Stängd utlysning

06 mars - 09 april 2024

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

Område:  Naturvetenskap och teknikvetenskap

Stödform: Karriärstöd

Bidragsform: Etableringsbidrag

Inriktning: Fritt inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 2 och upp till 7 år sedan.

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4 år

Bidragsbelopp: 1 100 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 6 mars 2024 (kl. 14.00) – 9 april 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2024


Att notera:

 • Använd engelska i alla delar av ansökan (textfält, bilagor, cv-poster etc.) förutom den populärvetenskapliga beskrivningen som ska skrivas på svenska.
 • Den tidigare publikationslistan heter nu Publikationer och andra forskingsoutputs och har ändrat struktur.
 • Det finns nu ett särskilt fält i ansökan där du ska beskriva hur dina angivna meriter styrker din kompetens att genomföra den föreslagna forskningen.
 • Du som beviljas ett karriärsbidrag behöver styrka din doktorsexamen för att kunna ta emot bidraget. Du som redan har din svenska doktorsexamen kan enkelt styrka den innan du skickar in din ansökan genom att importera en validerad doktorsexamen till ditt cv från Ladok. Läs mer i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats.hur du går tillväga.
 • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap

ansoknt@vr.se

+46 (0)8 546 44 052

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Krav för att ansöka

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Sökande

Etableringsbidraget söks av dig som enskild forskare tillsammans med din organisation (svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller våra krav för att få vara medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag). Vi måste ha godkänt din organisation som medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka. Medelsförvaltaren ska signera din ansökan i Prisma, inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen mer än 2 år och högst 7 år innan den sista ansökningsdagen för denna utlysning.

Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för den beskrivna forskningsverksamheten. Tiden du avsätter (din aktivitetsgrad) ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet, och ska motsvara minst 50 procent av heltidsarbete under hela bidragsperioden.

Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Anställningen ska omfatta minst 50 procent av en heltidsanställning.

Observera: Om du beviljas bidrag kommer du att behöva styrka din doktorsexamen innan bidraget kan betalas ut. Du som har en svensk doktorsexamen kan enkelt styrka den redan innan du skickar in din ansökan genom att importera en validerad doktorsexamen till ditt cv från Ladok. Läs mer i Prismas användarstöd Länk till annan webbplats.om hur du går tillväga.

Karriärålder

För att kunna söka etableringsbidrag ska din doktorsexamen vara mer än 2 år och högst 7 år vid sista ansökningsdag för utlysningen, det vill säga avlagd senast 9 april 2022 och tidigast 9 april 2017. För dig med svensk doktorsexamen gäller det datum för utfärdande av examen som finns registrerat i Ladok. Du kommer inte att kunna slutföra din ansökan om din doktorsexamen är nyare än 2 år eller äldre än 7 år. Undantaget är om du har avstått från förvärvsarbete under längre period(er) efter din doktorsexamen, och detta har påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare (så kallad avräkningsbar tid).

Vetenskapsrådets godkända anledningar till avräkningsbar tid är minst en månads sammanhängande frånvaro av någon av följande anledningar:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom (sjukskrivning eller vård av barn/närstående)
 • allmän/bastjänstgöring (AT/BT; upp till max 24 månaders heltidstjänstgöring), samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (upp till max 24 månaders heltidsutbildning/tjänstgöring).

Observera att vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester som avräkningsbar tid.

Om du vill åberopa avräkningsbar tid måste du specificera godkänd anledning och omfattning i din ansökan (se instruktioner under ”Beskrivande information” nedan).

Vi utför stickprovskontroller. Det innebär att vi kan begära in intyg som styrker dina skäl till avräkningsbar tid.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka ditt beviljade bidragsbelopp eller vara ett skäl för oss att avslå din ansökan.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du kan bara lämna in en ansökan om detta bidrag i denna utlysning. På sidan Flera bidrag samtidigthittar du mer information om vilka bidrag du kan söka under samma år. Notera att du inte samtidigt kan söka våra fria projektbidrag. Notera också att om du beviljas etableringsbidrag kommer du heller inte kunna ansöka om Vetenskapsrådets fria projektbidrag under bidragsperioden.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett pågående bidrag, det vill säga ett bidrag med en bidragsperiod som överlappar perioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden då du har rätt att använda ditt bidrag, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt bidrag hittar du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vad du kan söka om du redan har ett pågående bidrag. Notera att om du är projektledare för ett pågående fritt projektbidrag så kan du inte söka etableringsbidrag. Du kan heller inte söka etableringsbidrag igen om du någon gång tidigare beviljats och varit projektledare för ett sådant bidrag.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Till denna ansökan kan du inte bjuda in medverkande forskare. Eventuella samarbetspartners och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under ”Forskningsplan” nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Bidragsbeloppet är en schablon om 1 100 000 kr per år. Bidraget får användas till alla slags projektrelaterade kostnader, såsom

 • löner (inklusive egen lön), dock högst motsvarande personens aktivitetsgrad i projektet
 • lokaler
 • driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning)
 • avskrivningskostnader.

