Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2024

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder.

Bidraget ska ge möjlighet till att etablera eller vidareutveckla ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de ingående forskningsmiljöerna deltar. Ett syfte kan vara att utforska möjligheter att skriva gemensamma ansökningar och söka internationella medel för att fördjupa internationell samverkan.

Område:  Utbildningsvetenskap

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform: Nätverksbidrag

Inriktning: Fritt inom Utbildningsvetenskap

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 4 andra forskare, varav minst 1 ska vara verksam vid ett utländskt lärosäte, ska bjudas in att medverka i ansökan. Medverkande forskare ska företräda forskargrupper vid sina respektive lärosäten.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Max 400 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 6 mars 2024 (kl. 14.00) – 9 april 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2024

Att notera:

 • Den tidigare publikationslistan heter nu Publikationer och andra forskingsoutputs och har ändrat struktur.
 • Det finns nu ett särskilt fält i ansökan där du ska beskriva hur dina angivna meriter styrker din kompetens att genomföra den föreslagna forskningen.
 • För att kunna bedöma genomförande och meriter bör den kompetens eventuella doktorander ska bidra med i projektet anges i samarbetsplan och/eller i motivering av budget.
 • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Krav för att ansöka

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Sökande

Nätverksbidraget söks av dig som enskild forskare tillsammans med din organisation (svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller våra krav för att få vara medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag). Vi måste ha godkänt din organisation som medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka. Medelsförvaltaren ska signera din ansökan i Prisma, inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. För dig med svensk doktorsexamen gäller det datum för utfärdande av examen som finns registrerat i Ladok.

Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för den beskrivna forskningsverksamheten. Tiden du avsätter (din aktivitetsgrad, det vill säga procent av heltidsarbete) ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet under hela bidragsperioden.

Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Kraven som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare.

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka ditt beviljade bidragsbelopp eller vara ett skäl för oss att avslå din ansökan.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du information om vilka bidrag du kan söka under samma år.

Notera att du kan lämna in mer än en ansökan i denna utlysning om nätverksbidrag så länge ansökningarna avser olika samarbeten, men om flera ansökningar beviljas så måste du välja en av dem. Du kan också ingå som medverkande forskare i andra ansökningar så länge ansökningarna avser olika samarbeten. Du kan inte söka andra nätverksbidrag för samma samarbete.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett pågående bidrag, det vill säga ett bidrag med en bidragsperiod som överlappar perioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden då du har rätt att använda ditt bidrag, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt bidrag hittar du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

På sidan Flera bidrag samtidigthittar du information om vad du kan söka om du redan har ett pågående bidrag.

Notera att du inte kan söka i denna utlysning om du är projektledare för ett pågående nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap. Om du har ett pågående bidrag om exploratory workshops så kan du söka nätverksbidrag men då för en annan projektidé.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Du ska inkludera minst 1 och högst 4 medverkande forskare i din ansökan. Medverkande forskare är andra forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens (ej doktorander) som i nätverket företräder deltagande forskargrupper vid sina respektive lärosäten. Minst en av dessa ska vara verksam vid ett utländskt lärosäte.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella doktorander och övriga samarbetspartners och deras roller beskriver du i samarbetsplanen (se anvisningar under ”Samarbetsplan” nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Bidraget avser kostnader i samband med internationellt nätverksbyggande och forskningssamarbete, såsom

 • forsknings- och/eller arbetsvistelse mellan samarbetsparterna
 • gemensamma seminarier, kurser eller workshops med syftet att vidareutveckla den gemensamma forskningsbasen och forskningsagendan
 • förberedelse/planering av gemensamma forskningsansökningar
 • gemensamma publikationer och annan gemensam informationsspridning
 • gemensamma konferenser

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av din medelsförvaltare. Bidraget får inte användas till stipendier eller lönekostnadeer.

Det högsta belopp du kan söka är 400 000 kronor per år.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för minst 1 år och som mest för 3 år med start januari 2025.

Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Vi vill helst att du utformar din ansökan på engelska, men du kan även använda svenska. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska dock alltid skrivas på svenska.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

I sammanfattningen av samarbetsplanen ska du kort beskriva följande:

 • Vad som ska göras: syfte och mål
 • Hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidsplan och vetenskapliga metoder
 • Vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig bild av forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv den planerade forskningen så att även den som inte är forskare kan förstå. Gör det genom att svara på följande frågor:

 • Vad handlar forskningen om?
 • Varför är det viktigt att forska om detta?
 • På vilket sätt kan den nya kunskapen vara betydelsefull?

Den populärvetenskapliga beskrivningen är viktig när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar.

Texten ska vara på svenska och kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Övriga ansökningar eller bidrag

Redogör kort för de olika projekten och deras relation om

 • du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet
 • du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlapparperioden för det bidrag du söker
 • det finns ansökningar eller bidrag om samma projektidé/ändamål hos Vetenskapsrådet eller andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivera också i samtliga fall varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Om det inte finns några andra ansökningar eller bidrag anger du istället detta.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Tematisk klassificiering

Utbildningsvetenskap indelas tematiskt i huvudområden. Här anger du vilket tema som bäst beskriver projektets inriktning. Observera att den tematiska indelningen endast används i uppföljningssyfte. En översikt över alla områden och teman finns i följande dokument:

Tematisk indelning av området utbildningsvetenskap Excel, 13.6 kB.

