Stängd utlysning

17 januari - 20 februari 2024

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Stödet till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där genombrott och nydanande kunskap kan förväntas. Utlysningen avser att ge långsiktigt stöd till forskning där teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner kombineras på ett sådant sätt som öppnar för nya forskningsområden och forskningsansatser. Stödet ges i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund.

Område:  Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Bidragsform: Forskningsmiljö

Inriktning: Tvärvetenskap

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 4-6 år.

Bidragsbelopp: Minst 3 000 000 kronor per år, max 5 000 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen: 4-6 bidrag kommer att beviljas inom ramen för utlysningen. Utöver det kan 1-2 bidrag för tvärvetenskaplig forskning inom virus och pandemier komma att beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2025.

Ansökningsperiod: 17 januari 2024 (kl. 14.00) – 20 februari 2024 (kl. 14.00).

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2024.

Att notera:

 • Notera att ansökan görs i ett tvåstegsförfarande och att denna text innehåller instruktioner även till steg 2, till vilket endast ett mindre antal sökande kommer att gå vidare.
 • Forskarkonstellationen (sökande och medverkande forskare) måste tillsammans representera minst två olika discipliner.
 • Detta år omfattar utlysningen stöd till det särskilda området Virus och pandemier. Ange i din ansökan om den är relevant för detta område.
 • Den tidigare publikationslistan heter nu Publikationer och andra forskingsoutputs och har ändrat struktur.
 • Det finns nu ett särskilt fält i ansökan där du ska beskriva hur dina angivna meriter styrker din kompetens att genomföra den föreslagna forskningen.
 • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer görs i ett tvåstegsförfarande. I steg 1 lämnar du som sökande in en ansökan (skiss) för bedömning. Om din ansökan går vidare till steg 2 får du då lämna in en fullständig ansökan.

Steg 1 (skiss)

I ansökan ska tonvikten läggas på forskningens nytänkande och originalitet, samt tvärvetenskapligt mervärde. Forskningsplanen ska beskrivas kortfattat men så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas.

Vetenskapsrådet fattar beslut om ansökningarna i maj 2024. Om din skissansökan accepteras kommer du att få en underrättelse per e-post samt instruktioner för hur du lämnar in en fullständig ansökan i steg 2. Relevant information kommer automatiskt att föras över från din skissansökan till utkastet för den fullständiga ansökan.

Steg 2 (fullständig ansökan)

Utlysningen är öppen mellan 12 juni och 20 augusti 2024.

Ansökan ska, i jämförelse med skissansökan, innehålla följande:

 • en mer omfattande forskningsplan
 • en mer utförlig motivering till tvärvetenskapligt mervärde av samverkan
 • en populärvetenskaplig beskrivning
 • en beskrivning av etiska överväganden
 • en motivering till köns- och genusperspektiv
 • en fullständig budgetbeskrivning

Det är viktigt att du redan vid ansökan i steg 1 läser instruktionerna för vad ansökan i steg 2 ska innehålla. Du kan inte göra ändringar i steg 2 som medför att du inte längre uppfyller kraven för utlysningen.

Den fullständiga ansökan ska också, till skillnad från skissansökan, signeras av en behörig företrädare för medelsförvaltaren inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Information och stöd som kan underlätta planering inför din ansökan

Öppen publicering av covid-19-relevanta data

Du som beviljas bidrag förväntas publicera dina forskningsdata och forskningsresultat av relevans för covid-19 öppet tillgängliga så snart som möjligt. Vilka data som kan publiceras med öppen tillgång ska alltid utgå utifrån gällande lagstiftning. Använd den nationella patogenportalen Länk till annan webbplats.för att tillgängliggöra dina data när så är möjligt. Här kan du också få praktiskt stöd med datahantering och datadelning. Dataportalen, som drivs av Scilifelab i samarbete med Vetenskapsrådet, är kopplad till den europeiska covid-19-dataportalen. Länk till annan webbplats.

Praktiska tips och råd för registerstudier

Registerforskning.se Länk till annan webbplats.finns praktisk information för dig som planerar att använda dig av registeruppgifter i ditt forskningsprojekt, inklusive en steg-för-steg guide. Här finner du även metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool) som erbjuder forskare detaljerad information på metadatanivå om variabler i de svenska register och biobanksprovsamlingar som är anslutna till verktyget. Nya register ansluts kontinuerligt till RUT.

