Stängd utlysning

31 januari - 05 mars 2024

Bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning

Syftet är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt, och söks av en konstellation av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt.

Samarbetet kan exempelvis vara motiverat av en tvärkonstnärligt och/eller tvärvetenskapligt inriktad forskningsuppgift, gemensamma projekt mellan forskare på olika lärosäten och institutioner, eller forskning knuten till en nationell/internationell infrastruktur. Forskningsuppgiften måste vara större och mer utmanande än att den kan angripas av en ensam forskare och ansökan måste demonstrera att forskargruppen erbjuder en lämplig kombination av kunskap och kompetenser som krävs för att angripa just denna uppgift.

Område:  Konstnärlig forskning

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform: Bidrag till forskningsmiljö

Inriktning: Konstnärlig forskning

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst en av forskarna (den sökande eller någon av de medverkande) ska ha avlagt doktorsexamen senast vid sista ansökningsdag för utlysningen.

Bidragstid: 4-6 år

Bidragsbelopp: Minst 2 000 000 kronor per år, max 3 000 000 kronor per år.

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 31 Januari 2024 (kl. 14.00) – 5 Mars 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: I slutet av oktober 2024

Att notera:

Digitalt informationsmöte

Tid: 8 februari 2024
kl. 13.00-14.30

Vi presenterar denna och två andra bidragsformer och ger dig som söker möjlighet att ställa frågor om utlysningarna och om att ansöka.

Mer information och anmälan

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 fram tills utlysningen stänger.

Utlysningar inom konstnärlig forskning

konstnarligforskning@vr.se

08-546 123 32

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Krav för att ansöka

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Inriktning

Bidraget omfattar forskning på konstnärlig grund inom alla konstnärliga områden, till exempel

 • arkitektur
 • bildkonst (fri konst), inklusive audiovisuella medier
 • cirkus
 • dans och koreografi
 • design
 • film, fotografi och rörlig bild
 • konsthantverk
 • kuratoriella praktiker
 • litteratur
 • musik
 • opera
 • performance
 • teater
 • konstnärligt gränsöverskridande verksamhet

Sökande

Bidrag till forskningsmiljö söks av dig som enskild forskare tillsammans med din organisation (svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller våra krav för att få vara medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag.Vi måste ha godkänt din organisation som medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka. Medelsförvaltaren ska signera din ansökan i Prisma, inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Du är projektledare och ansvarig för den beskrivna forskningsverksamheten. Tiden du avsätter (din aktivitetsgrad, det vill säga procent av heltidsarbete) ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet under hela bidragsperioden.

Du ska ha hög forskningskompetens inom konstnärligt område. Formellt krav på doktorsexamen gäller inte för konstnärlig forskning, men om du som är sökande inte har doktorsexamen, ska minst en av de medverkande forskarna ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. För den med svensk doktorsexamen gäller datumet för utfärdande av examen som finns registrerat i Ladok.

Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka ditt beviljade bidragsbelopp eller vara ett skäl för oss att avslå din ansökan.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du får endast delta i en ansökan om bidrag till forskningsmiljö i denna utlysning, antingen som sökande eller som medverkande forskare. Du kan inte heller söka bidrag till forskningsmiljö i någon annan av Vetenskapsrådets utlysningar, däremot kan du ingå som medverkande forskare i en sådan ansökan.

Du kan söka detta bidrag samtidigt som du söker ett projektbidrag men för en annan projektidé. På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vilka bidrag du kan söka under samma år.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett pågående bidrag, det vill säga ett bidrag där bidragsperioden överlappar bidragsperioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden då du har rätt att använda ditt bidrag, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt bidrag hittar du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vilka bidrag du kan söka om du redan har ett pågående bidrag.

Om du tidigare beviljats ett projekt- eller karriärbidrag

Du kan söka detta bidrag till forskningsmiljö om du är projektledare för ett pågående projektbidrag eller karriärbidrag. En förutsättning för att ansökan ska kunna beviljas är att det beviljade bidraget inte är en del av ansökan om bidrag till forskningsmiljö, däremot får det beviljade bidraget vara kompletterande till ansökan.

