Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 29 maj 2018

Söka bidrag till forskningsinfrastruktur

Ni som vill söka bidrag till forskningsinfrastruktur behöver först lämna förslag i Vetenskapsrådets behovsinventering, som vi gör vartannat år. Om vi prioriterar förslaget högt kan det sedan ingå i vår utlysning av bidrag. Hela processen från behovsinventeringen till beslut om bidrag tar ungefär två år.

Steg 1 – vi inventerar vilka behov som finns

Vartannat år inventerar vi på Vetenskapsrådet behoven av forskningsinfrastruktur i Sverige. Syftet med inventeringen är att fånga upp förslag på nya nationella behov av forskningsinfrastruktur. Förslagen vi efterlyser ska handla om:

 • Behov av helt ny forskningsinfrastruktur.
 • Behov av att samla och på ett väsentligt sätt utveckla mindre resurser som redan finns idag så att de tillsammans kan bilda en nationell forskningsinfrastruktur.
 • Behov av större uppgraderingar av befintliga forskningsinfrastrukturer i drift. Målet för uppgraderingen ska vara att skapa en betydande förändring av den vetenskapliga produktionen eller av ett tekniskt angreppssätt. Rutinunderhåll eller gradvisa förbättringar omfattas inte.
 • Behov av ny internationell forskningsinfrastruktur – både behov av svenskt deltagande i uppbyggnad av ny internationell forskningsinfrastruktur och svenskt medlemskap i befintlig forskningsinfrastruktur.

Inventeringen riktar sig till lärosäten, myndigheter med forskningsansvar, forskningsfinansiärer och forskargrupper. Vi ser gärna att varje behov består av ett väl underbyggt förslag som flera universitet eller andra organisationer står bakom.

Vi bedömer och prioriterar förslagen

När inventeringen är avslutad påbörjar vi vår bedömning och prioritering av förslagen. De förslag som prioriteras högst beskriver vi sedan i bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen.

Steg 2 – vi utlyser bidrag

Det är Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, hos oss som sedan beslutar om vad som ska utlysas. I utlysningen kan de förslag på forskningsinfrastruktur som prioriterats högts i behovsinventeringen ingå. Det kan också vara möjligt att söka bidrag för forskningsinfrastruktur med redan pågående bidrag.

Söka bidrag till nationell forskningsinfrastruktur

Ni som söker bidrag till nationell forskningsinfrastruktur behöver som regel representera ett konsortium, där flera universitet eller andra organisationer ingår. Det går att söka bidrag för max åtta år och Vetenskapsrådet kan bidra med upp till 50 procent av totalbudgeten. I utlysningstexten finns alltid detaljerad information om vad som gäller för varje bidrag.

Söka bidrag till internationell forskningsinfrastruktur

Ni som söker bidrag till internationell forskningsinfrastruktur behöver inte representera ett konsortium. Vi ser ändå helst att flera lärosäten medverkar med ett större engagemang. Det kan göra att medlemskapet i den internationella forskningsinfrastrukturen blir mer värdefullt för svensk forskning. I utlysningstexten finns alltid detaljerad information om vad som gäller för varje bidrag.

 

Tidsplan från förslag till beslut

Behovsinventering – hösten 2017

Vetenskapsrådet börjar samla in förslag för att inventera vilken forskningsinfrastruktur som behövs.

Prioritering av förslag – våren 2018

RFI beslutar vilka förslag som ska prioriteras, utifrån behovsinventeringen.

Publicering av prioriterad forskningsinfrastruktur – hösten 2018

Vi publicerar bilagan till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen som innehåller utförliga beskrivningar av de områden och forskningsinfrastrukturer som vi prioriterat högst.

Guiden innehåller också information om vilka forskningsinfrastrukturer med pågående bidrag som är behöriga att söka i den kommande utlysningen. Det är RFI som fattar beslut om vad som ska utlysas.

Utlysning av bidrag – våren 2019

Utlysningen öppnar – ni kan söka bidrag.

Beslut om bidrag – hösten 2019

RFI beslutar vilka som ska få bidrag.

Vetenskapsrådet gör en ny behovsinventering och processen börjar om.

Kopierat till urklipp

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom tillgängliggörande av infrastruktur.

 2. Debatt: Bättre förankring krävs i nationell life science-strategi

  Just nu pågår ett omfattande strategiarbete på Regeringskansliets nyinrättade life science-kontor. Strategin, som berör stora samhällsområden som hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv, riskerar dock att färdigställas utan förankring hos stora d...

 3. Svensk life science-strategi

  Hur kan Sverige möta framtidens samhällsutmaningar och behålla en konkurrenskraftig life-science sektor? Här kan du läsa Vetenskapsrådets rekommendationer för den kommande nationella life science-strategin.