Stängd utlysning

31 januari - 05 mars 2024

Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Område:  Naturvetenskap och teknikvetenskap

Stödform: Miljö- och samverkanstöd

Bidragsform: Rådsprofessor

Inriktning: Fritt inom Naturvetenskap och teknikvetenskap

Söks av: Enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än 12 år sedan

Medverkande forskare: Inga andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 8 år

Bidragsbelopp: 4 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2025

Ansökningsperiod: 31 januari 2024 (kl. 14.00) – 5 mars 2024 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2024

Att notera:

 • Den tidigare publikationslistan heter nu Publikationer och andra forskingsoutputs och har ändrat struktur.
 • I ett särskilt fält i ansökan ska du beskriva hur dina angivna meriter styrker din kompetens att genomföra den föreslagna forskningen.
 • Använd engelska i alla delar av ansökan (textfält, bilagor, CV-inlägg etc.) förutom den populärvetenskapliga beskrivningen som ska skrivas på svenska
 • Läs här om vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus.

Kontakt

Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.

Rådsprofessor och Konsolideringsbidrag

ansokrp@vr.se

08-546 44 044

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.

Innehåll på sidan:

Krav för att ansöka

Här beskriver vi de krav som måste uppfyllas för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller och avslår de ansökningar som inte uppfyller kraven.

Sökande

Bidraget söks av dig som enskild forskare tillsammans med din organisation (svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk organisation som uppfyller våra krav för att få vara medelsförvaltare av Vetenskapsrådets bidrag). Vi måste ha godkänt din organisation som medelsförvaltare för att du ska kunna ansöka. Medelsförvaltaren ska signera din ansökan i Prisma, inom 7 kalenderdagar räknat från sista ansökningsdag.

Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen mer än 12 år innan den sista ansökningsdagen för denna utlysning.

Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för den beskrivna forskningsverksamheten. Tiden du avsätter (din aktivitetsgrad) ska vara anpassad till uppgiften och genomförandet, och ska motsvara minst 50 procent av heltidsarbete under hela bidragsperioden.

Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men du ska vara anställd när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden och ytterligare dispositionstid. Anställningen ska omfatta minst 50 procent av en heltidsanställning.

Karriärålder

För att kunna söka bidrag inom rådsprofessorprogrammet ska din doktorsexamen vara äldre än 12 år vid sista ansökningsdag för denna utlysning, det vill säga avlagd 5 mars 2012 eller tidigare. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok. Du kommer inte att kunna slutföra din ansökan om din doktorsexamen är avlagd vid ett senare datum.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Generellt om överlapp mellan ansökningar och bidrag

Din ansökan får inte omfatta kostnader för ändamål som redan är finansierade av Vetenskapsrådet eller någon annan finansiär. Överlapp med andra bidrag eller ansökningar kan komma att påverka ditt beviljade bidragsbelopp eller vara ett skäl för oss att avslå din ansökan.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du kan bara lämna in en ansökan om detta bidrag i denna utlysning. På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vilka bidrag du kan söka under samma år.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett pågående bidrag, det vill säga ett bidrag där bidragsperioden överlappar bidragsperioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden då du har rätt att använda ditt bidrag, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt bidrag hittar du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

Om du tidigare beviljats ett projektbidrag

Om du har ett beviljat och pågående fritt projektbidrag kommer detta belopp att avräknas från schablonbeloppet om 4 000 000 kronor per år under den bidragsperiod som överlappar ditt beviljade bidrag till rådsprofessor. Notera att om du beviljas bidrag till rådsprofessor kommer du inte att kunna ansöka om Vetenskapsrådets fria projektbidrag under bidragsperioden.

Om du är en forskare rekryterad genom Vetenskapsrådets utlysning Internationell rekrytering

Du som är en forskare rekryterad genom Vetenskapsrådets utlysning Internationell rekrytering av framstående forskare kan inte söka bidrag inom rådsprofessorprogrammet om bidragsperioderna överlappar.

Övriga bidrag

På sidan Flera bidrag samtidigt hittar du mer information om vilka bidrag du kan söka om du redan har ett pågående bidrag.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Till denna ansökan kan du inte bjuda in medverkande forskare. Eventuella samarbetspartners och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under ”Forskningsplan” nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Bidragsbeloppet är en schablon om 4 000 000 kronor per år. Bidraget får användas till alla slags projektrelaterade kostnader, såsom

 • löner (inklusive egen lön), dock högst motsvarande personens aktivitetsgrad i projektet,
 • lokaler
 • driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning)
 • avskrivningskostnader.

Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader som en andel av de direkta kostnaderna enligt den modell som används av din medelsförvaltare. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte användas till lön för undervisning eller annan institutionstjänstgöring.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Bidragstiden är 8 år med start januari 2025. Första utbetalning sker tidigast i januari 2025.

Rapportering och uppföljning

Fem år efter bidragsperiodens början ska en aktivitetsrapport med fokus på hur etablering och uppbyggnad av forskningsmiljön går lämnas in till Vetenskapsrådet. Aktivitetsrapporten ska också omfatta en redogörelse för lärosätets bidrag till forskningsmiljön och kan resultera i omprövning av de beviljade beloppen för den återstående bidragsperioden.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser instruktionerna nedan, som beskriver det utlysningsspecifika innehållet i ansökan. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i vår Ansökningsguide.

Utländska experter deltar i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska, förutom den populärvetenskapliga beskrivningen som du ska skriva på svenska.

Nedan beskrivs vilken information vi efterfrågar under respektive flik i ansökningsformuläret.

Beskrivande information

Abstract

I sammanfattningen av forskningsplanen ska du kort beskriva följande:

 • Vad som ska göras: syfte och mål
 • Hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidsplan och vetenskapliga metoder
 • Vad som är viktigt med den planerade forskningen
 • Redogörelse för programmets betydelse för forskningsområdet, speciellt med avseende på nyskapande och potentialen för genombrott.

Texten ska ge en översiktlig bild av forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen kan omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv den planerade forskningen så att även den som inte är forskare kan förstå. Gör det genom att svara på följande frågor:

 • Vad handlar forskningen om?
 • Varför är det viktigt att forska om detta?
 • På vilket sätt kan den nya kunskapen vara betydelsefull?

Den populärvetenskapliga beskrivningen är viktig när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar.

Texten ska vara på svenska och omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Övriga ansökningar eller bidrag

Redogör kort för de olika projekten samt deras relation om

 • du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet
 • du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med en bidragsperiod som helt eller delvis överlappar med det bidrag du söker
 • det finns ansökningar eller bidrag om samma projektidé/ändamål hos Vetenskapsrådet eller andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivera också i samtliga fall varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Om det inte finns några andra ansökningar eller bidrag anger du istället detta.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Forskningsbeskrivning

Etiska aspekter

Lagliga och formella krav

Ange om forskningen omfattar hantering av personuppgifter, djurförsök och/eller studier på människa.

Om forskningen omfattar något av ovanstående ska du också beskriva/ange vilka godkännanden och tillstånd som ditt forskningsprojekt kräver och hur du planerar att inhämta dessa. Redogör för eventuella andra tillstånd som berör din ansökan, exempelvis om delar av forskningen ska ske i annat land än Sverige. Om inga godkännanden eller tillstånd krävs anger du det.

Redogörelsen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Mer information finns på sidan Forska etiskt.

Etiska överväganden

Reflektera över vilka etiska frågor som kan vara aktuella för ditt projekt och beskriv dessa. Du ska även redovisa hur du planerar att hantera etiska dilemman som kan dyka upp. Motivera varför forskningen bör genomföras mot bakgrund av de etiska frågor som du har identifierat. Exempel på frågor att beröra:

 • Hur förhåller sig dina frågeställningar och förväntade resultat till de etiska frågor som du identifierat?
 • Vilka (direkta) risker (fysiska, psykiska eller integritetsrisker) utsätts forskningspersoner eller försöksdjur för?
 • Vilka långsiktiga risker kan finnas med forskningen? Finns det en risk att forskningen kan komma att användas på ett sätt som är skadligt för djur, naturen/miljön, eller samhället (hela eller delar av det) i övrigt?
 • Förväntas forskningen bidra till andra värden utöver kunskapsvinsten? I sådana fall, för vem?
 • Hur väger du riskerna (särskilt de kortsiktiga) mot värdet (som ofta är mer långsiktigt) av forskningen?