Om du tidigare beviljats ett bidrag till forskningsmiljö

Du kan inte söka detta bidrag om du är projektledare för ett pågående bidrag till forskningsmiljö. Är du medverkande i ett pågående bidrag till forskningsmiljö kan du söka detta bidrag om innehållet i projektet är nytt och inte överlappar med det tidigare beviljade projektet. På samma sätt kan du som är projektledare för pågående bidrag till forskningsmiljö vara medverkande i en ny ansökan i denna utlysning. I båda fallen ska det tydligt framgå i forskningsplanen hur det nya projektet skiljer sig från det tidigare.

Om du tidigare beviljats ett bidrag inom rådsprofessorsprogrammet eller är en forskare rekryterad genom Vetenskapsrådets utlysning Internationell rekrytering.

Du som har ett rådsprofessorsbidrag eller är en forskare rekryterad genom Vetenskapsrådets utlysning Internationell rekrytering kan inte söka bidrag till forskningsmiljö, om bidragsperioden för det beviljade bidraget överlappar med bidragsperioden för denna utlysning. Du kan däremot medverka i en ansökan.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Du ska inkludera minst 2 och högst 6 medverkande forskare i din ansökan, inom det konstnärliga området eller från andra kunskapsfält. Medverkande forskare är andra forskare vars konstnärliga eller vetenskapliga kompetens kommer att vara avgörande för att genomföra den planerade forskningen. Dessa behöver inte vara anställda vid ett svenskt lärosäte.

Om du som är sökande inte har doktorsexamen ska minst en av de medverkande forskarna ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella övriga samarbetspartners och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under ”Forskningsplan” nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Du kan söka bidrag för alla slags projektrelaterade kostnader, såsom

 • löner (inklusive egen lön), dock högst motsvarande personens aktivitetsgrad i projektet
 • lokaler
 • driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning)
 • avskrivningskostnader.

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av din medelsförvaltare. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte användas till lön för undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Det lägsta belopp du kan söka är 2 000 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Det högsta belopp du kan söka är 3 000 000 kronor per år.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för minst 4 år och som mest för 6 år med start januari 2025. Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Senast den 28 februari 2027 ska projektledaren inkomma med en deltidsrapport som beskriver hur forskningsmiljön har utvecklats. Om resultatet inte motsvarar de förutsättningar utifrån vilket bidraget har beviljats kan det bli aktuellt att ompröva bidragsbeloppet för den återstående bidragsperioden.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Vi vill helst att du utformar din ansökan på engelska, men du kan även använda svenska. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska du dock alltid skriva på svenska.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

I sammanfattningen av forskningsplanen ska du kort beskriva följande:

 • Vad som ska göras: syfte och mål
 • Hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidsplan och metoder
 • Vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig bild av forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv den planerade forskningen så att även den som inte är forskare kan förstå. Gör det genom att svara på följande frågor:

 • Vad handlar forskningen om?
 • Varför är det viktigt att forska om detta?
 • På vilket sätt kan den nya kunskapen vara betydelsefull?

Den populärvetenskapliga beskrivningen är viktig när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar.

Texten ska vara på svenska och omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Övriga ansökningar eller bidrag

Redogör kort för de olika projekten samt deras relation om

 • du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet
 • du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlappar med det bidrag du söker
 • det finns ansökningar eller bidrag om samma projektidé/ändamål hos Vetenskapsrådet eller andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivera också i samtliga fall varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Om det inte finns några andra ansökningar eller bidrag anger du istället detta.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsbeskrivning

Etiska aspekter

Lagliga och formella krav

Ange om forskningen omfattar hantering av personuppgifter, djurförsök och/eller studier på människa.

Om forskningen omfattar något av ovanstående ska du också beskriva/ange vilka godkännanden och tillstånd som ditt forskningsprojekt kräver och hur du planerar att inhämta dessa. Redogör för eventuella andra tillstånd som berör din ansökan, exempelvis om delar av forskningen ska ske i annat land än Sverige. Om inga godkännanden eller tillstånd krävs anger du det.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Mer information finns på sidan Forska etiskt.

