 1 A4-sida och ska omfatta följande:

 • En motivering av ditt val av värdinstitution och beskrivning av dina möjligheter att utveckla din kompetens som forskare.
 • En motivering av ditt val av medelsförvaltare och en beskrivning av dina möjligheter att utveckla din självständighet som forskare.
 • En beskrivning av hur forskningen vid värdinstitutionen i utlandet förhåller sig till forskningen vid den svenska institutionen.

Budget och forskningsresurser

Personal i projektet

Ange din aktivitetsgrad (procent av heltid) i projektet. Vi förutsätter att din aktivitetsgrad som projektledare motsvarar en heltidsanställning under bidragsperioden.

Medföljandebidrag

Ange om du söker schablonbidraget för medföljande familjemedlemmar. Se avsnittet ”Kostnader och bidragsbelopp” ovan för mer information.

Planerad användning av bidraget

Beskriv mycket kortfattat hur du avser fördela bidraget (i procent) på lönekostnader (inklusive merkostnader för dig och eventuella medföljande), forskningsomkostnader och indirekta kostnader. Notera att indirekta kostnader följer den modell som din medelsförvaltare tillämpar. Kontakta därför denne för att veta vad som gäller för ditt projekt.

Redogörelsen kan omfatta högst 500 tecken inklusive mellanslag.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Medverkande

Här bjuder du in eventuella medverkande administratörer till din ansökan.

Cv

Här hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten.

Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i ditt cv enligt de begränsningar i antal som anges:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen. Notera att om du kommer att avlägga din doktorsexamen efter att utlysningen stängt ska du ange uppgifterna för planerad examen under den forskarutbildning du hämtar in till ansökan.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om det är tillsvidareanställning eller inte)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt)
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (doktorander och studenter; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10)
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan, så som inbjudna föredrag, ledaruppdrag, förtroendeuppdrag, medlemskap i vetenskapliga organisationer och liknande.

Immaterialrätt:

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Så bedöms din ansökan

Kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan om internationell postdok inom konstnärlig forskning bedöms av en beredningsgrupp bestående av svenska och internationella ledamöter aktiva inom konstnärlig forskning.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Om det finns behov av ytterligare kompetens kan din ansökan också komma att bedömas av en extra, extern, granskare. Hela beredningsgruppen (exklusive eventuella externa granskare) träffas sedan på två beredningsgruppsmöten, ett på våren och ett på hösten för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Kommittén för konstnärlig forskning.

Beredningsgrupper

För att ge utrymme åt mer djupgående diskussioner av de ansökningar som har högre kvalitet och en rimlig chans att bli finansierade, diskuteras inte de ansökningar som fått lägst betyg av ledamöterna under vårmötet i detalj på beredningsgruppens höstmöte. Efter bidragsbeslut får alla ansökningar ett yttrande där det framgår vilka betyg ansökan fått av beredningsgruppen. De ansökningar som diskuterats mer utförligt vid beredningsgruppens höstmöte får ett yttrande som förutom betyg även innehåller en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans kvalitet.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av kvaliteten på din ansökan görs med hjälp av Vetenskapsrådets fyra baskriterier (Kvalitet som konstnärlig forskning, Nytänkande och originalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Kriterierna bedöms på en sjugradig betygsskala, med undantag för genomförbarhet som bedöms på en tregradig betygsskala. Utöver baskriterierna bedöms din ansökan även med hjälp av två tilläggskriterier (Relevans, Internationalisering och forskningsmiljö). Relevans bedöms på en tregradig betygsskala och Internationalisering och forskningsmiljö på en sjugradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan. De vägledande frågorna ska fungera som hjälp för att tolka de olika bedömningskriterierna. När man bedömer ett projekt kan olika frågor svara olika bra mot det aktuella projektet.