Om inga etiska frågor är aktuella ska du motivera detta. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Köns- och genusperspektiv

Ange om köns- och genusperspektiv är tillämpligt i din planerade forskning och motivera ditt ställningstagande. Observera att vi inte efterfrågar information om forskargruppens sammansättning (kvinnor/män). Läs mer om köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll.

Följande gäller:

 • Om du anger Ja: Motivera ditt svar och beskriv även hur du tar hänsyn till köns- och genusperspektiv i forskningsplanen. Om du angett att köns- och genusperspektiv är tillämpligt, men ändå väljer att inte inkludera det i din forskningsplan, behöver du motivera detta här.
 • Om du anger Nej: Motivera ditt svar.

Motiveringen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Etablerings och utvecklingsplan

Etablerings- och utvecklingsplanen består av tre separata delar enligt instruktionerna nedan.

1. Forskningsplan

Forskningsplanen ska vara framåtblickande och bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Den får omfatta högst 6 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade.

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information i nedanstående ordning:

 • Syfte och mål (Purpose and aims) Redogör övergripande för syfte och specifika mål med forskningsprojektet.
 • Aktuell forskningsfront (State-of-the art) Sammanfatta kort den aktuella forskningsfronten inom det fält eller område projektet tillhör. Ange nyckelreferenser.
 • Betydelse och vetenskapligt nytänkande (Significance and scientific novelty) Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och vilken betydelse projektet kan få på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.
 • Projektbeskrivning (Project description) Beskriv projektets design med följande delar:
  • Teori och metod. Beskriv underliggande teori och de metoder som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.
  • Tidsplan och genomförande. Beskriv översiktligt tidsplanen för projektet under bidragsperioden och hur projektet kommer att genomföras. Beskriv också eventuella avgörande risker eller hinder som kan påverka genomförandet och din plan för att hantera dem.
  • Projektorganisation. Förtydliga ditt eget och eventuella andra forskares och/eller nyckelpersoners (inklusive eventuella doktorander) bidrag till att genomföra projektet, inkluderande beskrivning av kompetens och roller i projektet. Motivera särskilt hur den tid du avsätter (det vill säga aktivitetsgrad) som projektledare är anpassad för uppgiften, inklusive relation till dina andra forskningsåtaganden.
 • Behov av forskningsinfrastruktur (Need for research infrastructure) Specificera projektets behov av internationell och nationell forskningsinfrastruktur. Om du väljer att använda andra infrastrukturer än de som Vetenskapsrådet stödjer och som därmed är öppna för alla, ska du motivera detta (gäller även lokal forskningsinfrastruktur).
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration) Beskriv ditt samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning.
2. Forskningsmiljö

Beskriv den tänkta forskningsmiljön och hur du med stöd av lärosätet avser att bygga upp och förvalta den samt, i förekommande fall, hur du avser att integrera denna med en redan befintlig miljö. Redogör även för på vilket sätt den beskrivna forskningsmiljön främjar jämställdheten vid lärosätet.

Motiveringen kan omfatta högst 8 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka två A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

3. Mervärde

Redogör för det mervärde som den beskrivna forskningen och miljön kommer att medföra för verksamhet och kvalitet på forskningen inom området vid lärosätet, i Sverige och internationellt. Fokusera särskilt på aspekterna nyskapande och potential för forskningsgenombrott.

Motiveringen kan omfatta högst 8 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka två A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Ledarskap i forskningen

Redogör för din dokumenterade erfarenhet av att skapa en attraktiv och kreativ forskningsmiljö, och för hur du bidragit till att främja forskningsexcellens, inklusive handledning av doktorander och postdoktorer.

Dokumentet kan omfatta högst 2 A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Beskrivning av meriter

Beskriv hur meriterna du anger i din cv och lista över publikationer och andra forskningsoutputs styrker din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Beskrivningen kan omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Publikationer och andra forskningsoutputs

Bifoga din lista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan får omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler.

Sortera outputs under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senaste publicerade verket hamnar överst i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket. Du kan inte komplettera ansökan med outputs efter att utlysningen har stängt.

1. Urval av forskningsoutputs (Selection of research outputs)

Lista de 10 publikationer eller andra outputs som är viktigast för att styrka din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra den föreslagna forskningsverksamheten. Redogör för hur du har bidragit till varje output och vilken relevans den har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per output). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan/motsvarande.

