Sidor om "Utvärdering"

 • Nyhet |

  09 apr 2021

  Forskningsmiljöerna som fick bidrag i Vetenskapsrådets tioåriga satsning på starka forskningsmiljöer har kommit halvvägs. En lyckad satsning som uppfyller målet, menar en internationell panel som följt upp villkoren och hur forskningen i de 19 miljöe...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 apr 2021

  Vetenskapsrådet har under 2019–2020 genomfört en halvtidsutvärdering av implementeringen av bidraget Internationell rekrytering av framstående forskare som utlystes 2013 och 2014. Syftet med halvtidsutvärderingen av de 19 beviljade bidragen har vari...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 apr 2021

  Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  23 mar 2021

  Uppföljning av en bidragsform Vetenskapsrådet har under 2020 gjort en översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster inom utlysningen "Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö". Syftet var att undersöka om bidraget når målet: ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 mar 2021

  Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  29 maj 2020

  Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  16 apr 2020

  Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att identifiera metoder för uppföljning av det forskningspolitiska målet att ”samverkan och samhällspåverkan ska öka” inom utbildning och forskning. Eftersom samverkan och samhällspåverkan är omfattande oc...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  04 mar 2020

  Vetenskapsrådet och Formas har finansierat 40 Linnécenter med totalt 2,7 miljarder kronor under åren 2006–2018. Nu har vi gjort en slutlig utvärdering. Fick Linnéstödet önskad effekt? Vad har det inneburit för svensk forskning?

  Nyckelord:

 • Publikation |

  04 mar 2020

  Linnéstödet presenterades som en ny bidragsform i regeringens forskningspolitiska proposition 2004/2005. Bidraget skulle utveckla strategiska och internationellt konkurrenskraftiga forskningsgrupper vid svenska universitet och högskolor. Totalt har V...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  06 feb 2020

  Från och med 2020 ska de flesta som söker bidrag från Vetenskapsrådet redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i den forskning de planerar. Inför detta har vi följt upp utfallet av den pilot vi gjorde 2019.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  06 feb 2020

  Under våren 2019 uppmanade Vetenskapsrådet forskare som sökte bidrag inom klinisk behandlingsforskning, medicin och hälsa samt utbildningsvetenskap att inkludera köns- och genusperspektiv i sin forskning, när det var tillämpligt. Anledningen var att...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  17 dec 2019

  Vad har regeringens strategiska satsningar på starka forskningsmiljöer inneburit för svensk forskning? Den 4 mars presenterades slututvärderingarna av Linnéstödet, Forte Centres of Excellence, Berzelii centra och Vinn Excellence-centra på Norra Latin...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 dec 2019

  Den här handboken är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med forskning och utveckling på en svensk myndighet. Den innehåller tips och råd om hur du bäst planerar, implementerar och utvärderar forskningsinsatser och enskilda forskningsprojekt....

  Nyckelord:

 • Artikel |

  04 dec 2019

  Den här handboken är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med forskning och utveckling på en svensk myndighet. Den innehåller tips och råd om hur du bäst planerar, implementerar och utvärderar forskningsinsatser och enskilda forskningsprojekt....

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 nov 2019

  Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Programmet är öppet för olika discipliner. Syftet med gästforskarprogrammet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med ...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  23 aug 2019

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att ”utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga kvalitet och betydelse”. 19 september träffar vi företrädare för universitet, högskolor och andra intressenter för att diskutera hur det uppdraget bä...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  14 feb 2019

  Vetenskapsrådet har identifierat ett ökat behov av e-infrastrukturer för forskning. Samtidigt finns många aktörer som redan levererar olika tjänster på olika nivåer. Ytterligare en utmaning är den globala policyn om öppen vetenskap, som ställer störr...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  04 okt 2018

  2019 är det dags för en slututvärdering av Linnéstödet. Nu bjuder vi in kontaktpersoner och företrädare för respektive Linnécenter till ett informationsmöte inför utvärderingen. Under mötet presenterar vi upplägg för utvärderingen och informerar om n...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  28 jun 2018