Forskningsbeskrivning

Etiska aspekter

Lagliga och formella krav

Ange om forskningen omfattar hantering av personuppgifter, djurförsök och/eller studier på människa.

Om forskningen omfattar något av ovanstående ska du också beskriva/ange vilka godkännanden och tillstånd som ditt forskningsprojekt kräver och hur du planerar att inhämta dessa. Redogör för eventuella andra tillstånd som berör din ansökan, exempelvis om delar av forskningen ska ske i annat land än Sverige. Om inga godkännanden eller tillstånd krävs anger du det.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Mer information finns på sidan Forska etiskt.

Etiska överväganden

Reflektera över vilka etiska frågor som kan vara aktuella för ditt projekt och beskriv dessa. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. Motivera varför forskningen bör genomföras mot bakgrund av de etiska frågor som du har identifierat. Exempel på frågor att beröra:

 • Hur förhåller sig dina frågeställningar och förväntade resultat till de etiska frågor som du identifierat?
 • Vilka (direkta) risker (fysiska, psykiska eller integritetsrisker) utsätts forskningspersoner eller försöksdjur för?
 • Vilka långsiktiga risker kan finnas med forskningen? Finns det en risk att forskningen kan komma att användas på ett sätt som är skadligt för djur, naturen/miljön, eller samhället (hela eller delar av det) i övrigt?
 • Förväntas forskningen bidra till andra värden utöver kunskapsvinsten? I sådana fall, för vem?
 • Hur väger du riskerna (särskilt de kortsiktiga) mot värdet (som ofta är mer långsiktigt) av forskningen?

Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera detta. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Köns- och genusperspektiv

Ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning och motivera ditt ställningstagande. Observera att vi inte efterfrågar information om forskargruppens sammansättning (kvinnor/män). Läs mer om köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.

Följande gäller:

 • Om du anger Ja: Motivera ditt svar och beskriv även hur du tar hänsyn till köns- och genusperspektiv i forskningsplanen. Om du angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, men ändå väljer att inte inkludera det i din forskningsplan, behöver du motivera detta här.
 • Om du anger Nej: Motivera ditt svar.

Motiveringen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Samarbetsplan

Planen får omfatta högst 10 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Samarbetsplanen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

Syfte och mål (Purpose and aims)

Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningssamverkan.

Forskningsidé (Research concept)

Beskriv forskningstemat och de gemensamma forskningsfrågorna inom samarbetet. Om du har angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, beskriv hur köns- och genusaspekter kommer att ingå i forskningsidén.

Nätverksbeskrivning (Network description and mode of cooperation)

Beskriv följande:

 • Konkreta samverkansprojekt och gemensamma forskningsansökningar samt hur dessa bidrar till att stärka pågående forskning på de medverkande lärosätena.
 • Bidragen från de samverkande parterna avseende forskningstemat och hur de kompletterar varandra.
 • En struktur för samverkan, dvs. ledning och rollfördelning bland medverkande parter.
Formerna för samarbetet (Forms for collaboration)

Specificera planerade aktiviteter, till exempel följande:

 • Forsknings- och/eller arbetsvistelse, gemensamma seminarier, kurser eller workshops med syftet att vidareutveckla den gemensamma forskningsbasen och forskningsagendan.
 • Hur seniora och juniora forskare ska involveras i samverkan.
 • Förberedelse/planering av gemensamma forskningsansökningar.
 • Gemensamma publikationer och annan gemensam informationsspridning.
 • Gemensamma konferenser.
Planerat resultat (Planned results)

Specificera tydligt det planerade resultatet av samarbetet, till exempel följande:

 • Mervärdet av nätverkssamarbetet för forskningen och forskningsmiljöerna.
 • Planerad spridning av resultat och ny kunskap, samproduktion av publikationer samt andra bidrag.
 • Hur samarbetet ska drivas vidare efter bidragstidens slut.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna du anger i ditt cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Sökandes publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga din lista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan får omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Sortera outputs under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senast publicerade verket hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Du kan inte komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

1. Urval av forskningsoutputs (Selection of research outputs)

Lista de 10 publikationer eller andra outputs som är viktigast för att styrka din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Redogör för hur du har bidragit till varje output och vilken relevans den har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per output). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan/motsvarande.

2. Relevanta sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande under rubriker (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Originalartiklar (Original articles)
 • Konferensbidrag (Conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer
 • Samlingsverk (Edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.
3. Relevanta icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant non peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande, under respektive rubrik (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Publications including popular science books/presentations)
 • Preprints (Preprints)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.

Medverkande forskares publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga samtliga medverkande forskares listor sammanfogade till en fil.