2. Relevanta sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande under rubriker (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Originalartiklar (Original articles)
 • Konferensbidrag (Conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer
 • Samlingsverk (Edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.
3. Relevanta icke-sakkunnigbedömda forskningsoutputs från 2016-2024 (Relevant non peer-reviewed research outputs from 2016-2024)

I denna del ska även de outputs som tagits upp under punkt 1 ingå om de publicerats under den aktuella tidsperioden. Sortera dem med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan/motsvarande, under respektive rubrik (typ av output) i nedanstående ordning:

 • Konstnärligt arbete (Artistic work)
 • Publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Publications including popular science books/presentations)
 • Preprints (Preprints)
 • Andra outputs (Other outputs), som inte ryms under någon av ovanstående rubriker. Notera att immaterialrätt anges i ansökans cv-del.

Stödbrev

Bifoga ett formellt stödbrev, skrivet på engelska, från det aktuella lärosätet där forskningen ska bedrivas. Brevet ska undertecknas av en behörig företrädare för lärosätet, vanligtvis prefekt på heminstitutionen eller motsvarande. Ditt (sökandes) namn ska tydligt framgå, liksom namn och funktion/befattning för den som skrivit stödbrevet.

Dokumentet kan omfatta högst 2 A4-sidor, plus en sida för eventuell digital signatur och ska omfatta en beskrivning av

 • hur lärosätet avser stödja och bidra till forskningsmiljöns etablering och uppbyggnad
 • hur lärosätet avser förvalta forskningsmiljön på kort och lång sikt.

Notera att det inte är ett rekommendationsbrev som vi efterfrågar. Lärosätets åtaganden avseende de resursbehov som följer med den beskrivna forskningsmiljön ska tydligt framgå samt även hur lärosätet ser på utvecklingen av, och stödet till, forskningsmiljön efter bidragsperiodens slut.

Genom signeringen av ansökan i Prisma bekräftar medelsförvaltaren dessa åtaganden.

Budget och forskningsresurser

Ange din aktivitetsgrad (procent av heltid) i projektet. Din aktivitetsgrad som projektledare måste motsvara minst 50 procent av heltidsanställning.

Bidraget är ett schablonbelopp och du behöver därför inte fylla i någon sökt budget i ansökningsformuläret.

Motivering av sökt budget

Beskriv kortfattat de huvudsakliga kostnader du avser att täcka inom ramen för bidragets budget. Redogörelsen kan omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag. Det motsvarar cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd.

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet utöver vad som söks i denna ansökan. Ange belopp i kronor, avrundat till närmaste tusental.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet.

Beredningsgrupper

Föreslå vilken eller vilka beredningsgrupper (i prioriteringsordning) som du vill ska genomföra den vetenskapliga granskningen av din ansökan.

Vetenskapsrådet bestämmer den slutliga placeringen av ansökan.

Beredningsgrupper:

Medverkande

Här bjuder du in eventuella medverkande administratörer till din ansökan.

Cv

Här hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Uppgifterna/meriterna ska styrka din kompetens som projektledare och vetenskapligt ansvarig för att genomföra av den föreslagna forskningsverksamheten.

Följande uppgifter (där sådana finns) ska alltid ingå i ditt cv:

Utbildning

Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.

Arbetsliv

 • Nuvarande anställning (inklusive uppgift om anställningsform)
 • Längre relevanta anställningar
 • Postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt),
 • Forskarutbyten som är relevanta för den beskrivna forskningen
 • Eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.

Meriter och utmärkelser

 • Docentur
 • Personer du handlett (postdoktorer och doktorander; ange hur många personer det rör sig om i varje kategori och namnge de mest relevanta, högst 10 )
 • Relevanta bidrag du erhållit i konkurrens (ange högst 10)
 • Dina mest relevanta priser och utmärkelser (ange högst 10)
 • Eventuella andra meriter som är relevanta för ansökan, så som inbjudna föredrag, ledaruppdrag, förtroendeuppdrag, medlemskap i vetenskapliga organisationer och liknande.

Immaterialrätt

Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Så bedöms din ansökan

Vetenskaplig kvalitet är det grundläggande kriteriet för hur Vetenskapsrådet fördelar bidrag till forskning. Din ansökan bedöms i konkurrens med övriga ansökningar utifrån nedanstående bedömningskriterier.