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av din medelsförvaltare. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte användas till lön för undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren, såsom ansvarig arbetsgivare, täcker eventuella kostnader utöver schablonbidraget.

Bidragstid

Bidragstiden är 4 år med start januari 2025. Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Utländska experter deltar i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska, förutom den populärvetenskapliga beskrivningen som du ska skriva på svenska.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

I sammanfattningen av forskningsplanen ska du kort beskriva följande:

 • Vad som ska göras: syfte och mål
 • Hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidsplan och vetenskapliga metoder
 • Vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig bild av forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv den planerade forskningen så att även den som inte är forskare kan förstå. Gör det genom att svara på följande frågor:

 • Vad handlar forskningen om?
 • Varför är det viktigt att forska om detta?
 • På vilket sätt kan den nya kunskapen vara betydelsefull?

Den populärvetenskapliga beskrivningen är viktig när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar.

Texten ska vara på svenska och kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Övriga ansökningar eller bidrag

Redogör kort för de olika projekten och deras relation om

 • du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet
 • du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlappar perioden för det bidrag du söker
 • det finns ansökningar eller bidrag om samma projektidé/ändamål hos Vetenskapsrådet eller andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivera också i samtliga fall varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Om det inte finns några andra ansökningar eller bidrag anger du istället detta.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Avräkningsbar tid

Ange de eventuella längre uppehåll du haft i din aktiva forskningstid efter doktorsexamen som orsakats av någon av de anledningar som Vetenskapsrådet godkänner. Du ska ange uppehållet beräknat som heltid och avrundat uppåt till hela kalendermånader. Se godkända anledningar till avräkningsbar tid under rubriken ”Karriärålder” ovan.

Forskningsbeskrivning

Etiska aspekter

Lagliga och formella krav

Ange om forskningen omfattar hantering av personuppgifter, djurförsök och/eller studier på människa.

Om forskningen omfattar något av ovanstående ska du också beskriva/ange vilka godkännanden och tillstånd som ditt forskningsprojekt kräver och hur du planerar att inhämta dessa. Redogör för eventuella andra tillstånd som berör din ansökan, exempelvis om delar av forskningen ska ske i annat land än Sverige. Om inga godkännanden eller tillstånd krävs anger du det.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Mer information finns på sidan Forska etiskt.

Etiska överväganden

Reflektera över vilka etiska frågor som kan vara aktuella för ditt projekt och beskriv dessa. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. Motivera varför forskningen bör genomföras mot bakgrund av de etiska frågor som du har identifierat. Exempel på frågor att beröra:

 • Hur förhåller sig dina frågeställningar och förväntade resultat till de etiska frågor som du identifierat?
 • Vilka (direkta) risker (fysiska, psykiska eller integritetsrisker) utsätts forskningspersoner eller försöksdjur för?
 • Vilka långsiktiga risker kan finnas med forskningen? Finns det en risk att forskningen kan komma att användas på ett sätt som är skadligt för djur, naturen/miljön, eller samhället (hela eller delar av det) i övrigt?
 • Förväntas forskningen bidra till andra värden utöver kunskapsvinsten? I sådana fall, för vem?
 • Hur väger du riskerna (särskilt de kortsiktiga) mot värdet (som ofta är mer långsiktigt) av forskningen?

Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera detta. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Köns- och genusperspektiv

Ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning och motivera ditt ställningstagande. Observera att vi inte efterfrågar information om forskargruppens sammansättning (kvinnor/män). Läs mer om köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.

Följande gäller:

 • Om du anger Ja: Motivera ditt svar och beskriv även hur du tar hänsyn till köns- och genusperspektiv i forskningsplanen. Om du angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, men ändå väljer att inte inkludera det i din forskningsplan, behöver du motivera detta här.
 • Om du anger Nej: Motivera ditt svar.

Motiveringen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsplan

Forskningsplanen ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Den får omfatta högst 10 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

Syfte och mål (Purpose and aims)

Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsprojektet.

Aktuell forskningsfront (State-of-the art)

Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält eller område projektet tillhör. Ange nyckelreferenser.

Betydelse och vetenskapligt nytänkande (Significance and scientific novelty)

Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och vilken betydelse projektet kan få på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.