Etiska överväganden

Reflektera över vilka etiska frågor som kan vara aktuella för ditt projekt och beskriv dessa. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. Motivera varför forskningen bör genomföras mot bakgrund av de etiska frågor som du har identifierat. Exempel på frågor att beröra:

 • Hur förhåller sig dina frågeställningar och förväntade resultat till de etiska frågor som du identifierat?
 • Vilka (direkta) risker (fysiska, psykiska eller integritetsrisker) utsätts forskningspersoner eller försöksdjur för?
 • Vilka långsiktiga risker kan finnas med forskningen? Finns det en risk att forskningen kan komma att användas på ett sätt som är skadligt för djur, naturen/miljön, eller samhället (hela eller delar av det) i övrigt?
 • Förväntas forskningen bidra till andra värden utöver kunskapsvinsten? I sådana fall, för vem?
 • Hur väger du riskerna (särskilt de kortsiktiga) mot värdet (som ofta är mer långsiktigt) av forskningen?

Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera detta. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Köns- och genusperspektiv

Ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning och motivera ditt ställningstagande. Observera att vi inte efterfrågar information om forskargruppens sammansättning (kvinnor/män). Läs mer om köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.

Följande gäller:

 • Om du anger Ja: Motivera ditt svar och beskriv även hur du tar hänsyn till köns- och genusperspektiv i forskningsplanen. Om du angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, men ändå väljer att inte inkludera det i din forskningsplan, behöver du motivera detta här.
 • Om du anger Nej: Motivera ditt svar.

Motiveringen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsplan

Forskningsplanen ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Den får omfatta högst 10 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

Syfte och mål (Purpose and aims)

Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsprojektet.

Aktuell forskningsfront (State-of-the art)

Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält eller område projektet tillhör. Ange nyckelreferenser.

Betydelse och nytänkande (Significance and novelty)

Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och vilken betydelse projektet kan få på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.

Preliminära och tidigare resultat (Preliminary and previous results)

Beskriv kortfattat din egen tidigare forskning och förstudier inom forskningsområdet som gör troligt att projektet går att genomföra. Om det inte finns några preliminära resultat ska du ange det. Ange också om projektet bygger vidare på forskning och resultat från tidigare beviljat bidrag från Vetenskapsrådet.

Projektbeskrivning (Project description)

Beskriv projektets design med följande delar:

 • Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.'
 • Tidsplan och genomförande. Beskriv översiktligt tidsplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras. Beskriv också eventuella avgörande risker eller hinder som kan påverka genomförandet och din plan för att hantera dem.
 • Projektorganisation. Förtydliga hur du och de medverkande forskare kommer att bidra till att genomföra projektet. Motivera särskilt hur den tid du avsätter (det vill säga aktivitetsgrad) som projektledare är anpassad för uppgiften, inklusive relation till dina andra forskningsåtaganden. Beskriv och motivera de medverkande forskarnas kompetens och roller i projektet, och även andra nyckelpersoner (inklusive eventuella doktorander) som är viktiga för att genomföra projektet.

Redogör även för nedanstående information. Om en rubrik inte är relevant för din ansökan ska du ange det under rubriken.

Utrustning (Equipment)

Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet.

Behov av forskningsinfrastruktur (Need for research infrastructure)

Specificera projektets behov av internationell och nationell forskningsinfrastruktur. Om du väljer att använda andra infrastrukturer än de som Vetenskapsrådet stödjer och som därmed är öppna för alla, ska du motivera detta (gäller även lokal forskningsinfrastruktur).

Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration)

Beskriv ditt och gruppens samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning.

Relevans

Redogör för på vilket sätt ditt projekt är relevant för inriktningen konstnärlig forskning (se definition i utlysningstextens inledning) och hur projektet främjar utvecklingen av detta område.

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, med teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna du anger i din cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Sökandes publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga din lista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan får omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Sortera outputs under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senast publicerade verket hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Du kan inte komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

1. Urval av forskningsoutputs (Selection of research outputs)

Lista de 10 publikationer eller andra outputs som är viktigast för att styrka din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Redogör för hur du har bidragit till varje output och vilken relevans den har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per output). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan/motsvarande.

2. Relevanta sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande under rubriker (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Originalartiklar (Original articles)
 • Konferensbidrag (Conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer
 • Samlingsverk (Edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.
3. Relevanta icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant non peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande, under respektive rubrik (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Publications including popular science books/presentations)
 • Preprints (Preprints)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.