Om ansökan omfattar en klinisk studie

Kliniska Studier Sverige – regionalt stöd i arbetet

De sex regionala noderna som tillsammans bildar Kliniska Studier Sverige erbjuder olika typer av stöd i arbetet med kliniska studier. Det kan till exempel handla om frågor kring studieprotokoll, tillståndsansökningar, datahantering och statistik, infrastrukturer för genomförande och utbildning inom klinisk forskningsmetodik. Noderna har också god kunskap om och kan förmedla kontakt till relevanta regionala resurser, till exempel forskningsenheter, kvalitetsregistercentra, biobanker och cancercentra. Mer information om Kliniska Studier Sverige och vad du som genomför en klinisk studie bör tänka på finns på kliniskastudier.se. Länk till annan webbplats.

Registrering och rapportering av kliniska studier

Det finns riktlinjer för studieregistrering och resultatrapportering för de kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar, som innebär att information om studien ska registreras i ett publikt studieregister och att en resultatsammanfattning ska publiceras i registret. Mer information om registrering finns här.

Krav för att ansöka

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Inriktning

Vetenskapsrådet vill med utlysningen stödja forskningsmiljöer där teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner kombineras på ett sätt som öppnar för nya forskningsområden och forskningsansatser. Forskningsmiljön ska vara gränsöverskridande med deltagande av forskare från discipliner som sällan samarbetat, och ställa nydanande forskningsfrågor som för att kunna besvaras kräver den kombination av discipliner ansökan omfattar. Forskningsproblemen ska vara genuint tvärvetenskapliga och inte bara omfatta inlån av metoder och perspektiv från en disciplin till en annan – projektet behöver bidra till samtliga ingående discipliner liksom till tvärvetenskaplig forskning. Stödet till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer ges i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar.

Mervärdet av forskningsmiljön och det vetenskapliga samarbetet ska tydligt framgå i ansökan liksom hur den planerade forskningsmiljön uppfyller kravet på tvärvetenskaplighet. Notera att forskarkonstellationen (sökande och medverkande forskare) tillsammans måste representera minst två olika discipliner.

Sökande

Bidraget söks av dig som enskild forskare tillsammans med din organisation (svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller våra krav för att få vara medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag. Vi måste ha godkänt din organisation som medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka.

Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok.

Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för den beskrivna forskningsverksamheten. Tiden du avsätter (din aktivitetsgrad, det vill säga procent av heltidsarbete) ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet under hela bidragsperioden.

Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Kraven som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare.

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka ditt beviljade bidragsbelopp eller vara ett skäl för oss att avslå din ansökan.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du kan bara lämna in en ansökan om detta bidrag i denna utlysning. På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vilka bidrag du kan söka under samma år.

Ansökningar om bidrag till forskningsmiljö och projektbidrag eller karriärstöd

Du kan söka bidraget samtidigt som du söker projektbidrag eller något av våra karriärstöd. Notera att eventuella överlapp mellan ansökningarna kommer att beaktas vid den sammanvägda bedömningen av resursbehovet.

Antal ansökningar om bidrag till forskningsmiljö

Du kan bara lämna in en ansökan om detta bidrag i denna utlysning och du kan inte söka några av våra andra bidrag till forskningsmiljö. Du kan däremot ingå som medverkande forskare i flera ansökningar.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett pågående bidrag, det vill säga ett bidrag med en bidragsperiod som överlappar perioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden då du har rätt att använda ditt bidrag, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt bidrag hittar du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vad du kan söka om du redan har ett pågående bidrag.

Om du tidigare beviljats ett projektbidrag eller karriärstöd

Du kan söka detta bidrag till forskningsmiljö inom tvärvetenskap om du är projektledare för ett pågående projektbidrag eller något av våra karriärstöd. En förutsättning för att ansökan ska kunna beviljas är att det beviljade bidraget inte är en del av ansökan om bidrag till forskningsmiljö, men det kan vara kompletterande.

Om du tidigare beviljats ett bidrag till forskningsmiljö

Du kan inte söka detta bidrag om du är projektledare för ett pågående bidrag till forskningsmiljö. Du kan däremot ingå som medverkande forskare i en ansökan.