Preliminära och tidigare resultat (Preliminary and previous results)

Beskriv kortfattat din egen tidigare forskning och förstudier inom forskninsområdet som gör troligt att projektet går att genomföra. Om det inte finns några preliminära resultat ska du ange det. Ange också om projektet bygger vidare på forskning och vetenskapliga resultat från tidigare beviljat bidrag från Vetenskapsrådet.

Projektbeskrivning (Project description)

Beskriv projektets design med följande delar:

 • Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.
 • Tidsplan och genomförande. Beskriv översiktligt tidsplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras. Beskriv också eventuella avgörande risker eller hinder som kan påverka genomförandet och din plan för att hantera dem.
 • Projektorganisation. Förtydliga ditt eget och eventuella andra forskares och/eller nyckelpersoners (inklusive eventuella doktorander) bidrag till att genomföra projektet, inkluderande beskrivning av kompetens och roller i projektet. Motivera särskilt hur den tid du avsätter (det vill säga aktivitetsgrad) som projektledare är anpassad för uppgiften, inklusive relation till dina andra forskningsåtaganden.
Självständig forskningslinje (Independent line of research)

Du som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller sig till de övriga projekten inom gruppen. Om du är (fortsatt) verksam i samma grupp som din doktorand- eller postdokhandledare, eller om du fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under din doktorand- eller postdoktortid, behöver du också beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares forskning.

Redogör även för nedanstående information. Om en rubrik inte är relevant för din ansökan ska du ange det under rubriken.

Utrustning (Equipment)

Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet.

Behov av forskningsinfrastruktur (Need for research infrastructure)

Specificera projektets behov av internationell och nationell forskningsinfrastruktur. Om du väljer att använda andra infrastrukturer än de som Vetenskapsrådet stödjer och som därmed är öppna för alla, ska du motivera detta (gäller även lokal forskningsinfrastruktur).

Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration)

Beskriv ditt samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna du anger i din cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga din lista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan får omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Sortera outputs under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senaste publicerade verket hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Du kan inte komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

1. Urval av forskningsoutputs (Selection of research outputs)

Lista de 10 publikationer eller andra outputs som är viktigast för att styrka din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Redogör för hur du har bidragit till varje output och vilken relevans den har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per output). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan/motsvarande.

2. Relevanta sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande under rubriker (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Originalartiklar (Original articles)
 • Konferensbidrag (Conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer
 • Samlingsverk (Edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.
3. Relevanta icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant non peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande, under respektive rubrik (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Publications including popular science books/presentations)
 • Preprints (Preprints)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.

Stödbrev

Det formella stödbrevet från din medelsförvaltare ska undertecknas av prefekten vid heminstitutionen eller motsvarande där du ska forska. Ditt (sökandes) namn ska tydligt framgå liksom namn och funktion/befattning för den som skrivit stödbrevet. Notera att stödbrevet är en viktig del vid bedömningen av ansökan och att det inte är ett rekommendationsbrev som vi efterfrågar.

Dokumentet får omfatta högst 2 A4-sidor, plus ytterligare en sida för eventuell digital signatur. Stödbrevet ska skrivas på engelska och innehålla nedanstående rubriker och information. Ingen ytterligare information ska inkluderas. Ladda ner mallen för stödbrevet här. Word, 40.2 kB.

Sökandes profil (Applicant’s profile)

En beskrivning av

 • hur den sökandes forskningsprogram passar in i den befintliga forskningsmiljön vid institutionen
 • den sökandes vetenskapliga självständighet
 • hur den sökande kan bidra till institutionens verksamhet (forskning och undervisning) utifrån sin vetenskapliga och pedagogiska kompetens.

Lärosätets/institutionens åtagande (Commitment of the hosting department)

Uppgifter om/En beskrivning av

 • den sökandes anställningsform samt finansiering av anställningen under hela bidragsperioden
 • hur institutionen kommer att tillgodose den sökandes behov av lokaler, utrustning och övrig infrastruktur för att genomföra den planerade forskningen. Ange om någon typ av ytterligare finansiering (t ex ”startpaket”) kommer att erbjudas den sökande under bidragsperioden
 • vilka planer som finns vid institutionen för att möjliggöra den sökandes fortsatta vetenskapliga meritering liksom utveckling av hens ledarskap och pedagogiska kompetens.

Genom signeringen av ansökan i Prisma bekräftar medelsförvaltaren dessa åtaganden.

Budget och forskningsresurser

Ange din aktivitetsgrad (procent av heltid) i projektet. Din aktivitetsgrad som projektledare måste motsvara minst 50 procent av heltidsanställning.

Bidraget är ett schablonbelopp och du behöver därför inte fylla i någon sökt budget i ansökningsformuläret.