Bedömningsprocess

Din ansökan inom Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap bedöms av en av fyra beredningsgrupper där ledamöterna är svenska och internationella forskare.

Minst tre ledamöter granskar och betygsätter din ansökan. Bedömningen sker i två steg. Efter en första individuell bedömning enas beredningsgruppen om en andel av ansökningarna som har högst kvalitet och som går vidare till nästa steg och diskuteras på ett beredningsgruppsmöte. Detta görs för att ge utrymme åt mer djupgående diskussioner och bedömning av de ansökningar som har högst kvalitet och en rimlig chans att bli finansierade. De ansökningar som ska diskuteras på beredningsgruppsmötet bedöms även av ett antal externa granskare. Vid beredningsgruppsmötet gör ledamöterna en sammanvägd bedömning, prioriterar ansökningarna och lämnar ett förslag till beslut till Ämnesrådet för Naturvetenskap och teknikvetenskap.

Efter bidragsbeslutet får alla ansökningar ett yttrande där det framgår vilka betyg ansökan fått av beredningsgruppen. De ansökningar som diskuterats vid beredningsgruppens möte får ett yttrande som förutom betyg även innehåller en sammanfattning av beredningsgruppens diskussion och bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.

Beredningsgrupper:

Här hittar du en mer övergripande beskrivning av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar.

Bedömningskriterier och vägledande frågor

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten på din ansökan görs med hjälp av Vetenskapsrådets fyra baskriterier (Projektets vetenskapliga kvalitet, Nytänkande och originalitet, Sökandes kompetens, Genomförbarhet). Syftet med flera baskriterier är att uppnå en allsidig bedömning. Kriterierna bedöms på en sjugradig betygsskala, med undantag för genomförbarhet som bedöms på en tregradig betygsskala.

Utöver baskriterierna bedöms din ansökan även med hjälp av ett tilläggskriterium (Added value) på en sjugradig betygsskala.

För varje kriterium finns vägledande frågor som stöd till ledamöternas bedömning av din ansökan. Dessa kan även fungera som vägledning för dig när du skriver din ansökan.

Projektets vetenskapliga kvalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • To what extent is the proposed research scientifically important?
 • To what extent is the proposed research relevant in terms of its research questions, the proposed solutions, and in relation to frontiers of research in the field?
 • To what extent is the proposed research of international top quality?
 • Are the ethical considerations for the proposed project properly described and addressed? Does the applicant adequately consider risk/value/suffering and risk for humans, animals, nature and/or society?

Nytänkande och originalitet (1-7)

Vägledande frågor:

 • To what extent does the research proposal demonstrate exceptional novelty and a potential to substantially advance the research field?
 • To what extent does the research proposal contain entirely novel ways and methods to approach scientific issues?
 • To what extent does the research proposal generate or explore new research areas?

Sökandes kompetens (1-7)

Vägledande frågor:

 • To what extent is the researcher internationally recognized and a leader in their research field?
 • To what extent is it probable that the applicant will develop further as a researcher in the coming 10-year period?
 • To what extent has the researcher contributed with exceptional scientific breakthroughs in their previous research?
 • To what extent does the researcher have the ability to attract researchers from various places and establish a creative research environment as well as promoting and fostering excellence in leadership, including the supervision of PhD students and postdocs who also in turn have been successful in research? Is this ability documented from previous research?

Genomförbarhet (1-3)

Vägledande frågor:

 • To what extent is the choice of research methods, access to equipment, and research infrastructure adequate for the specialisation of the researcher?
 • Regarding the project as a whole, to what extent is the competence in place to carry out the research task?
 • To what extent is the University environment adequate to enable build-up of excellent research?
 • Does the applicant adequately consider relevant legal and formal requirements for the proposed research, such as ethical permits and guidelines?

Added value (1–7)

Vägledande frågor:

 • To what extent does the applicant convincingly describe how the applicant intends to build and develop the research environment as well as manage it?
 • To what extent are there opportunities for long-term build-up and integration of the research environment in the university's activities?
 • To what extent will the proposed initiative strengthen and enhance the quality of research in this field of research at the University, in Sweden and internationally?
 • To what extent will the proposed build-up of the research environment enhance the potential for research breakthroughs and innovative research?

Sammanfattande betyg (1-7)

Ovanstående delkriterier vägs ihop till ett sammanfattade betyg som reflekterar beredningsgruppens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet.