Nedan finns förhandsinformation för att underlätta planeringen inför ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras när utlysningen öppnar.

Kommande utlysning

19 april - 23 maj 2023

Projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning som syftar till att stödja forskning om rasism och diskriminering.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: Rasism och diskriminering

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år, max 1 700 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2024

Ansökningsperiod: 19 april 2023 (kl. 14.00) – 23 maj 2023 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2023


Inriktning

Som ett led i ett särskilt regeringsuppdrag att stödja forskning om rasism och diskriminering utlyser Vetenskapsrådet projektbidrag inom detta område. Utlysningen avser att öka kunskapen på området för att därigenom bidra till att minska omfattningen av rasism och diskriminering i det svenska samhället.

Ansökningar kan omfatta såväl bakgrunden och förklaringar till rasism och diskriminering, som deras utveckling över tid och deras konsekvenser för människor och samhällen. Ansökan kan härröra från olika vetenskapliga discipliner och kan även omfatta mång- eller tvärvetenskapliga perspektiv och forskargrupper. Både nutida och historiska förhållanden kan studeras och forskningen kan omfatta såväl lokala och nationella förhållanden som internationella jämförelser.