Om du tidigare beviljats ett bidrag inom rådsprofessorsprogrammet eller är en forskare rekryterad genom Vetenskapsrådets utlysning Internationell rekrytering.

Du som har ett rådsprofessorsbidrag eller är en forskare rekryterad genom Vetenskapsrådets utlysning Internationell rekrytering kan inte söka bidrag till forskningsmiljö, om bidragsperioden för det beviljade bidraget överlappar perioden för denna utlysning. Du kan däremot medverka i en ansökan.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Du ska inkludera minst 2 och högst 6 medverkande forskare i din ansökan. Medverkande forskare är andra forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens (ej doktorander) vars vetenskapliga kompetens kommer att vara avgörande för att genomföra den planerade forskningen. Dessa behöver inte vara anställda vid ett svenskt lärosäte.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella doktorander och övriga samarbetspartners och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under ”Forskningsplan” nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Du kan söka bidrag för alla slags projektrelaterade kostnader, såsom

 • löner (inklusive egen lön), dock högst motsvarande personens aktivitetsgrad i projektet
 • lokaler
 • driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning)
 • avskrivningskostnader
 • kostnader för en forskarskola (det vill säga kostnader för föreläsare, kurser och samordning av forskarskola).

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av din medelsförvaltare. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte användas till lön för undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Det lägsta belopp du kan söka är 3 000 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Det högsta belopp du kan söka är 5 000 000 kronor per år.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för minst 4 år och som mest för 6 år med start januari 2025. Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Senast den 28 februari 2027 ska projektledaren inkomma med en deltidsrapport med fokus på samverkan mellan de medverkande forskarna och mervärdet av forskningsmiljön, samt hur forskningen uppfyller kravet på tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper med genuint olika bakgrund. Om resultatet inte motsvarar de förutsättningar utifrån vilket bidraget har beviljats kan det bli aktuellt att ompröva bidragsbeloppet för den återstående bidragsperioden.

Vad ska ansökan innehålla? (steg 1)

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Utländska experter deltar i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska, förutom den populärvetenskapliga beskrivningen som du ska skriva på svenska.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

I sammanfattningen av forskningsplanen ska du kort beskriva följande:

 • Vad som ska göras: syfte och mål
 • Hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidsplan och vetenskapliga metoder
 • Vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig bild av forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Övriga ansökningar eller bidrag

Redogör kort för de olika projekten och deras relation om

 • du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet
 • du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlapparperioden för det bidrag du söker
 • det finns ansökningar eller bidrag om samma projektidé/ändamål hos Vetenskapsrådet eller andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivera också i samtliga fall varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Om det inte finns några andra ansökningar eller bidrag anger du istället detta.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Särskilt område

Ange om ditt projekt avser forskning inom området Virus och pandemier. Redogör för på vilket sätt ditt projekt är relevant för och främjar utvecklingen av detta område.

Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, med teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsbeskrivning

Forskningsplan

Forskningsplanen i steg 1 ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad beskrivning av forskningsuppgiften. Den får omfatta högst 3 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

Syfte och mål (Purpose and aims)

Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsprojektet.

Aktuell forskningsfront (State-of-the art)

Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält eller område projektet tillhör. Ange nyckelreferenser.

Betydelse och vetenskapligt nytänkande (Significance and scientific novelty)

Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och vilken betydelse projektet kan få på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.

Projektbeskrivning (Project description)

Beskriv projektets design med följande delar:

 • Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.
 • Tidsplan och genomförande. Beskriv översiktligt tidsplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras. Beskriv också eventuella avgörande risker eller hinder som kan påverka genomförandet och din plan för att hantera dem.
 • Projektorganisation. Förtydliga hur du och de medverkande forskarna kommer att bidra till att genomföra projektet. Motivera särskilt hur den tid du avsätter (det vill säga aktivitetsgrad) som projektledare är anpassad för uppgiften, inklusive relation till dina andra forskningsåtaganden. Beskriv och motivera de medverkande forskarnas kompetens och roller i projektet, och även andra nyckelpersoner (inklusive eventuella doktorander) som är viktiga för att genomföra projektet.

Tvärvetenskapligt mervärde

Redogör för hur den planerade forskningsmiljön uppfyller kravet på tvärvetenskapligt mervärde. Redogörelsen ska innehålla följande:

 • Hur den planerade forskningsmiljön gör det möjligt för forskarkonstellationen att tillsammans, och genom ett nära samarbete, åta sig forskningsuppgifter som är mer omfattande och utmanande än vad som vore möjligt om forskarna verkade var och en för sig.
 • Hur den planerade forskningsmiljön uppfyller kravet på tvärvetenskaplighet och varför teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från de olika disciplinerna är nödvändiga och hur de kommer att kombineras.
 • Hur den föreslagna forskningen kan förväntas leda till nydanande kunskap och öppna för nya forskningsområden och forskningsansatser.
 • Hur miljön ska byggas upp och utvecklas och hur den på ett väsentligt sätt förbättrar utbildning, träning och karriärmöjligheter för de unga forskare, postdoktorer och doktorander som verkar inom miljön.

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka 1 A4-sida i Arial, med teckenstorlek 11.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna du anger i din cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Sökandes publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga din lista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan får omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Sortera outputs under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senast publicerade verket hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Du kan inte komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

1. Urval av forskningsoutputs (Selection of research outputs).

Lista de 10 publikationer eller andra outputs som är viktigast för att styrka din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. Redogör för hur du har bidragit till varje output och vilken relevans den har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per output). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan/motsvarande.

2. Relevanta sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant peer-reviewed research outputs from 2016-2024).

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande under rubriker (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Originalartiklar (Original articles)
 • Konferensbidrag (Conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer
 • Samlingsverk (Edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.
3. Relevanta icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant non peer-reviewed research outputs from 2016-2024).

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande, under respektive rubrik (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Publications including popular science books/presentations)
 • Preprints (Preprints)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.

Medverkande forskares publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga samtliga medverkande forskares listor sammanfogade till en fil.

Listan för respektive forskare ska inkludera de 10 publikationer eller annan forskningsoutput som är mest relevanta för genomförandet av den beskrivna verksamheten och omfatta högst 1 A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Den aktuella forskarens namn ska vara markerat i fetstil och även angivet i sidhuvudet i respektive lista.

Outputs kan vara av nedanstående typer och ska vara publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Det går inte att komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

Sakkunnigbedömda:

 • originalartiklar
 • konferensbidrag
 • samlingsverk
 • forskningsöversiktsartiklar
 • böcker och bokkapitel
 • konstnärliga arbeten
 • andra outputs

samt

Icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs.

Budget och forskningsresurser

Sökt belopp

Ange sökt belopp per år, inklusive indirekta kostnader. Det sökta beloppet kommer att visas under ”Driftkostnader” i den tabell som summerar den totala kostnaden för projektet.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i din budget. Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Medverkande

Här bjuder du in medverkande forskare och eventuella medverkande administratörer till din ansökan.

Cv

Här hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra av den föreslagna verksamheten. Medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter (där sådana finns) ska alltid ingå i respektive cv:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt)
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (postdoktorer och doktorander; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10 )
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan, så som inbjudna föredrag, ledaruppdrag, förtroendeuppdrag, medlemskap i vetenskapliga organisationer och liknande.

Immaterialrätt

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Vad ska ansökan innehålla? (steg 2)

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Utländska experter deltar i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska, förutom den populärvetenskapliga beskrivningen som du ska skriva på svenska.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

I sammanfattningen av forskningsplanen ska du kort beskriva följande:

 • Vad som ska göras: syfte och mål
 • Hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidsplan och vetenskapliga metoder
 • Vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig bild av forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv den planerade forskningen så att även den som inte är forskare kan förstå. Gör det genom att svara på följande frågor:

 • Vad handlar forskningen om?
 • Varför är det viktigt att forska om detta?
 • På vilket sätt kan den nya kunskapen vara betydelsefull?

Den populärvetenskapliga beskrivningen är viktig när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar.