  2019 är det dags för en slututvärdering av Linnéstödet. Nu bjuder vi in kontaktpersoner och företrädare för respektive Linnécenter till ett informationsmöte inför utvärderingen. Under mötet presenterar vi upplägg för utvärderingen och informerar om n...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 jun 2018

  I den här rapporten tittar Vetenskapsrådet på volymen av vetenskaplig produktion i olika länder och världsdelar mellan åren 2005 och 2015. Rapporten jämför också grupper av forskningsorganisationer och ämnesområden samt tittar närmare på citeringsgen...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  21 maj 2018

  Den 16 maj samlades företrädare från landets sju ALF-regioner för att höra panelordförandena i Vetenskapsrådets utvärderingar och Socialstyrelsen reflektera kring sina uppdrag att utvärdera den kliniska forskningen respektive universitetssjukvårdsenh...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  19 apr 2018

  Den 16 maj samlades företrädare från landets sju ALF-regioner för att höra panelordförandena i Vetenskapsrådets utvärderingar och Socialstyrelsen reflektera kring sina uppdrag att utvärdera den kliniska forskningen respektive universitetssjukvårdsenh...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  28 mar 2018

  Redovisning av de två regeringsuppdragen U2016/02935/F och U2016/04203/F till Vetenskapsrådet om att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Utvärderingarna omfattar tre huvudområden och har genomfö...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  28 mar 2018

  Tillgången till olika kvalitetsregister och biobanker ger goda förutsättningar att bedriva klinisk forskning i Sverige. En större samordning som utgår från nationella strategier skulle kunna höja kvaliteten ytterligare. Detta är en av slutsatserna i ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 jan 2018

  På många håll runt om i världen utvecklas just nu olika system och modeller för att följa upp forskningens genomslag utanför akademin, dess så kallade impact. Vetenskapsrådet har tagit fram en rapport som ger en översikt av hur man mäter genomslag i ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  15 dec 2017

  Studien innehåller en översikt över nationella system, metoder och initiativ för att utvärdera forskningens genomslag utanför akademin (societal impact of research). Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande eller uttömmande, utan ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  26 apr 2017

  Vetenskapsrådet påbörjade, år 2015, implementationen av en ny modell för prioritering och finansiering av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. Universiteten får mer ansvar för att inte bara medfinansiera utan även prioritera och styra na...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 maj 2015

  På regeringens uppdrag har Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Energimyndigheten utvärderat satsningen på 20 strategiska forskningsområden (SFO) som inkluderar 43 forskningsmiljöer. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har som sa...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  05 jan 2015

  På regeringens uppdrag har Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och Energimyndigheten utvärderat satsningen på 20 strategiska forskningsområden (SFO) som inkluderar 43 forskningsmiljöer. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har som sa...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  03 nov 2014

  Regeringsuppdraget rör en modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans. Vetenskapsrådet fick i mars 2013 regeringens uppdrag att i samråd med Forte, Formas och Vinn...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 maj 2014

  Vetenskapsrådet och Formas stödjer 40 forskningsmiljöer inom olika vetenskapsområden med ett bidrag som kallas "Linnéstöd". Bidraget syftar till att utveckla strategiska och internationellt konkurrenskraftiga forskningsgrupper vid svenska universitet...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 maj 2014

  Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet har med hjälp av en internationell panel utvärderat svensk litteraturforskning. Utvärderingen omfattar både disciplinen litteraturvetenskap och litteraturforskning inom moderna språk och andra angränsande...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2014

  Rapporten är ett resultat av den utredning som Vetenskapsrådet beställt om svenska forskares behov av e-infrastruktur. Rapporten innehåller flera delar: en översikt av de e-infrastrukturer som finns i dag, sju ämnesspecifika kapitel som beskriver kom...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 mar 2014

  Statistiska Centralbyråns (SCB) så kallade MONA-system (Microdata On-line Access) gör registerdata tillgängligt för forskning och statistik genom elektronisk fjärråtkomst. En nordisk panel har utvärderat detta system, bland annat för att undersöka m...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  03 jun 2013