Projekten ska bedömas som konstnärlig forskning. Baserat på Wiendeklarationen om konstnärlig forskning definieras detta som forskning som utförs genom konstnärliga processer och reflektion; en kunskapsinhämtande undersökning med syfte att framlägga nya kunskaper, insikter och färdigheter. Konstnärlig forskning innefattar alla konstnärliga praktiker, och forskningens resultat berör följaktligen ett brett konstnärligt fält, antingen inomdisciplinärt eller inter- och transdisciplinärt. Det är alltså inte nödvändigt att varje enskilt projekt gör ett bidrag till hela det konstnärliga forskningsfältet, utan det kan räcka med ett bidrag inom den egna inriktningen.

Projektets kvalitet som konstnärlig forskning (1-7)

Vägledande frågor:

 • I vilken utsträckning kommer projektet att kunna ge ett viktigt bidrag till den konstnärliga forskningen och dess framtida utveckling?
 • Framgår forskningens syfte, metod och framställning på ett tydligt sätt?
 • I vilken utsträckning är de konstnärliga forskningsmetoderna lämpliga för genomförandet av projektet?
 • Hur väl integreras forskningsproblem, -ansats, -metod och konstnärlig gestaltning?
 • I vilken mån kan projektet, som en del i den övergripande och förväntade konstnärliga forskningskvalitén, också förväntas uppnå konstnärliga kvalitéer?
 • Hur väl integreras ett genusperspektiv i det fall det är motiverat? Förbiser ansökan ett köns- och genusperspektiv som hade kunnat vara relevant?
 • Hur väl lyfts projektets etiska aspekter fram och i vilken utsträckning diskuteras hur eventuella problem kommer att hanteras?

Nytänkande och originalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad präglas projektet av nytänkande och originella konstnärliga frågeställningar?
 • I vilken grad undersöks tidigare förbisedda problem och/eller praktiker?
 • På vilket sätt prövas nya ansatser och metoder för att genomföra forskningsprojektet?
 • I vilken grad tillämpas oprövade och oväntade perspektiv som bidrar till att vidareutveckla forskningsfältet och det konstnärliga fältet?
 • Kommer projektets resultat att presenteras på ett sätt som låter dess nytänkande och originella bidrag komma väl till uttryck?

Sökandes kompetens (1-7)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad har den projektansvariga den konstnärliga forskningskompetens och erfarenhet som är nödvändig för att genomföra forskningsprojektet?
 • I vilken utsträckning har den projektansvarigas tidigare arbete haft nationellt eller internationellt genomslag inom det område som forskningsprojektet gäller?

Genomförbarhet (1-3)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad är projektets upplägg och tidsplan realistiska och lämpliga i förhållande till det som ska genomföras?
 • Finns det tillgång till material, utrustning och övriga resurser som krävs för att genomföra projektet?
 • Är eventuell arbetsfördelning och samverkansformer beskrivna på ett tillfredsställande sätt?
 • I vilken utsträckning beaktar den sökande relevanta rättsliga och formella krav (exempelvis etiska eller andra tillstånd) för genomförandet av den föreslagna forskningen, inklusive planer för hur detta ska hanteras?

Internationalisering och forskningsmiljö (1-7)

Vägledande frågor:

 • I vilken utsträckning framstår värdinstitutionen i utlandet som relevant för den konstnärliga forskning som ansökan gäller?
 • I vilken utsträckning tillför värdinstitutionen i utlandet något som sökandes heminstitution inte kan tillhandahålla?
 • Hur lämplig är forskningsmiljön och den konstnärliga miljön i utlandet för den sökandes möjlighet att utveckla ny kompetens, sitt nätverk, och sin självständighet som konstnärlig forskare?
 • I vilken utsträckning bidrar utlandsvistelsen och projektet till att främja svensk konstnärlig forskning?
 • Hur lämplig är den svenska konstnärliga forskningsmiljön (eller konstmiljön och forskningsmiljön) för den sökandes möjlighet att utveckla sin karriär som konstnärlig forskare?

Relevans (1-3)

Vägledande frågor:

 • I vilken utsträckning är det föreslagna forskningsprojektet relevant för det konstnärliga området och för utvecklingen av det konstnärliga forskningsfältets mångfald?

Sammanfattande betyg (1-7)

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattade betyg som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans kvalitet.