Texten ska vara på svenska och kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Övriga ansökningar eller bidrag

Redogör kort för de olika projekten och deras relation om

 • du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet
 • du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlapparperioden för det bidrag du söker
 • det finns ansökningar eller bidrag om samma projektidé/ändamål hos Vetenskapsrådet eller andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivera också i samtliga fall varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Om det inte finns några andra ansökningar eller bidrag anger du istället detta.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Särskilt område

Ange om ditt projekt avser forskning inom området Virus och pandemier. Redogör för på vilket sätt ditt projekt är relevant för och främjar utvecklingen av detta område.

Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, med teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsbeskrivning

Etiska aspekter

Lagliga och formella krav

Ange om forskningen omfattar hantering av personuppgifter, djurförsök och/eller studier på människa.

Om forskningen omfattar något av ovanstående ska du också beskriva/ange vilka godkännanden och tillstånd som ditt forskningsprojekt kräver och hur du planerar att inhämta dessa. Redogör för eventuella andra tillstånd som berör din ansökan, exempelvis om delar av forskningen ska ske i annat land än Sverige. Om inga godkännanden eller tillstånd krävs anger du det.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Mer information finns på sidan Forska etiskt.

Etiska överväganden

Reflektera över vilka etiska frågor som kan vara aktuella för ditt projekt och beskriv dessa. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. Motivera varför forskningen bör genomföras mot bakgrund av de etiska frågor som du har identifierat. Exempel på frågor att beröra:

 • Hur förhåller sig dina frågeställningar och förväntade resultat till de etiska frågor som du identifierat?
 • Vilka (direkta) risker (fysiska, psykiska eller integritetsrisker) utsätts forskningspersoner eller försöksdjur för?
 • Vilka långsiktiga risker kan finnas med forskningen? Finns det en risk att forskningen kan komma att användas på ett sätt som är skadligt för djur, naturen/miljön, eller samhället (hela eller delar av det) i övrigt?
 • Förväntas forskningen bidra till andra värden utöver kunskapsvinsten? I sådana fall, för vem?
 • Hur väger du riskerna (särskilt de kortsiktiga) mot värdet (som ofta är mer långsiktigt) av forskningen?

Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera detta. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Köns- och genusperspektiv

Ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning och motivera ditt ställningstagande. Observera att vi inte efterfrågar information om forskargruppens sammansättning (kvinnor/män). Läs mer om köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.

Följande gäller:

 • Om du anger Ja: Motivera ditt svar och beskriv även hur du tar hänsyn till köns- och genusperspektiv i forskningsplanen. Om du angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, men ändå väljer att inte inkludera det i din forskningsplan, behöver du motivera detta här.
 • Om du anger Nej: Motivera ditt svar.

Motiveringen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsplan

Forskningsplanen i steg 2 ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Den ska omfatta högst 10 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

Syfte och mål (Purpose and aims)

Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsprojektet.

Aktuell forskningsfront (State-of-the art)

Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält eller område projektet tillhör. Ange nyckelreferenser.

Betydelse och vetenskapligt nytänkande (Significance and scientific novelty)

Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och vilken betydelse projektet kan få på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.

Preliminära och tidigare resultat (Preliminary and previous results)

Beskriv kortfattat din och de medverkande forskarnas egen tidigare forskning och förstudier inom forskningsområdet som gör troligt att projektet går att genomföra. Om det inte finns några preliminära resultat ska du ange det. Ange också om projektet bygger vidare på forskning och vetenskapliga resultat från tidigare beviljat bidrag från Vetenskapsrådet.

Projektbeskrivning (Project description)

Beskriv projektets design med följande delar:

 • Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.
 • Tidsplan och genomförande. Beskriv översiktligt tidsplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras. Beskriv också eventuella avgörande risker eller hinder som kan påverka genomförandet och din plan för att hantera dem.
 • Projektorganisation. Förtydliga hur du och de medverkande forskarna kommer att bidra till att genomföra projektet. Motivera särskilt hur den tid du avsätter (det vill säga aktivitetsgrad) som projektledare är anpassad för uppgiften, inklusive relation till dina andra forskningsåtaganden. Beskriv och motivera de medverkande forskarnas kompetens och roller i projektet, och även andra nyckelpersoner (inklusive eventuella doktorander) som är viktiga för att genomföra projektet.

Redogör även för nedanstående information. Om en rubrik inte är relevant för din ansökan ska du ange det under rubriken.

Utrustning (Equipment)

Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet.