  Denna kartläggning av olika nationella system för utvärdering av forskningens kvalitet har gjorts som en förstudie inför det uppdrag Vetenskapsrådet fått av regeringen att utforma ett förslag till en svensk modell för resursfördelning till universite...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 maj 2013

  Universities and university colleges are undergoing transformation in Sweden. The number of students is increasing steadily. New strategic initiatives and reforms are under way, with the intention of promoting scientific excellence and making Sweden’...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2013

  Enligt avtalet från 2010 mellan finansiärerna till MAX IV-projektet (Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Vinnova och Region Skåne) tillsattes en panel för att utvärdera och följa upp projektet och verksamheten vid MAX IV-laboratoriet. Panelen anser b...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 feb 2013

  En expertpanel har utvärderat den svenska forskningen inom teknisk mekanik. I rapporten beskrivs utvärderingsprocessen och expertpanelens observationer och slutsatser om teknisk mekanik i Sverige.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 okt 2012

  I denna pilotstudie prövar vi hur väl tre olika metoder lämpar sig för att bedöma effekter av grundforskning. Föremål för studien är en regeringssatsning på kriminalvetenskaplig forskning som gjordes mellan 1994 och 2005. De tre metoderna är: En p...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 aug 2012

  I regeringens forskningsproposition "Ett lyft för forskning och innovation" (prop. 2008/09:50) avsatte regeringen nya medel för att finansiera uppbyggnad av nationella forskningsinfrastrukturer av strategisk betydelse. Vetenskapsrådet fick i uppgift ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 jul 2012

  År 2008 utlyste Vetenskapsrådet rambidrag samt medel för en forskarskola (båda för fem år) inom ramen för SIMSAM-initiativet (SIMSAM = Swedish Initiative for research on Microdata in the Social And Medical sciences). Detta initiativ syftade till att...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 jun 2012

  År 2008 initierade Vetenskapsrådet omvandlingen av SSD (Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst) till SND (Svensk Nationell Datatjänst). Enligt överenskommelsen mellan Vetenskapsrådet och Göteborgs universitet (värduniversitet för SND) ska SND fungera...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2012

  Vetenskapsrådet och Formas stödjer 40 forskningsmiljöer inom olika vetenskapsområden med så kallade Linnéstöd. Bidraget syftar till att utveckla strategiska och internationellt konkurrenskraftiga forskningsgrupper vid svenska universitet. Sammanlagt ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  05 mar 2012

  Hösten 2010 gav regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att kartlägga och utvärdera svensk vårdforskning samt att med detta som grund lämna rekommendationer om den framtida svenska vårdforskningen. I mars 2012 inlämnades denna rapport till regeringen. ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2012

  SNIC – the Swedish National Infrastructure for Computing. Rapporten innehåller bland annat rekommendationer för att SNIC ska kunna uppnå sina mål.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 maj 2011

  Kvalitetsutvärdering av det kriminalvetenskapliga programmet 1994–2004. Rapporten har två övergripande mål: Det första är att kvalitetsutvärdera det kriminalvetenskapliga programmet som initierades av HSFR på regeringens uppdrag 1994 och avslutades 2...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 apr 2011

  Vetenskapsrådet har utvärderat tre miljöer för genusforskning, så kallade ”Centres of Gender Excellence”. År 2006 beviljade Vetenskapsrådet ansökningar från universiteten i Uppsala, Umeå och Linköping/Örebro (i samarbete) 27 miljoner vardera under en...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 nov 2010

  En internationell kommitté har utvärderat svensk matematisk forskning finansierad av Vetenskapsrådet eller Stiftelsen för Strategisk Forskning under åren 2002–2006. Resultaten presenteras i denna rapport.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 okt 2010

  Forskning om biologisk mångfald tilldelades år 2001 av den svenska regeringen särskilda anslag som skulle förvaltas av Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas. Forskningsråden tillsatte 2010 två kommittéer med uppgift att utvärdera rådens satsning...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 sep 2010

