Publicerad den 30 januari 2019

Uppdaterad den 06 februari 2019

Öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådet samordnar Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att en omställning ska vara genomförd senast 2026.

Öppen tillgång till forskningsdata innebär att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång publiceras fritt tillgängliga via internet.

Sedan 2017 har Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Bakgrunden till uppdraget är bland annat det regeringsuppdrag om att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information, som Vetenskapsrådet fick 2013. Det mynnade ut i rapporten ”Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information”.

Regeringen följde upp förslagen i rapporten i 2016 års forskningspolitiska proposition (2016/17:50) med specifika nationella samordningsansvar för öppen tillgång till data (Vetenskapsrådet) och publikationer (Kungliga biblioteket). En målbild i propositionen är att en omställning till öppen tillgång till forskningsresultat inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast inom tio år – det vill säga 2026.

På den här sidan kommer du att kunna följa vårt arbete med samordningsuppdraget.

Läs rapporten Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Ladda ner regeringens proposition 2016/17:50länk till annan webbplats

Öppna forskningsdata enligt FAIR

FAIR är ett internationellt erkänt begrepp som är uppbyggt av 15 vägledande principer för öppna forskningsdata och datahantering. Enligt de så kallade FAIR-principerna ska forskningsdata vara

 • sökbara (Findable)
 • tillgängliga (Accessible)
 • interoperabla (Interoperable)
 • återanvändningsbara (Reusable).

2016 antog Sverige och EU:s medlemsländer rådslutsatser om en övergång till ett öppet vetenskapssystem. I rådslutsatserna uppmuntras medlemsländerna att följa FAIR-principerna i sina forskningsprogram och principer för finansiering.

EU:s rådslutsatser om en övergång till ett öppet vetenskapssystem (9526/16) (på engelska )länk till annan webbplats

Kriterier för FAIR forskningsdata

Vetenskapsrådet fick 2017 ett uppdrag från regeringen att ta fram kriterier för bedömning av hur forskningsdata, som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering, uppfyller FAIR-principerna. Kriterierna vi har tagit fram kan även användas som stöd för forskare i deras planering och utförande av forskning och datahantering i enlighet med FAIR.

Läs rapporten Kriterier för FAIR forskningsdata

Öppen tillgång till data förutsätter god datahantering

God datahantering är en nyckelkomponent i öppen tillgång till forskningsdata och en grundsten för FAIR. Med hjälp av en datahanteringsplan (på engelska Data Management Plan, DMP) kan forskare beskriva hur data som samlas in, och/eller skapas, kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt.

Från och med 2019 kommer de som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva ta fram en sådan plan. Planen ska inte skickas in till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar medelsförvaltaren att en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas och att planen underhålls.

En mall för datahanteringsplaner är på gång

Under våren 2019 tillsätter Vetenskapsrådet en arbetsgrupp som ska samordna det nationella arbetet med datahanteringsplaner för att stödja ökad öppen tillgång till forskningsdata. Arbetsgruppen ska ta fram en mall för datahanteringsplaner och undersöka behovet av ett gemensamt verktyg som stödjer öppen tillgång till data i enlighet med FAIR-principerna.

Tills vidare hänvisar vi till vägledningen ”Core Requirements for Data Management Plans” som den europeiska intresseorganisationen Science Europe har tagit fram. Den består av en sammanställning av sex centrala delar som en datahanteringsplan bör redogöra för, med tillhörande frågor som stöd. Vi har tagit fram en delvis omarbetad version av dessa på svenska, som kan fungera som stöd innan mallen är på plats (se nedan).

Vägledningen presenteras i rapporten "Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management" och stödjer datahantering i enlighet med FAIR-principerna.

Ladda ner rapporten med vägledningen (på engelska)länk till annan webbplats


Det finns även andra vägledningar och checklistor för upprättande av datahanteringsplaner, bland annat en vägledning inom ramen för Horisont 2020 och en checklista från Svensk nationell datajänst, SND.

H2020 Programme Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020länk till annan webbplats

SND:s checklista för datahanteringsplanerlänk till annan webbplats

EOSC – gemensamma lösningar för öppen tillgång

European Open Science Cloud, EOSC, är ett initiativ från EU-kommissionen om en gemensam, öppen och virtuell miljö som ska kunna tillhandahålla tjänster för lagring, hantering, delning, analys och användning av forskningsdata.

Initiativet bygger på visionen om ett öppet och tillgängligt innovations- och vetenskapssamhälle – i Europa och globalt. Bland intressenterna finns förutom forskare och forskarnätverk även forskningsinfrastrukturer, forskningsfinansiärer, tillhandahållare av tjänster, lärosäten och institutioner.

EOSC är under utveckling och finansieras främst genom EU-projekt som EU-kommissionen utlyser.

Vetenskapsrådet arbetar aktivt med frågor som rör EOSC genom flera olika kanaler. Bland annat sitter vi med i EOSC:s styrgrupp och ingår i en arbetsgrupp för forskningsdata inom Science Europe.

Följ utvecklingen på EOSC:s portal (på engelska)länk till annan webbplats

Vetenskapsrådet är nationell referenspunkt för öppen tillgång

EU-kommissionen har utfärdat en rekommendation om tillgång till forskningsdata och bevarande av vetenskaplig information. Vetenskapsrådet har rollen som nationell referenspunkt i Sverige (på engelska National Point of Reference (NPR) on Scientific Information). Det innebär att vi samordnar de åtgärder som anges i rekommendationen nationellt, och rapporterar om arbetet som sker i Sverige till EU-kommissionen – och tvärtom.

Läs mer om vad det innebär att vara NPR på EU-kommissionens webbplats (på engelska)länk till annan webbplats

EU-kommissionens rekommendation (2018/790)länk till annan webbplats

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Kontakt

För frågor om samordningsuppdraget och NPR

openscience@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. An outlook for the national roadmap for e-infrastructures for research

  Vetenskapsrådet har identifierat ett ökat behov av e-infrastrukturer för forskning. Samtidigt finns många aktörer som redan levererar olika tjänster på olika nivåer. Ytterligare en utmaning är den globala policyn om öppen vetenskap, som ställer störr...

 2. Hearing om Plan S

  22 januari arrangerade Vetenskapsrådet, Formas och Forte en hearing kring implementeringsplanen för Plan S. Hearingen riktade sig främst till forskare och personer verksamma inom biblioteksvärlden.

 3. Kriterier för FAIR forskningsdata

  Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier för bedömning av hur forskningsdata, som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering, uppfyller de så kallade FAIR-principerna. FAIR-principerna innebär att forskningsdata ska vara sökbara (Find...