Behov av forskningsinfrastruktur (Need for research infrastructure)

Specificera projektets behov av internationell och nationell forskningsinfrastruktur. Om du väljer att använda andra infrastrukturer än de som Vetenskapsrådet stödjeroch som därmed är öppna för alla, ska du motivera detta (gäller även lokal forskningsinfrastruktur).

Tvärvetenskapligt mervärde

Redogör för hur den planerade forskningsmiljön uppfyller kravet på tvärvetenskapligt mervärde. Redogörelsen ska innehålla följande:

 • I vilken omfattning den planerade forskningsmiljön är en ny tvärvetenskaplig gruppering med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund och från genuint skilda discipliner.
 • Hur den planerade forskningsmiljön gör det möjligt för forskarkonstellationen att tillsammans, och genom ett nära samarbete, åta sig forskningsuppgifter som är mer omfattande och utmanande än vad som vore möjligt om forskarna verkade var och en för sig.
 • Varför teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från de olika disciplinerna är nödvändiga att kombineras för att svara på den vetenskapliga frågeställningen i projektet, och hur de kommer att kombineras.
 • Hur samarbetet mellan de medverkande forskarna skapar synergieffekter, både inom den tvärvetenkapliga forskningen och inom de enskilda forskningsområdena.
 • Hur den föreslagna forskningen, genom en tvärvetenskaplig ansats, kan förväntas leda till nydanande kunskap och öppna för nya forskningsområden och frågeställningar.
 • Hur forskningsmiljön ska byggas upp, utvecklas och förvaltas och hur den på ett väsentligt sätt förbättrar utbildning, träning och karriärmöjligheter för de unga forskare, postdoktorer och doktorander som verkar inom miljön. Redogör för hur en forskarskola, om en sådan är tänkt att ingå, kan knytas till forskningsmiljön.
 • Hur forskningsmiljön kommer stärka och höja kvaliteten på forskningen inom de aktuella forskningsområdena vid lärosätena, samt i Sverige och internationellt.

Redogörelsen får omfatta högst 8 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka två A4-sida i Arial, med teckenstorlek 11.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna du anger i din cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Sökandes publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga din lista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan får omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Sortera outputs under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senast publicerade verket hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Du kan inte komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

1. Urval av forskningsoutputs (Selection of research outputs).

Lista de 10 publikationer eller andra outputs som är viktigast för att styrka din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra den föreslagna verksamheten. Redogör för hur du har bidragit till varje output och vilken relevans den har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per output). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan/motsvarande.

2. Relevanta sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant peer-reviewed research outputs from 2016-2024).

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande under rubriker (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Originalartiklar (Original articles)
 • Konferensbidrag (Conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer
 • Samlingsverk (Edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.
3 Relevanta icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant non peer-reviewed research outputs from 2016-2024).

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande, under respektive rubrik (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Publications including popular science books/presentations)
 • Preprints (Preprints)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.

Medverkande forskares publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga samtliga medverkande forskares listor sammanfogade till en fil.

Listan för respektive forskare ska inkludera de 10 publikationer eller annan forskningsoutput som är mest relevanta för genomförandet av den beskrivna verksamheten och omfatta högst 1 A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Den aktuella forskarens namn ska vara markerat i fetstil och även angivet i sidhuvudet i respektive lista.

Outputs kan vara av nedanstående typer och ska vara publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Det går inte att komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

Sakkunnigbedömda

 • originalartiklar
 • konferensbidrag
 • samlingsverk
 • forskningsöversiktsartiklar
 • böcker och bokkapitel,
 • konstnärliga arbeten
 • andra outputs

samt

Icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs.

Budget och forskningsresurser

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga du själv, eventuella andra forskare, doktorander samt övrig personal. Ange också sökt lön för dig och/eller annan personal som är verksam i projektet – både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange beloppen i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange årsbelopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet om

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över ett visst belopp
 • behovet inte kan tillgodoses genom att använda nationell eller internationell forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet stödjer och som därmed är öppen för alla.

Du får bara ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet och du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du behöver information om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella andra kostnader som projektet medför (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

Indirekta kostnader följer den modell som din medelsförvaltare tillämpar. Kontakta därför denne om du har frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i din budget. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet utöver vad som söks i denna ansökan. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Medverkande

Här bjuder du in medverkande forskare och eventuella medverkande administratörer till din ansökan. Observera att medverkande forskare som bjudits in i skissansökan förs över automatiskt till den fullständiga ansökan, men att de själva måste komplettera sina cv-uppgifter i ansökan (se nedan).