Medverkande forskares publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga samtliga medverkande forskares listor sammanfogade till en fil.

Listan för respektive forskare ska inkludera de 10 publikationer eller annan forskningsoutput som är mest relevanta för genomförandet av den beskrivna forskningsverksamheten och omfatta högst 1 A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Den aktuella forskarens namn ska vara markerat i fetstil och även angivet i sidhuvudet i respektive lista.

Outputs kan vara av nedanstående typer och ska vara publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Det går inte att komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt:

Sakkunnigbedömda:

 • originalartiklar
 • konferensbidrag
 • samlingsverk
 • forskningsöversiktsartiklar
 • böcker och bokkapitel,
 • konstnärliga arbeten
 • andra outputs

samt

Icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs.

Budget och forskningsresurser

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga du själv, eventuella andra forskare, doktorander samt övrig personal. Ange också sökt lön för dig och/eller annan personal som är verksam i projektet – både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange beloppen i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange årsbelopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet om

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över ett visst belopp
 • behovet inte kan tillgodoses genom att använda nationell eller internationell forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet stödjer och som därmed är öppen för alla.

Du får bara ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet och du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du behöver information om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella andra kostnader som projektet medför (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

Indirekta kostnader följer den modell som din medelsförvaltare tillämpar. Kontakta därför denne om du har frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i din budget. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet utöver vad som söks i denna ansökan. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Medverkande

Här bjuder du in medverkande forskare och eventuella medverkande administratörer till din ansökan.

Cv

Här hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter (där sådana finns) ska alltid ingå i respektive cv:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt),
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (postdoktorer och doktorander; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10 )
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan, så som inbjudna föredrag, ledaruppdrag, förtroendeuppdrag, medlemskap i vetenskapliga organisationer och liknande.

Immaterialrätt

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Så bedöms din ansökan

Kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning bedöms av en beredningsgrupp bestående av svenska och internationella ledamöter aktiva inom konstnärlig forskning.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Om det finns behov av ytterligare kompetens kan din ansökan också komma att bedömas av en extra, extern, granskare. Hela beredningsgruppen (exklusive eventuella externa granskare) träffas sedan på två beredningsgruppsmöten, ett på våren och ett på hösten, för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Kommittén för konstnärlig forskning.

Beredningsgrupper

För att ge utrymme åt mer djupgående diskussioner av de ansökningar som har högre kvalitet och en rimlig chans att bli finansierade, diskuteras inte de ansökningar som fått lägst betyg av ledamöterna under vårmötet i detalj på beredningsgruppens höstmöte. Efter bidragsbeslut får alla ansökningar ett yttrande där det framgår vilka betyg ansökan fått av beredningsgruppen. De ansökningar som diskuterats mer utförligt vid beredningsgruppens höstmöte får ett yttrande som förutom betyg även innehåller en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans kvalitet.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen kvaliteten på din ansökan görs med hjälp av Vetenskapsrådets fyra baskriterier (Projektets kvalitet som konstnärlig forskning, Nytänkande och originalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Kriterierna bedöms på en sjugradig betygsskala, med undantag för genomförbarhet som bedöms på en tregradig betygsskala. Utöver baskriterierna bedöms din ansökan även med hjälp av två tilläggskriterier (Relevans, Synergi/mervärde). Relevans bedöms på en tregradig betygsskala och Synergi/mervärde på en sjugradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan. De vägledande frågorna ska fungera som hjälp för att tolka de olika bedömningskriterierna. När man bedömer ett projekt kan olika frågor svara olika bra mot det aktuella projektet.

Projekten ska bedömas som konstnärlig forskning. Baserat på Wiendeklarationen om konstnärlig forskning definieras detta som forskning som utförs genom konstnärliga processer och reflektion; en kunskapsinhämtande undersökning med syfte att framlägga nya kunskaper, insikter och färdigheter. Konstnärlig forskning innefattar alla konstnärliga praktiker, och forskningens resultat berör följaktligen ett brett konstnärligt fält, antingen inomdisciplinärt eller inter- och transdisciplinärt. Det är alltså inte nödvändigt att varje enskilt projekt gör ett bidrag till hela det konstnärliga forskningsfältet, utan det kan räcka med ett bidrag inom den egna inriktningen.