Listan för respektive forskare ska inkludera de 10 publikationer eller annan forskningsoutput som är mest relevanta för genomförandet av den beskrivna verksamheten och omfatta högst 1 A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Den aktuella forskarens namn ska vara markerat i fetstil och även angivet i sidhuvudet i respektive lista.

Outputs kan vara av nedanstående typer och ska vara publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Det går inte att komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

Sakkunnigbedömda forskningsoutputs (Peer-reviewed research outputs)

 • originalartiklar
 • konferensbidrag
 • samlingsverk
 • forskningsöversiktsartiklar
 • böcker och bokkapitel,
 • konstnärliga arbeten
 • andra outputs

samt

Icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs (Non peer-reviewed research outputs)

Budget och forskningsresurser

Budgeten ska täcka kostnader för samtliga inom nätverket planerade aktiviteter. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental. Beskriv totalkostnaderna för nätverket genom att specificera följande poster:

 • kostnader för resor, logi och uppehälle
 • kostnader för att organisera seminarier, kurser och workshops
 • kostnader för gemensamma publikationer
 • kostnader för gemensamma konferenser
 • övriga kostnader.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella andra kostnader som projektet medför (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

Indirekta kostnader följer den modell som din medelsförvaltare tillämpar. Kontakta därför denne om du har frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i din budget. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet utöver vad som söks i denna ansökan. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Medverkande

Här bjuder du in medverkande forskare och eventuella medverkande administratörer till din ansökan.

Cv

Här hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter (där sådana finns) ska alltid ingå i respektive cv:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt),
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (postdoktorer och doktorander; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10 )
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10 st.)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10 st.)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan, så som inbjudna föredrag, ledaruppdrag, förtroendeuppdrag, medlemskap i vetenskapliga organisationer och liknande.

Immaterialrätt

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan om nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap bedöms av en beredningsgrupp där ledamöterna är nordiska forskare.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Om det finns behov av ytterligare kompetens kan din ansökan också komma att bedömas av en extra, extern, granskare. Hela beredningsgruppen (exklusive eventuella externa granskare) träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Beredningsgrupp

Efter bidragsbeslut får din ansökan ett individuellt yttrande som innehåller betyg samt en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Projektets vetenskapliga kvalitet (1–7)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad är nätverkets syfte och långsiktiga mål tydliggjort och välmotiverat?
 • Beskrivs de medverkande lärosätenas/forskningsmiljöernas gemensamma grund för forskningen på ett tydligt sätt (tema, teori, metod etc.)?
 • I vilken grad bidrar samverkansprojekten till forskning av hög vetenskaplig kvalitet?
 • I vilken grad bidrar samverkansprojekten till internationalisering och mobilitet?
 • Är de planerade resultaten av nätverkssamarbetet tillräckliga och adekvata?
 • Är de etiska övervägandena för det föreslagna projektet korrekt beskrivna och omhändertagna? Tar den sökande tillräcklig hänsyn till risk/värde/lidande för människor, djur, natur och/eller samhälle i de fall detta är relevant?
 • Hur motiveras och hanteras frågor avseende köns- och genusperspektiv i forskningsplanen?

Nytänkande och originalitet (1–7)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad kan de konkreta samverkansprojekten bidra till nyskapande forskning?
 • I vilken grad bidrar nätverket till vetenskapligt mervärde för forskningen?

De sökandes kompetens (1–7)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad är den sökande välmeriterad inom sitt område och avseende ledning av större internationella samverkansprojekt?
 • I vilken grad är deltagande forskare välmeriterade för forskningstemat?

Genomförbarhet (1–3)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad har nätverket en tydlig organisation för samverkan och ledning?
 • På vilket sätt bidrar de deltagande parternas rollfördelning till genomförandet?
 • Hur ser planering för deltagande av juniora och seniora forskare ut?
 • Är de planerade aktiviteterna tydligt specificerade och ändamålsenliga?
 • Är kostnaderna rimliga och väl motiverade med tanke på projektets syfte och utformning?
 • Beaktar den sökande på ett adekvat sätt relevanta rättsliga och formella krav för den föreslagna forskningen, såsom etiska tillstånd och riktlinjer?

Relevans för utlysningen (1–3)

Vägledande frågor:

 • I vilken grad kan ansökan anses omfatta nätverk inom utbildningsvetenskap?
 • I vilken grad är ansökan i övrigt relevant för utlysningen?

Sammanfattande betyg (1–7)

De olika delkriterierna ska vägas samman till ett sammanfattande betyg enligt den sjugradiga skalan. I normalfallet ska delkriteriet för vetenskaplig kvalitet tilldelas den största vikten i sammanvägningen. Delkriterierna nyskapande och originalitet eller de sökandes kompetens kan endast i undantagsfall väga upp svagheter i vetenskaplig kvalitet vid en sammanvägning, och då endast mindre svagheter. Det är en förutsättning för bidrag inom utbildningsvetenskap att förslaget är relevant och genomförbart och att sökande har för ändamålet solid och relevant kompetens.