Vetenskapsrådets aktiviteter under Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Under första halvan av 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här har vi samlat information om Vetenskapsrådets engagemang under ordförandeskapet.

Ordförandeskapet i EU:s ministerråd roterar mellan medlemsländerna varje halvår. 1 januari–30 juni var det Sveriges tur. Det innebär att Sverige ledde arbetet i rådet och företrädde alla medlemsländer i förhandlingar med andra EU-institutioner.

Vetenskapsrådet har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet, bland annat som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor. Vi representerar också Sverige i olika samarbeten kring policyfrågor på europeisk nivå.

Under Sveriges EU-ordförandeskap var vi särskilt engagerade i sammanhang där frågor om forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap diskuterades. Nästan en tredjedel av Vetenskapsrådets medel går till forskningsinfrastruktur och vi initierar och finansiera forskningsinfrastrukturer både i Sverige och i andra länder, bland annat European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund.

Vi har även ett uppdrag att samordna omställningen till öppen tillgång till forskningsdata, där det nationella målet är att en omställning ska vara genomförd fullt ut senast 2026. Här följer vi utvecklingen inom det europeiska forskningsmolnet, EOSC, på nära håll och representerar svenska intressen inom samarbetet.

Officiella evenemang under ordförandeskapet

Högnivåmöte om antimikrobiell resistens

6–7 mars, Stockholm

Det svenska ordförandeskapet var värd för ett högnivåmöte om antimikrobiell resistens (AMR), med fokus på EU:s bidrag till arbetet på global nivå för att bromsa AMR och på hållbar tillgång till befintliga och nya antibiotika för att möjliggöra effektiv behandling av infektioner. Högnivåmötet samlade ministrar, statssekreterare och generaldirektörer samt bland annat chefer för europeiska hälsomyndigheter och högnivådeltagare från internationella organisationer. Vetenskapsrådet var inbjuden deltagare.

Mer information om evenemanget finns på sweden2023.eu Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet ansvarar för ett nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens

Frukostseminarium om Polar Connect: Secure connection to Asia for science and innovation

5 Maj, Bryssel, Belgien

Vid detta frukostseminarium presenterades Polar Connect, ett nytt nordiskt initiativ för att etablera en säker och hållbar dataanslutning mellan Europa, Asien och Stillahavsområdet när det gällerför handel, säkerhet och vetenskap. De digitala tjänster som denna fiberoptiska anslutning öppnar upp för innebär goda möjligheter till ekonomisk tillväxt och gör att det går att genomföra vetenskapliga mätningar inom miljö- och klimat på en av jordens mest otillgängliga platser.

En inspelning av seminariet finns tillgängligt på Vetenskapsrådets YouTube-kanal Länk till annan webbplats..

Open science – from policy to practice

16–17 maj, Stockholm

En konferens för utbyte av kunskap och bästa praxis kring frågor som rör öppen vetenskap. Konferensen vände sig till beslutsfattare, forskare, praktiker och intressenter från hela Europa. Konferensen arrangerades av Vetenskapsrådet i samarbete med Kungliga biblioteket och Naturhistoriska riksmuseet.

Mer information om evenemanget och en inspelning finns på oppenvetenskap.se Länk till annan webbplats.

Potentialen i forskningsdata – nya möjligheter och fördelar för samhället genom forskningsinfrastruktur

19–20 juni, Lund

Under konferensen diskuterades möjligheterna med öppna forskningsdata för att lösa samhällsutmaningar, och vilken roll forskningsinfrastrukturer kan ha i den processen. Mötet inkluderade studiebesök på forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS (European Spallation Source).

Konferensen arrangerades av Vetenskapsrådet med stöd av Vinnova och Regeringskansliet.

Mer information om evenemanget och en inspelning finns på sweden2023.eu Länk till annan webbplats.

Relaterade aktiviteter

Här är aktiviteter där Vetenskapsrådet deltog och som arrangerades med anledning av ordförandeskapet, men som inte ingår i det officiella programmet.

EuroHPC Summit: European Supercomputing Excellence in the Exascale Era

20–23 mars, Göteborg

Euro-HPC Summit är ett årligt evenemang som arrangeras i samarbete mellan EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking), EU-kommissionen och det land som är ordförande för EU:s ministerråd. Årets evenemang samplanerades av EuroHPC JU och Vetenskapsrådet med deltagare från EU-kommissionen och PRACE (Partnership for Advances Computing in Europe).

Mer information om evenemanget finns på eurohpcsummit.eu Länk till annan webbplats.

ERC Scientific Council Meeting

28–30 juni, Stockholm

Europeiska forskningsrådet, ERC, inrättades av EU 2007 och är en europeisk finansiär av excellent spetsforskning, med en budget på 16 miljarder euro (2021–2027). ERC styrs av ett vetenskapligt råd (scientific council) som möts ett antal gånger per år. Ett av mötena hölls i Stockholm under Sveriges EU-ordförandeskap. Vetenskapsrådet stod som värd för mötet.


En EU-flagga som fladdrar mot en blå himmel.

Foto: Christian Lue, Unsplash

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer information om Sveriges roll och aktiviteter under ordförandeskapet finns på webbplatsen sweden2023.eu Länk till annan webbplats.

SWERI – en länk mellan Sverige och EU

Vetenskapsrådet driver ett forsknings- och innovationskontor i Bryssel tillsammans med Vinnova. Från kontoret bevakar vi policyutvecklingen inom EU och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innovation.

Läs mer om SWERI

Kontakt

Ellenor Devine

ellenor.devine@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  3. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.