Cv

Här hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka din kompetens som projektledare och ansvarig för att genomföra av den föreslagna verksamheten. Medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter (där sådana finns) ska alltid ingå i respektive cv:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt)
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (postdoktorer och doktorander; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10 )
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan, så som inbjudna föredrag, ledaruppdrag, förtroendeuppdrag, medlemskap i vetenskapliga organisationer och liknande.

Immaterialrätt

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan inom tvärvetenskapliga forskningsmiljöer bedöms av en beredningsgrupp där ledamöterna är internationella forskare. Utlåtande från externa sakkunniga kan komma att användas i en del av processen.

Beredningsgrupp

Ansökningarna bedöms i ett tvåstegsförfarande, där den sökande i det första steget skickar in en skissansökan. För bedömning av skissansökan används två bedömningskriterier (för mer information, se nedan). Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din skissansökan individuellt. Hela beredningsgruppen träffas sedan på ett möte för att diskutera och prioritera bland ansökningarna. De sökande vars skissansökan bedöms ha högst kvalitet kommer att bjudas in att skicka in en fullständig ansökan för bedömning i det andra steget. Samtliga skissansökningarna erhåller två betyg och ett besked om sökande inbjuds skicka in en fullständig ansökan eller inte.

I det andra steget används flera bedömningskriterier för bedömning av den fullständiga ansökan (se nedan). Omdömen från externa sakkunniga kan komma att användas som en del i processen. Efter individuell bedömning av ansökningarna träffas hela beredningsgruppen på ett beredningsgruppsmöte för att diskutera och prioritera ansökningarna och slutligen lämna ett förslag till beslut till Vetenskapsrådet. Dessa ansökningar får ett individuellt yttrande som återspeglar beredningsgruppens diskussion och samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar

Bedömningskriterier och vägledande frågor

För skissansökan bedöms den vetenskapliga kvaliteten av din ansökan med hjälp av kriterierna nedan. Kriterierna bedöms på en sjugradig betygsskala. För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Nytänkande och originalitet (1-7)

Vägledande frågor:
 • I vilken grad behandlar projektet nya intressanta vetenskapliga frågeställningar?
 • I vilken grad uppvisar den föreslagna forskningsmiljön potential för forskningsgenombrott och nydanande forskning?
 • I vilken grad har forskningen genom sin ansats och samverkan potential att öppna för nya forskningsområden och forskningsansatser?

Tvärvetenskapligt mervärde (1-7)

Vägledande frågor:
 • I vilken grad visar den sökande att den föreslagna forskningsmiljön är en ny tvärvetenskaplig gruppering med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund och från genuint skilda discipliner?
 • I vilken grad kräver forskningsuppgiften som definieras i ansökan samarbete mellan de sökande för att lyckas?
 • På vilket sätt skapar samarbetet mellan de sökande synergieffekter och hur bidrar de sökandes olika kompetenser till ett mervärde för forskningen inom såväl de olika forskningsområdena som till det tvärvetenskapliga området?

För den fullständiga ansökan bedöms den vetenskapliga kvaliteten av din ansökan med hjälp av Vetenskapsrådets fyra baskriterier (Projektets vetenskapliga kvalitet, Nytänkande och originalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Kriterierna bedöms på en sjugradig betygsskala, med undantag för genomförbarhet som bedöms på en tregradig betygsskala. Utöver baskriterierna bedöms din ansökan även med hjälp av ett tilläggskriterium, Tvärvetenskapligt mervärde, på en sjugradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din fullständiga ansökan.