  Synkrotronljusstrålning är i dag ett viktigt vetenskapligt verktyg med många användningsområden. Vid synkrotronljusanläggningen MAX-laboratoriet i Lund planeras en ny anläggning vid namn MAX IV som kommer att ge nya möjligheter till världsledande for...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 aug 2010

  Denna rapport presenterar olika aspekter av hur den medicinska forskningens genomslag och resultat kan mätas. Rapporten är skriven av en arbetsgrupp utsedd vid ett internationellt seminarium (Economic Returns of Medical Research) organiserat 2007 av ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 aug 2010

  Denna studie är tänkt som ett diskussionsunderlag för forskningsfinansiärer och svenska universitet och högskolor (UoH) om framtida behov och mekanismer för investeringar i forskningsutrustningar. Med hjälp av den statistik som UoH rapporterar till S...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jul 2010

  Onsala rymdobservatorium (OSO, Onsala Space Observatory) är en svensk nationell anläggning för radioastronomi. Den utvärdering av verksamheten som genomfördes under 2009 visar att Onsala sköter sina stora antal uppdrag och projekt väl och att kvalite...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 jul 2010

  Rapporten är svaret på ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att i samråd med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) utveckla och föreslå en enhetlig modell för uppföljning och utvärdering av klinisk forskning som helt eller delvis fin...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 jun 2010

  De lärosätens forskarmiljöer som fick stöd i den andra utlysningen av det tioåriga Linnéstödet 2008 har utvärderats. En internationell expertpanel har granskat forskarmiljöernas organisation, samarbeten och ledarskap. Målet med Linnéstödet är att ska...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  05 maj 2010

  Environments surrounding outstanding infrastructures are not only essential for the advancement of science; they also generate innovation, influence social climate, and attract talent. Also, corporations with needs for high-level expertise prefer to ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 apr 2010

  En halvtidsutvärdering har genomförts av de åtta projekt som 2007 beviljades bidrag inom utlysningen "Medicinsk teknik för bättre hälsa". Utlysningen var en gemensam femårig satsning, på totalt 81 miljoner kronor, mellan Stiftelsen för Strategisk For...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2010

  Svensk samhällsvetenskaplig forskning inom området hållbar utveckling har mycket att tillföra internationell forskning och samhället. Externfinansieringen inom området har fyrfaldigats de senaste tio åren, men för att tillvarata forskningens fulla po...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 maj 2009

  Utvärderingar av forskning görs allt oftare med hjälp av indirekta metoder som mäter utbud och efterfrågan – publicering och citering. Mot bakgrund av det har Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap prövat en modell för utvärder...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2009

  In 2008, the Swedish Research Council and the Academy of Finland initiated an evaluation of the status of clinical research in Sweden and Finland. The study was conducted in November 2008 – March 2009 by an international panel of senior clinical scie...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 sep 2008

  Twenty-nine scientists and their research supported by the Swedish Research Council (at eight universities) in the field of Inorganic Chemistry are reviewed by an international expert panel. Each review in this report includes an evaluation of the re...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 maj 2008

  This publication contains two reports, each suggesting an alternative organisation of Swedish Polar Research. Both reports identify the present organisation as fragmented and unclear with respect to responsibilities for long term planning and interna...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 okt 2007

  I regeringens forskningsproposition 2000/01:3 är forskning på det konstnärliga området ett av sex prioriterade forskningsfält. Medel avsattes inom ramen för Vetenskapsrådets budget från år 2001. Fram till och med 2007 har sammanlagt 115 mkr disponera...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  03 sep 2007

  För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag. I d...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2007

  Within the Swedish Research Council an overall framework for the evaluation of research support was adopted by the Committee for Educational Sciences (CES) in February 2005. As areas to be evaluated in 2006, the CES chose Democratic Values, Gender an...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 aug 2006