Projektets kvalitet som konstnärlig forskning (1-7)

Vägledande frågor:

 • I vilken utsträckning kommer forskningsmiljön som projektet skisserar att ge ett signifikant bidrag till den konstnärliga forskningen och dess framtida utveckling?
  • Framgår forskningens syfte, metod och framställning på ett tydligt sätt?
  • Hur väl integreras forskningsproblem, -ansats, -metod och konstnärlig gestaltning?
  • I vilken mån kan projektet, som en del i den övergripande och förväntade konstnärliga forskningskvalitén, också förväntas uppnå konstnärliga kvalitéer?
  • Hur väl integreras ett genusperspektiv i det fall det är motiverat? Förbiser ansökan ett köns- och genusperspektiv som hade kunnat vara relevant?
 • Hur väl lyfts projektets etiska aspekter fram och i vilken utsträckning diskuteras hur eventuella problem kommer att hanteras?

Nytänkande och originalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • I vilken utsträckning präglas forskningsmiljön av nytänkande och originella konstnärliga frågeställningar?
  • Undersöks tidigare förbisedda problem och/eller praktiker?
  • Prövas nya ansatser och metoder för att genomföra forskningsprojektet?
  • Tillämpas transdisciplinära och/eller andra perspektiv som bidrar till att vidareutveckla forskningsfältet och det konstnärliga fältet?
  • Kommer projektets resultat att presenteras på sätt som låter dess nytänkande och originella bidrag komma väl till uttryck?

Sökandes kompetens (1-7)

Vägledande frågor:

 • I vilken utsträckning erbjuder forskningsmiljön en unik kombination av kunskap och kompetens som krävs för att hantera den specifika konstnärliga forskningsuppgiften?
 • Har projektdeltagarna – i synnerhet den projektansvariga – den konstnärliga forskningskompetens och erfarenhet som är nödvändig för att genomföra forskningsprojektet?
  • Har projektdeltagarnas tidigare arbete haft genomslag inom området som forskningsprojektet gäller, såväl nationellt som internationellt?
  • Har projektdeltagarna visat upp förmåga till självständig och kreativ konstnärlig forskning?
 • Har projektdeltagarna den relevanta och kompletterande kompetens som krävs för att genomföra forskningsuppgiften?
 • Har projektledaren och medverkande forskare den konstnärliga forskningskompetens och organisatoriska erfarenhet som krävs för att bygga upp en långsiktigt hållbar forskningsmiljö?
 • I vilken utsträckning har sökande och medverkande forskare erfarenhet av att handleda doktorander (i de fall ansökan inkluderar doktorander)?

Genomförbarhet (1-3)

Vägledande frågor:

 • Hur väl motiveras forskningsmiljöns tidsplan i förhållande till dess tänkta progression och sökta kvaliteter?
 • Är projektets upplägg och tidsplan realistisk och lämplig i förhållande till det som ska genomföras?
  • Finns det tillgång till material, utrustning och övriga resurser som krävs för att genomföra projektet?
  • I vilken utsträckning är de konstnärliga forskningsmetoderna lämpliga för genomförandet av projektet?
  • Är arbetsfördelningen och samarbetsformerna mellan projektets deltagare beskriven på ett tillfredsställande sätt?
 • I vilken utsträckning finns en medvetenhet om eventuella risker för projektets genomförande, till exempel tillståndsprövningar, och planer för hur dessa i så fall ska hanteras?

Relevans (1-3)

Vägledande frågor:

 • I vilken utsträckning är det föreslagna forskningsprojektet relevant för det konstnärliga området och för utvecklingen av det konstnärliga forskningsfältets mångfald?

Synergi/mervärde (1-7)

Vägledande frågor:

 • I vilken utsträckning skapar samarbetet mellan projektdeltagarna synergieffekter och mervärde för konstnärlig forskning?
 • I vilken utsträckning kan forskningsmiljön stärka kvaliteten inom det aktuella konstnärliga forskningsområdet, vid värdinstitutionen(erna), i Sverige och internationellt, även på längre sikt?
 • Innehåller den föreslagna utvecklingen av forskningsmiljön potential för innovativ konstnärlig forskning?

Sammanfattande betyg (1-7)

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattade betyg som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans kvalitet.