Motivering av sökt budget

Beskriv kortfattat de huvudsakliga kostnader du avser att täcka inom ramen för bidragets budget. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet utöver vad som söks i denna ansökan. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Beredningsgrupper

Föreslå vilken eller vilka beredningsgrupper (i prioriteringsordning) som du vill ska genomföra den vetenskapliga granskningen av din ansökan. För varje grupp finns en kort beskrivning och en lista över de huvudsakliga ansvarsområdena. Dessa områden är inte en fullständig vetenskaplig klassificering och de återspeglar inte en prioritering av forskningsområden. Vissa forskningsområden är relevanta för mer än en grupp och några områden är omnämnda för flera grupper. Du ska alltid välja den beredningsgrupp som bäst representerar ansökans huvudsakliga vetenskapliga bidrag.

Vetenskapsrådet bestämmer den slutliga placeringen av ansökan.

Se lista med beredningsgrupper

Medverkande

Här bjuder du in eventuella medverkande administratörer till din ansökan.

Cv

Här hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten.

Följande uppgifter (där sådana finns) ska alltid ingå i ditt cv:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt),
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (postdoktorer och doktorander; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10 )
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10 st.)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10 st.)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan, så som inbjudna föredrag, ledaruppdrag, förtroendeuppdrag, medlemskap i vetenskapliga organisationer och liknande.

Immaterialrätt

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan inom Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap bedöms av en av 19 ämnesspecialiserade beredningsgrupper där ledamöterna är svenska och internationella forskare.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan individuellt. Om det finns behov av ytterligare kompetens kan din ansökan också komma att bedömas av en extra, extern, granskare. Hela beredningsgruppen exklusive eventuella externa granskare träffas sedan på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Beredningsgrupper

För att ge utrymme åt mer djupgående diskussioner av de ansökningar som har högre kvalitet och en rimlig chans att bli finansierade, diskuteras inte de ansökningar som fått lägst betyg av ledamöterna vid deras individuella granskning i detalj på beredningsgruppens möte. Efter bidragsbeslut får alla ansökningar ett yttrande där det framgår vilka betyg ansökan fått av beredningsgruppen. De ansökningar som diskuterats mer utförligt vid beredningsgruppens möte får ett yttrande som förutom betyg även innehåller en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten på din ansökan görs med hjälp av Vetenskapsrådets fyra baskriterier (Projektets vetenskapliga kvalitet, Nytänkande och originalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Kriterierna bedöms på en sjugradig betygsskala, med undantag för genomförbarhet som bedöms på en tregradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Projektets vetenskapliga kvalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • To what extent does the proposed research address important challenges in relation to existing knowledge and ongoing research worldwide?
 • To what extent is the project structured so that it can result in significant progress in addressing these challenges?
 • When applicable, how are issues relating to sex and gender perspectives justified and handled in the research plan?
 • When applicable, are the ethical considerations for the proposed project properly described and addressed? Does the applicant adequately consider potential suffering of humans and animals, and the balance of risk and value to nature and/or society?

Nytänkande och originalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • To what extent are the objectives novel, original and beyond the state of the art?
 • To what extent does the research involve development of novel concepts and approaches, or development between or across disciplines?

Sökandes kompetens (1-7)

Meritbedömningen gäller den sökandes kompetens att utföra det aktuella projektet..

Vägledande frågor:

 • How significant is the applicant’s scientific productivity, impact and other merits in a national and international perspective, in relation to the research area, and the applicant’s career age? Here the emphasis should be on recent (the last 8 years) scientific achievements.
 • To what extent does the applicant have the required scientific expertise and capacity to successfully execute the project?
 • To what extent does the applicant provide evidence of creative independent thinking?
 • Has the applicant shown the ability to work in new (international) research environments, for instance during postdoctoral work?

Genomförbarhet (1-3)

Vägledande frågor:

 • To what extent is the outlined scientific approach feasible considering the degree to which the proposed research is high gain?
 • To what extent are the proposed research methodology and working arrangements (including participating researchers if relevant, and access to infrastructure, equipment and other resources) appropriate to achieve the goals of the project?
 • To what extent are the proposed timescales, resources and applicant commitment adequate and properly justified?
 • Does the applicant adequately consider relevant legal and formal requirements for the proposed research, for example ethical permits?
 • Does the host institution’s support letter show that the research environment is adequate for the applicant and for or carrying out the research project?

Sammanfattande betyg (1-7)

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattade betyg som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet. Det sammanvägda betyget tas fram utan förutbestämd numerisk viktning av baskriterierna. Som vägledning för beredningsgruppernas bedömning gäller att projektets vetenskapliga kvalitet och sökandens kompetens är de två viktigaste kriterierna medan nytänkande och originalitet ska ges lägre vikt. Genomförbarheten vägs in i det sammanvägda betyget för ansökan om det avviker från betyget ”Genomförbart”.