  Synchrotron-based research has moved from being a challenge within accelerator physics alone to becoming a versatile and widespread scientific tool. Today, a state-of-the-art light source attractsa broad range of scientific communities with the uniqu...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2006

  Over the years, Swedish researchers in biomedical engineering, together with leading clinicians have contributed several groundbreaking technologies that have successfully competed worldwide. In order to ”diagnose” the status of Swedish biomedical ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2006

  Within the Swedish Research Council an overall framework for the evaluation of research support was adopted by the Committee for Educational Science (CES) in February 2005. As areas to be evaluated in 2005, the CES chose didactics in Swedish, mathem...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 mar 2006

  How are the concepts of quality and excellence in science applied and developed within various fields of research? What are the advantages and problems in the present understanding of excellence with regard to gender research? In October 2005 the Sw...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2006

  Synchrotron radiation is a useful tool in many scientific fields including nanoscience and condensed matter physics, materials science and engineering, structural chemistry, environmental science and geosciences, life sciences and medical imaging and...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 jan 2006

  A panel of international experts was appointed in September 2005 by the Scientific Council for Natural and Engineering Sciences and was given the task of carrying out the evaluation of quaternary geology in Sweden. The evaluation took place in Stockh...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 jul 2005

  Forskare arbetar i allt större utsträckning i tvärvetenskapliga projekt. I rapporten analyseras dels varför forskningen utvecklas på detta sätt, dels hur forskningsfinansiärer arbetar för att understödja tvärvetenskapliga initiativ. Rapporten är res...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 apr 2005

  The Council for Natural and Engineering Sciences (NT) at the Swedish Research Council decided early in 2004 to evaluate the research within Swedish Condensed Matter Physics. A panel of international experts was appointed in April 2004, with a Swedish...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 mar 2005

  I samsvar med budsjettproposisjonen for 2001 besluttet riksdagen å gi en særskilt, midlertidig bevilgning til utdanningsforskning i Sverige: Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK). I henhold til Regjeringens forordning for Vetenskapsrådet og den in...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 aug 2003

  Ofta använda mått på forskningsproduktion är antalet publicerade artiklar samt i vilken utsträckning dessa citeras av andra artiklar. Denna sammanställning är baserad på data från Institute of Scientific Information’s National indicators, som är en s...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2003

  Vetenskapsrådet gav i uppdrag att utvärdera Forskningsforum. Syftet var att utvärdera hur Forskningsforum motsvarar regeringens intentioner, att analysera forumets förutsättningar för verksamheten samt att ge förslag om Forskningsforums framtida inri...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  03 feb 2003

  Regeringen gav uppdrag åt Vetenskapsrådet att utvärdera verksamheten vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst (SSD) vid Göteborgs universitet. Uppdraget innebar att: utvärdera nuvarande verksamhet vid SSD, kartlägga hur lärosätena utnyttjar SSD:...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 maj 2002

  The quality and future potential of three major academic semiconductor laboratories in Sweden-the Semiconductor Laboratory (the Royal Institute of Technology), the Ångström Laboratory (Uppsala University) (Chalmers University of Technology) – are eva...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 apr 2002

  1991 beslutade den svenska riksdagen och regeringen att avsätta medel för ett långsiktigt program för grundforskning om den offentliga sektorn. Programmet byggde på en kombination av olika former av programstöd. Dessa har omfattat långsiktigt miljöst...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 mar 2002

  Swedish Research in Political Science. What is the level of Swedish research? In order to get a comprehensive overview of the state of art in an international perspective, the Swedish Research Council has engaged a number of distinguished scholars to...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 mar 2002

  Forskningsattachéprojektet startades 1998 av dåvarande Naturvetenskapliga forskningsrådet med finansiering från Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Ett huvudmål med projektet var att pröva nya metoder för att skapa varak...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 dec 1997

  What is the level of Swedish research in the Humanities and Social Sciences? To get an overall overview of state-of-the-art in an international perspective, the Research Council for Humanities and Social Sciences (HSFR) engaged engaged a number of di...

  Nyckelord:

Ladda fler