Projektets vetenskapliga kvalitet (1-7)

Vägledande frågor:
 • Syftar de vetenskapliga frågeställningarna till att utveckla nydanande tvärvetenskaplig forskning och är utformningen av projektet av tillräcklig kvalitet för att nå eller på ett betydande sätt närma sig detta mål?
 • I vilken grad är utformningen av projektet och dess frågeställningar av högsta vetenskapliga kvalitet?
 • I vilken grad är projektbeskrivningen tillräckligt tydlig och systematisk, t.ex. i sin definition av forskningsproblemet, teorianknytning samt översikten över tidigare resultat inom forskningsområdet?
 • I vilken grad är de föreslagna forskningsdesignen lämplig för att nå projektets syfte?
 • I vilken grad är metoderna för eventuell datainsamling och analys välbeskrivna och lämpliga?
 • I förekommande fall, hur motiveras och hanteras frågor avseende köns- och genusperspektiv?
 • Är de etiska övervägandena för det föreslagna projektet korrekt beskrivna och omhändertagna? Tar den sökande tillräcklig hänsyn till risk/värde/lidande för människor, djur, natur och/eller samhälle?

Nytänkande och originalitet (1-7)

Vägledande frågor:
 • I vilken grad behandlar projektet nya intressanta vetenskapliga frågeställningar?
 • I vilken grad innehåller projektet nya sätt att kombinera teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner för att närma sig viktiga vetenskapliga frågeställningar?
 • I vilken grad uppvisar den föreslagna forskningsmiljön potential för forskningsgenombrott och nydanande forskning?
 • I vilken grad har forskningen genom sin ansats och samverkan potential att öppna för nya forskningsområden och forskningsansatser?

Sökandes kompetens (1-7)

Vägledande frågor:
 • I vilken grad har projektdeltagarna tillräcklig forskningserfarenhet och expertis inom området som ansökan gäller?
 • I vilken grad har projektdeltagarnas tidigare forskning bidragit med ny kunskap inom forskningsområdet?
 • I vilken grad har projektdeltagarna visat förmåga till självständigt och kreativt vetenskapligt arbete?
 • Hur är projektdeltagarnas vetenskapliga produktion, genomslag och övriga meriter ur ett nationellt och internationellt perspektiv sett i relation till forskningsområdet, och projektdeltagarnas karriärålder?
 • I vilken grad har projektdeltagarna relevant och kompletterande kompetens som krävs för att genomföra forskningsuppgiften?
 • I vilken grad har den sökande (i de fall ansökan omfattar doktorander) erfarenhet av handledning av doktorander?
 • I vilken grad har den sökande erfarenhet av att leda större forskningsprojekt eller forskningsmiljöer?

Genomförbarhet (1-3)

Vägledande frågor:
 • I vilken grad är projektets upplägg, inklusive tidsplanen, realistisk?
 • Finns det tillgång till kompetens, material, utrustning, forskningsinfrastruktur och övriga resurser som krävs för projektets genomförande?
 • Är arbetsfördelning och samarbete mellan projektets deltagare tydligt beskriven?
 • Hur är balansen mellan projektets genomförbarhet och risker och dess potentiella vinster? (high risk/high gain)
 • Beaktar den sökande på ett adekvat sätt relevanta rättsliga och formella krav för den föreslagna forskningen, såsom etiska tillstånd och riktlinjer?

Tvärvetenskapligt mervärde (1-7)

Vägledande frågor:
 • I vilken grad visar den sökande att den föreslagna forskningsmiljön är en ny tvärvetenskaplig gruppering med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund och från genuint skilda discipliner?
 • Beskriver den sökande på ett övertygande sätt hur kombinationen av teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från de olika disciplinerna kan förväntas leda till nydanande kunskap?
 • Beskriver den sökande på ett övertygande sätt hur projektdeltagarna gemensamt tänker sig att bygga upp, utveckla och förvalta den tvärvetenskapliga forskningsmiljön?
 • I vilken grad kräver forskningsuppgiften som definieras i ansökan samarbete mellan de sökande för att lyckas?
 • I vilken grad kommer den förslagna satsningen att stärka och höja kvaliteten på forskningen inom de aktuella forskningsområdena vid lärosätet/lärosätena, samt i Sverige och internationellt?
 • På vilket sätt skapar samarbetet mellan de sökande synergieffekter och hur bidrar de sökandes olika kompetenser till ett mervärde för forskningen inom såväl de olika forskningsområdena som till det tvärvetenskapliga området?

Sammanfattande betyg (1-7)

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattade betyg som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet. När bedömningskriterierna vägs samman ska Tvärvetenskapligt mervärde och Nytänkande och originalitet väga särskilt tungt.